Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 1

Sɩngr-goam sẽn yaa sõma

Sɩngr-goam sẽn yaa sõma

Tʋʋma 17:22

Y SẼN NA N BÃNGE: Yãmb sɩngr-goamã tog n kɩtame tɩ kɛlgdbã rat n bãng n paase, tɩ b bãng bũmb ning yell y sẽn dat n gomã, la sõng-b tɩ b bãng yãmb sẽn yetã yõod ne-ba.

Y SẼN TÕE N MAAN TO-TO:

  • Sõng-y kɛlgdbã tɩ b rat n bãng n paase. Y tõe n soka sokre, n togs kibar bɩ yell sẽn maane, sẽn na n kɩt tɩ kɛlgdbã rat n bãng n paase.

  • Wilg-y bũmb ning yell y sẽn dat n gomã. Modg-y tɩ y sɩngr-goamã kɩt tɩ kɛlgdbã bãng y sẽn dat n gomã yell vẽenega, la bũmb ning sẽn kɩt tɩ y rat n gom rẽ yellã.

  • Sõng-y-b tɩ b bãng yãmb sẽn yetã yõodo. Modg-y n tɩʋʋs-y y sɩngr-goamã tɩ zems ne kɛlgdbã. B tog n bãnga vẽeneg tɩ yãmb goamã tõe n naf-b lame.