Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 4

Nand tɩ y karem vɛrse

Nand tɩ y karem vɛrse

Matye 22:41-45

Y SẼN NA N BÃNGE: Nand tɩ y karem vɛrse, togs-y kɛlgdbã bũmbu, tɩ vɛrse wã kareng poor bɩ b bãng y sẽn karem vɛrse wã võore.

Y SẼN TÕE N MAAN TO-TO:

  • Tags-y y sẽn dat n karem vɛrse wã võore. Nand tɩ y karem vɛrse, togs-y kɛlgdbã bũmb sẽn na n kɩt tɩ y sã n wa karem n sa, bɩ b bãng bũmb ning y sẽn dat tɩ b tẽege.

  • Yãmb sẽn yetã tog n tika Biiblã zugu. Y sã n wa sõsd ne neb sẽn tẽed Wẽnnaam, tik-y Biiblã sẽn yaa Wẽnnaam Gomdã. Rẽ na n kɩtame tɩ b bãng tɩ yaa be la b tõe n paam sagls sõmblem sẽn ka to.

  • Maan-y tɩ kɛlgdbã rat n bãng vɛrse wã sẽn yetã. Y tõeeme n sok sokr vɛrse wã sẽn na n leoke, bɩ n gom zu-loɛɛg yelle, tɩ vɛrse wã wilgd zu-loɛɛgã tɩɩm, wall y gom saglg yelle, tɩ y sẽn na n karem Biiblã kibar ningã wilgd saglgã yõodo.