Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y na n maana a Zeova raabã bɩ?

Y na n maana a Zeova raabã bɩ?

Y sẽn maag y meng n zãms seb-kãngã, n bãng a Zeova Kaset rãmbã sẽn yaa neb ninsi, b sẽn tʋmd tʋʋm ninsã, la b sẽn sigl to-​⁠to wã, y maana neere. D tẽedame tɩ zãmsgã sõng-y lame tɩ y bãng tɩ yaa a Zeova Kaset rãmbã n sɩd maand Wẽnnaam raabã rũndã-​rũndã. Modg-y n bao-y n bãng-y Wẽnnaam n paase. Togs-y y zakã neb ne y zo-rãmbã y sẽn zãmsd bũmb ninsã, la y wat tõnd tigissã n pa vaandẽ ye.—Hebre dãmba 10:23-25.

Y sã n modg n kell n bãng a Zeova n paase, y na n yãame me t’a sɩd nong-y-la wʋsgo. Rẽ na n kɩtame tɩ y rat ne y sũy fãa n wilg-​⁠a tɩ yãmb me nong-a lame. (1 Zã 4:8-10, 19) La wãn to la y tõe n wilg daar fãa tɩ y sɩd nonga a Zeova? Bõe yĩng tɩ y tõe n kɩs sɩd t’a noyã sakr yaa yãmb mengã neer yĩnga? La bõe n na n kɩt tɩ y tʋll n naag tõnd n maan Wẽnnaam daabã? Sẽn zãmsd-a yãmb Biiblã na n saka ne sũ-noog n sõng-y tɩ y paam sogs-kãensã leoore, tɩ yãmb ne y zakã rãmb tõog n kell n pa ‘Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ, n gũud . . . vɩɩm sẽn ka sɛtã.’​—⁠Ziid 21.

Bɩ y wɩng ne Biiblã zãmsgã sẽn na n sõng-y tɩ y bãng sɩdã! Zãms-y sebr ning gom-zug sẽn yet tɩ kell-y n pa-y “Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ” wã.