Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Sẽn ki-bã tõe n sɩd vʋʋgame bɩ?

Sẽn ki-bã tõe n sɩd vʋʋgame bɩ?

Yãmb leokdame tɩ . . .

  • n-ye bɩ?

  • ayo bɩ?

  • bɩ y leokdame tɩ tõe tɩ b vʋʋge?

 BIIBLÃ SẼN YETE

‘Kũum na n vʋʋgame.’—Tʋʋma 24:15, Wẽnnaam Sebre.

RẼ SẼN TÕE N NAF-Y TO-TO

Y ned sã n maan kaalem, y na n paama belsgo.—2 Korẽnt dãmba 1:3, 4.

Na n kɩtame tɩ y ra le zoe kũum ye.—Hebre dãmba 2:15.

Y na n basa y yam tɩ y neb nins sẽn ki wã na n wa vʋʋgame tɩ y le yã-ba.—Zã 5:28, 29.

 D TÕE N TẼE BIIBLÃ SẼN YETÃ BI?

N-ye. Ad bʋʋm a tãabo:

  • Yaa Wẽnnaam n kõ tõnd vɩɩmã. Biiblã pʋgẽ, b yeelame tɩ yaa Wẽnnaam a Zeova n kõt bũmba fãa “vɩɩm la vʋʋsem.” (Tʋʋma 17:24, 25; Yɩɩl Sõamyã 36:10) Dẽnd sẽn kõ-a bõn-naandsã vɩɩmã sɩd tõe n vʋʋga ned sẽn ki.

  • Wẽnnaam vʋʋga kũ-rãmb pĩnd wẽndẽ. Biiblã pʋgẽ, hal naoor a nii la b gom kũ-rãmb b sẽn vʋʋg yelle. Yɩɩ kom-bɩɩse, kãsemba, pagb la rapa. B kẽer sẽn ki wã pa yã n kaoos la b vʋʋg-b ye. La b nin-yend n maan dasem a naas yaoogẽ!—Zã 11:39-44.

  • Wẽnnaam tʋll n le maana woto. Nebã sẽn kiidã pa noom a Zeova baa bilf ye. A boola kũum tɩ bɛ. (1 Korẽnt dãmba 15:26) Wẽnnaam data ne a sũur fãa n sãam bɛ wã ne kũum vʋʋgrã maasem. A yãgdame n na n vʋʋg neb nins fãa sẽn ki t’a tẽr b yellã, tɩ b lebs n vɩɩmd tẽngã zugu.—Zoob 14:14, 15.

 AD SOKRE:

Bõe yĩng tɩ d kʋʋndẽ la d kiidẽ?

Biiblã leokda sok-kãngã SƖNGR 3:17-19 la ROM DÃMB 5:12.