Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 8

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ wẽnemã la namsgã beẽ?

Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ wẽnemã la namsgã beẽ?

1. Sɩnga wãn tɩ wẽnemã wa beẽ?

Wẽnnaam basame tɩ ninsaalb rɩ naam hal n ta masã, sẽn na yɩl n wilg tɩ b pa tõe n welg ãdem-biisã zu-loees ye

Yaa a Sʋɩtãan n yag ziri pipi, tɩ wẽnemã sɩng tẽngã zugu. A ra yaa malɛk sẽn zems zãnga, la ‘a ka pa sɩd pʋgẽ ye.’ (Zã 8:⁠44) A wa n datame tɩ b waoog-a wa Wẽnnaam, tɩ yaool n yaa Wẽnnaam bal n tog ne rẽ. A belga a Hawa, tɩ rẽ kɩt t’a bas Wẽnnaam sakr n sak yẽ. A Ãdem me maana wa a pagã, n kɩɩs Wẽnnaam. Rẽ n wa ne namsgã la kũumã.​—Karm-y Sɩngr 3:1-6, 19.

A Sʋɩtãan sẽn yeel a Hawa t’a kɩɩs Wẽnnaamã, rẽ tɩ yẽ mengã sɩngame n na n kɩɩs tɩ Wẽnnaam pa segd n yɩ yĩngr la tẽng naab ye. Ninsaalbã fãa la bal kẽe a Sʋɩtãana, n pa rat tɩ Wẽnnaam yɩ b naab ye. Woto, a Sʋɩtãan n lebg “dũniyã naaba.”​—Karm-y Zã 14:30; 1 Zã 5:19.

2. Yaa malɛgsã ne ninsaalbã naaneg n pa yɩ sõma bɩ?

Wẽnnaam sẽn naanã fãa yaa sõma zãnga. Malɛgsã ne ninsaalbã ra tõe n sak-a-la zãng-zãnga. (Tõodo 32:4, 5) Wẽnnaam naana tõndo, tɩ d tõe n yãk yam n maan sẽn yaa sõma bɩ wẽnga. Woto kɩtame tɩ d tõe n wilg-a d nonglem.​—Karm-y Zak 1:13-15; 1 Zã 5:3.

3. Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ namsgã kaoos n ta masã?

A Zeova basame tɩ b tõdg a naam sẽn ka to wã hal tɩ ta rũndã. Bõe yĩnga? Yaa sẽn na yɩl n wilg nebã tɩ sã n pa yẽ naamã, naam kae sẽn tõe n naf-b ye. (Koɛɛg Soaba 7:29; 8:9) Ninsaalbã sẽn be tẽngã zug sẽn yɩɩd yʋʋm 6 000 masã tɩ yɛlã yaa to-to wã wilgda rẽ vẽenega. Nanambsã pa tol n tõog tɩ zabã, nin-kʋʋrã, wẽgbã la bãasã sa ye.​—Karm-y Yelbũn 20:24; Rom dãmb 9:17.

Wẽnnaam naamã pa wa ninsaalbã naam ye. A nafda neb nins sẽn sakd-a wã. (Ezai 48:17, 18) Ka la bilfu, a Zeova na n menesa goosneema rãmbã fãa. Yaa sẽn sak-b tɩ Wẽnnaam yaa b naabã bal n na n vɩɩmd tẽngã zugu.—Ezai 11:9.​—Karm-y Daniɛll 2:44.

Ges-y video wã Bõe yĩng tɩ Wẽnnaam bas tɩ namsgã beẽ?

4. Wẽnnaam sẽn maand sũ-marã kɩtame tɩ d tõe n maan bõe?

A Sʋɩtãan yeelame tɩ ned pa na n sak a Zeova yamleoog yĩng bal ye. Yãmb pa rat n wilg t’a sẽn yeelã yaa ziri sɩda? Bãng-y tɩ y tõeeme. Wẽnnaam sẽn maand sũ-marã kɩtame tɩ ned fãa tõe n wilg sã n yaa yẽ naamã bɩ ninsaalbã naam la a rata. Yaa d sẽn vɩ to-to wã n wilgd d sẽn datã.​—Karm-y Zoob 1:8-12; Yelbũn 27:11.

5. Wãn to la d wilgd tɩ yaa Wẽnnaam naamã la d rata?

Tõnd yam-yãkrã wilgda sã n yaa Wẽnnaam naamã la d rata

Sẽn na yɩl n wilg tɩ d rata Wẽnnaam naamã, d tog n karemda Biiblã sẽn yaa a Gomdã, n bãng a sẽn dat tɩ d tũ-a to-to wã, la d sɩd tũ. (Zã 4:23) D sã n lak d mens me ne politikã la zabã wa a Zezi, d wilgdame tɩ d pa rat a Sʋɩtãan naamã ye.​—Karm-y Zã 17:14.

A Sʋɩtãan kɩtame tɩ nebã tʋmd tʋʋm-beed n tagsdẽ tɩ pa wẽng ye. Y sã n tõdg tɩ y kõn maan wa bãmba, y zo-rãmb la y roagdb kẽer tõe n yaand-y lame, wall b namsd-y. (1 Pɩɛɛr 4:3, 4) Y na n maana wãna? Y na n sak n naaga sẽn nong-b Wẽnnaamã bɩ? Y na n saka a noyã sẽn yaa sõma la wilgdẽ t’a nonga tõndã bɩ? Y sã n maan woto, y wilgdame t’a Sʋɩtãan sẽn yeel tɩ ned kõn sak Wẽnnaam namsg pʋgẽ wã yaa ziri fasɩ.​—Karm-y 1 Korẽnt dãmb 6:9, 10; 15:33.

Wẽnnaam sẽn nong ãdem-biisã yaa kaset tɩ wẽnemã la namsgã na n saame. Neb nins sẽn wilgd tɩ b tẽeda rẽ wã na n paam n vɩɩmda wakat sẽn kõn sa tẽngã zugu.​—Karm-y Zã 3:16.