Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 17

Modg-y tɩ nebã wʋm y goamã võor nana

Modg-y tɩ nebã wʋm y goamã võor nana

1 Korẽnt rãmbã 14:9

Y SẼN NA N BÃNGE: Sõng-y kɛlgdbã tɩ b wʋm koɛɛg ning y sẽn dat n taas-bã võore.

Y SẼN TÕE N MAAN TO-TO:

  • Zãms-y bũmb ning y sẽn dat n togs nebã sõma. Modg-y n wʋm-y zãmsg ning y sẽn dat n taas nebã võor sõma. Rẽ, y na n tõog n wɛgs-a-la nana-nana, ne y mengã goamã.

  • Gom-y koɛɛg-koɛɛga, tɩ y goamã võorã me yaa nana. Yaa sɩd tɩ y tõe n goma gom-wogdo. La y sã n wa rat tɩ kɛlgdbã tẽeg bũmb sẽn tar yõod wʋsgo, gom-y goam sẽn yaa koeese, tɩ b võorã wʋmb yaa nana.

  • Bilg-y bũmb nins võor wʋmb sẽn pa nana wã. Y sõsgã pʋgẽ, gũus-y tɩ bũmb nins võor wʋmb sẽn yaa toogã ra yɩ wʋsg ye. Gomd võor wʋmb sã n yaa toogo, bɩ y bilg a võorã vẽenega. Tõe n yɩɩ bũmb nins b sẽn da tar n makd teedã zɩslem bɩ zĩisã yaadem pĩnd wẽndẽ wã, bɩ minund wall bũmb a to yell Biiblã sẽn gomde.