Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 9

Y maanda wãn tɩ y zakã pʋgẽ vɩɩm yɩ noogo?

Y maanda wãn tɩ y zakã pʋgẽ vɩɩm yɩ noogo?

1. Bõe yĩng tɩ kãadem sẽn zems ne laloa wã yaa tɩlae?

Koe-noogã yita a Zeova nengẽ. A yaa Wẽnnaam sẽn yaa sũ-noog soaba, sẽn dat tɩ zagsã rãmb vɩɩm yɩ noogo. (1 Tɩmote 1:11) Yaa yẽ n lugl kãadem. Sẽn na yɩl tɩ sũ-noog zĩndi, yaa tɩlae tɩ b gʋls b kãadmã tɩ zems ne laloa wã, bala rẽ kõta zakã neb fãa bas-m-yam. Sẽn dat-b n sak Wẽnnaamã segd n tũu tẽngã laloa sẽn yet bũmb ning kãadmã kõom wɛɛngẽ wã.​—Karm-y Luk 2:1, 4, 5.

Wẽnnaam tagsg yaa wãn ne kãadmã? Wẽnnaam nifẽ, yaa rao ne pag n segd n kẽ kãadem, la b tog n zĩnda ne taab b yõor tɛka. A Zeova pa rat tɩ rao ne a pag zãmb taab ye. (Hebre dãmba 13:4) A kisa kãadem kaoobo. (Malaki 2:16) La kiris-ned pag bɩ a sɩd sã n yo, Wẽnnaam kõt-a-la sor t’a tõe n kao kãadmã, la a le kẽ kãadem ne ned a to.​—Karm-y Matɩe 19:3-6, 9.

2. Rao ne a pag manesem segd n yɩɩ wãn ne taaba?

A Zeova naana pag ne rao tɩ b sã n kẽ kãadem bɩ b lokd taaba. (Sɩngre 2:18) Wẽnnaam datame tɩ raoã sẽn yaa zakã soabã ges t’a zakã rãmb paam sẽn yaa tɩlae wã, la a lʋɩ taoor n sõng-b Wẽnnaam tũubã wɛɛngẽ. A segd n nonga a pagã wʋsgo. Rao ne a pag segd n nonga taab la b waoogd taaba. La ninsaal fãa sẽn pa zems zãngã yĩnga, yaa b sã n kõt taab sugr la kãadmã na n tall sũ-noogo.​—Karm-y Efɛɛz rãmb 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Pɩɛɛr 3:7.

3. Y kãadmã sã n pa noome, y tõe n basa taab bɩ?

Yãmb sã n tar zu-loees y zĩid-n-taarã pʋgẽ, ned fãa segd n maana modgr n paase, t’a manesmã ne a to wã  wilgd vẽeneg t’a nong-a lame. (1 Korẽnt dãmba 13:4, 5) Biiblã pa yet tɩ kãadmã pʋgẽ zu-loeesã tɩɩm yaa y sẽn na n bas taab ye.​—Karm-y 1 Korẽnt dãmb 7:10-13.

4. Kambã, a Zeova ratame tɩ y vɩɩmã yɩ wãn-wãna?

A Zeova ratame tɩ y paam sũ-noogo. A kõt-y-la sagls sẽn na n sõng-y tɩ y vɩɩmã yɩ noogo. A ratame tɩ y sak y roagdbã, tɩ b yamã la b minimã naf-yã. (Kolos rãmba 3:20) A Zeova sẽn yaa y naandã ratame me tɩ y maan a raabã la y sak a biigã, n paam sũ-noogo.​—Karm-y Koɛɛg Soab 11:9–12:1; Matɩe 19:13-15; 21:15, 16.

5. Roagdbã, bõe la y tog n maan tɩ y kambã paam sũ-noogo?

Y tog n tʋmame n ges y kambã yelle, tɩ b paam rɩɩbo, gãag zĩig la futu. (1 Tɩmote 5:8) La sẽn na yɩl tɩ y kambã paam sũ-noogo, yaa tɩlae tɩ y sõng-b tɩ b nong Wẽnnaam la b bãng-a sõma. (Efɛɛz rãmba 6:4) Kambã sã n neẽ tɩ yãmb mengã nonga Wẽnnaam, tõe n sõnga bãmb me tɩ b nong-a. Y saglsã sã n yit Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ, tõe n demsa y kambã.​—Karm-y Tõod 6:4-7; Yelbũn 22:6.

Y sã n kengd y kambã raood la y pẽgd-ba, sõngd-b lame. Yaa tɩlae me tɩ y kibl-ba. Woto, b pa na n tall manesem la zʋg sẽn tõe n kɩt tɩ b vɩɩmã pa yɩ noog ye. (Yelbũna 22:15) La b pa segd n kibl biig ne wẽnem ye.​—Karm-y Kolos rãmb 3:21.

A Zeova Kaset rãmbã yiisda sɛb roagdbã la kambã sõngr yĩnga. Seb-kãens saglsã yita Biiblã pʋgẽ.​—Karm-y Yɩɩl Sõamyã 19:8, 12.