Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

Gom-zugã/Sebrã yiisdb koɛɛga

Seb-kãngã pʋgẽ, d toeema kom-bɩɩs kẽer yʋya.

Seb-kãngã pa koosd ye. B yiis-a lame n na n sõng nebã dũniyã gill zug tɩ b zãms Biiblã. Yaa ligdã nebã sẽn kõt ne yamleoogã n teend tʋʋmdã.

Zĩig n be www.jw.org tɩ y tõe n kẽ n kõ ligdi.

Vɛrse-rãmbã yita Wẽnnaam Sebrã pʋgẽ. Sã n pa be la yita, d togsdame. Vɛrse sã n pʋgl ne MN, wilgdame tɩ yita Les Saintes Écritures — Traduction du monde nouveau wã pʋgẽ.

B maan-a-la 2018, yʋʋm-vẽkre

Moore (ypq-MM)