Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 5

Wẽnnaam datame tɩ tẽngã yɩ wãn-wãna?

Wẽnnaam datame tɩ tẽngã yɩ wãn-wãna?

1. Wẽnnaam naana tẽngã bõe yĩnga?

A Zeova naana tẽngã n kõ ninsaalbã, tɩ b zĩnd a zugu. Dẽnd Wẽnnaam pa naan a Ãdem ne a Hawa n da rat tɩ b rog n pids saasã ye. A ra zoe n naana malɛgs tɩ bãmb be saasẽ. (Zoob 38:4, 7) Wẽnnaam zĩndga d yaab a Ãdem zĩ-neer b sẽn boond tɩ Edɛn zẽed zĩigẽ. (Sɩngre 2:15-17) A ra ratame t’a Ãdem ne a kambã la a yagensã fãa vɩɩmd tẽngã zug wakat sẽn kõn sa.​—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 37:29; 115:16.

Sɩngrẽ wã, ra yaa Edɛn zẽedã zĩig bal la a Zeova maneg tɩ yaa zĩ-neere. A Ãdem ne a Hawa ra segd n doga kamb n pids dũniyã. Tarẽ-n-tarẽ, tẽngã gill da na n wa yɩɩ zĩ-neere, bɩ arzãna. (Sɩngre 1:28) Tẽngã pa na n tol n sãam abada. Ninsaalbã na n zĩnda a zug wakat fãa.​—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 104:5.

Ges-y video wã Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam naan tẽngã?

2. Bõe yĩng tɩ tẽngã pa arzãna?

A Ãdem ne a Hawa kɩɩsa a Zeova, t’a rig-b n yiis zĩ-neerẽ wã, tɩ b kong arzãnã. Ned baa a ye pa tõog tɩ arzãn-kãng le zĩnd ye. Rẽ tɛka, lebga nin-wẽnsã n so dũniyã.​—Karm-y Sɩngr 3:23, 24.

La rat n yeelame t’a Zeova sẽn da rat tɩ tẽngã yɩ arzãnã pa na n le tõog bɩ? Na n tõogame! Bala Wẽnnaam tõee fãa. A raab pa vaand ye. (Ezai 45:18) A na n kɩtame tɩ tẽngã lebg arzãn tɩ ãdem-biis vɩɩmd a zugu.​—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 37:11, 34.

3. Wãn to la tẽngã na n lebg arzãna?

Yaa a Zezi sẽn yaa Rĩm ning Wẽnnaam sẽn yãkã naam sasa la tẽngã na n lebg arzãna. A na n lʋɩɩ Wẽnnaam malɛgsã taoore, tɩ b sãam wẽn-kɩɩsdbã fãa. B boonda zab-kãng tɩ Armagedõ. Rẽ poore, a Zezi na n paga a Sʋɩtãan yʋʋm 1 000. Wẽnnaam nin-buiidã na n põsa sãoongã sasa, bala a Zezi na n kogl-b lame. B na n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa, tẽngã sẽn na n lebg arzãnã pʋgẽ.​—Karm-y Wilgr 20:1-3; 21:3, 4.

4. Wakat bʋg la namsgã na n sa?

Wakat bʋg la Wẽnnaam na n kɩt tɩ wẽnemã sa dũniyã zugu? A Zezi ra sõdga yɛl sẽn na n wa yɩ “bãnd” n wilg tɩ wakat kãng kolgame. Yɛlã sẽn tar kengr tɩ nebã namsdẽ wã wilgdame tɩ d vɩɩ “dũniyã sɛɛb wakate.”​—Karm-y Matɩe 24:3, 7-14, 21, 22.

A Zezi na n zĩnda saasẽ n dɩ naam tẽngã zug yʋʋm 1 000. Yaa wakat kãng la a na n kɩt tɩ namsgã fãa sa. (Ezai 9:5, 6; 11:9) A na n kɩtame tɩ sẽn nong-b Wẽnnaamã paam b yel-wẽnã sugri. Dẽnd ne a Zezi maasem, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ bãasã, kʋʋlmã la kũumã sa.​—Karm-y Ezai 25:8; 33:24.

5. Nin-bʋs buud n na n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ?

Y sã n wa Rĩungã roogẽ, y na n naaga neb sẽn nong Wẽnnaam, la sẽn dat n bãng b sẽn tog n maan n ta a yam

Yaa wẽn-sakdbã n na n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ. (1 Zã 2:17) A Zezi yeela a karen-biisã tɩ b bao sik-m-mens rãmbã, n zãms-b b sẽn na n maan to-to n ta Wẽnnaam yam. Rũndã-rũndã, neb milyõ rãmb paamame t’a Zeova zãmsd-ba, tɩ b na n wa tõog n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ. (Sofoni 2:3) Sɩd me, a Zeova Kaset rãmbã Rĩung rotẽ, nebã paamda zãmsgo, tɩ sẽn kẽ-b kãadmã tõe n bãng n zĩnd ne taab sõma la b zã b kambã sõma. Kambã la b roagdbã naagda taab n zãmsd Biiblã, n bãngd b sẽn tog n maan tɩ koe-noogã naf-ba.​—Karm-y Miise 4:1-4.