Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Ãnd n so Biiblã?

Ãnd n so Biiblã?

Sẽn mik tɩ yaa neb n gʋls Biiblã, bõe yĩng tɩ b boond-a tɩ “Wẽnnaam goama”? (1 Tesalonik-rãmbã 2:13) Wẽnnaam maana wãn n tõog n taas ninsaalbã a koeesã?