Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 12

Wãn to la y tõe n paam Wẽnnaam zoodo?

Wãn to la y tõe n paam Wẽnnaam zoodo?

1. Wẽnnaam kelgda pʋʋsg fãa bɩ?

Wẽnnaam ratame tɩ neb buud fãa pʋʋsd-a, n togsd-a sẽn be-b sũurẽ, tɩ rẽ la b na n paam a zoodo. (Yɩɩl Sõamyã 65:3) La pa pʋʋsg fãa la a reegd ye. Wala makre, rao sã n namsd a paga, Wẽnnaam tõeeme n pa le kelgd a pʋʋsg ye. (1 Pɩɛɛr 3:7) Israyɛll nebã me sẽn da wa n maand wẽng n pa basdẽ wã, Wẽnnaam da pa le kelgd b pʋʋsgã ye. La ned sẽn maan yel-wẽn-kãsems sã n tek yam n kos sugri, a kelgda a pʋʋsgo. Dẽnd d sẽn paam n tõe n pʋʋs Wẽnnaamã yaa zu-zẽkre.​—Karm-y Ezai 1:15; 55:7.

Ges-y video wã Wẽnnaam kelgda pʋʋsg fãa bɩ?

2. Wãn to la d tog n pʋʋse?

A Zeova a ye tãa la d segd n pʋʋse, bala yẽ la d naanda. Yẽ la Wẽnnaam sɩd-sɩdã. (Matɩe 4:10; 6:9) La d sẽn yaa koangdbã yĩnga, d segd n pʋʋsa ne a Zezi yʋʋre, bala a kii tõnd yel-wẽnã yĩnga. (Zã 14:6) A Zeova pa rat tɩ d pʋʋsgã yɩ goam d sẽn zãms ne zugu, bɩ sẽn be pʋʋsg sebr pʋgẽ ye. A ratame tɩ d togsd-a sẽn be d sũurẽ.​—Karm-y Matɩe 6:7; Filip rãmb 4:6, 7.

Baa d sã n pʋʋs d sũurẽ, d naandã wʋmdame. (1 Sãmwɛll 1:12, 13) A yetame tɩ d tõe n pʋʋs-a-la sasa buud fãa. Wala makre, d gãandg la d yikr wakate, d sã n wa na n dɩ, la d sã n wa tar zu-loeese.​—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 55:23; Matɩe 15:36.

3. Bõe yĩng tɩ kiris-neb hakɩkã tigimd taaba?

Tõog n yɩ Wẽnnaam zoa pa nana ye. Bala d vɩɩ ne neb sẽn pa tar tẽebo, sẽn tagsd tɩ Wẽnnaam sẽn pʋlem tɩ laafɩ  la bãan na n wa zĩnda tẽng zugã yaa gom-vɩɩdo. (2 Tɩmote 3:1, 4; 2 Pɩɛɛr 3:3, 13) Rẽ n so tɩ d segd n tigimd ne d tẽed-n-taasã, tɩ d fãa paamd n kengd taab raoodo.​—Karm-y Hebre dãmb 10:24, 25.

Y sã n tigimd ne sẽn nong-b Wẽnnaamã, sõngdame tɩ yãmb me sẽn nong-a to-to wã paase. Y sã n kẽnd a Zeova Kaset rãmbã tigissã, neb a taabã tẽeb na n kenga yãmb mengã tẽebã.​—Karm-y Rom dãmb 1:11, 12.

4. Wãn to la y tõe n paam Wẽnnaam zoodo?

Yãmb zoe n zãmsa bũmb wʋsg Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ. Y sã n bʋgsd rẽ zugu, na n sõng-y lame tɩ y paam Wẽnnaam zoodo. Tagsd-y a tʋʋmã, a saglsã ne a pʋlemsã zug neere. Rẽ, y na n bãngame t’a nonglmã la a yamã sɩd ka to ye.​—Karm-y Zozue 1:8; Yɩɩl Sõamyã 1:1-3.

Yɩl n paam Wẽnnaam zoodo, yaa tɩlae tɩ y tall tẽeb ne-a, la y kɩs-a sɩda. La tẽebã yaa wa bõn-vɩɩga, tɩ y segd n get a yell wakat fãa. Rẽnd y tog n lebgd n tẽegda bũmb nins sẽn wilgd tɩ y sẽn tẽedã yaa sɩdã, tɩ woto kengd y tẽebã.​—Karm-y Matɩe 4:4; Hebre dãmb 11:1, 6.

5. Wãn to la Wẽnnaam zoodã na n naf-yã?

Neb nins sẽn nong a Zeova wã yell pak-a lame. A kogend-b-la ne bũmb nins fãa sẽn tõe n sãam b tẽebã, n kɩt tɩ b kong vɩɩm sẽn kõn sa wã. (Yɩɩl Sõamyã 91:1, 2, 7-10) A keoogda tõnd ne tʋʋm-tʋmdɩ la manesem sẽn tõe n wa ne bãas la sũ-sãamse. A Zeova wilgda tõnd d sẽn na n maan to-to tɩ d vɩɩmã tall barka.​—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 73:27, 28; Zak 4:4, 8.