Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

© 2015

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

 

B yiis-a-la 2015, yʋʋm-vẽkre

Seb-kãngã pa koosd ye. B yiis-a lame n na n sõng nebã dũniyã gill zug tɩ b zãms Biiblã. Yaa ligdã nebã sẽn kõt ne yamleoogã n teend tʋʋmdã.

Vɛrse rãmbã fãa yita Wẽnnaam Sebrã pʋgẽ.

Return to Jehovah

Moore (rj-MM)

Printed in Britain, 2015

B maan-a-la Gãrãnd Bertayn, 2015