Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Bõe yĩng t’a Zeezi ki?

Bõe yĩng t’a Zeezi ki?

Biiblã wilgdame t’a Zeezi sẽn ki wã tara yõod wʋsgo. A kũumã yõod ne tõnd yaa bõe?