Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Wẽnnaam daabã yaa bõe?

Wẽnnaam daabã yaa bõe?

Wẽnnaam ratame tɩ tẽngã lebg arzãna, tɩ d vɩɩmd a zug ne laafɩ la sũ-noog wakat sẽn kõn sa.

La tõe tɩ y sok woto: ‘Wãn to la rẽ na n yɩ?’ Biiblã yetame tɩ yaa ne Wẽnnaam Rĩungã maasem. Wẽnnaam ratame tɩ nebã bãng a Rĩungã, la a sẽn na n wa maan bũmb ninsã.—Yɩɩl Sõamyã 37:11, 29; Ezai 9:6.

Wẽnnaam data tõnd neere.

Roagd fãa rata a kamb neere. Woto me, tõnd Ba wã sẽn be saasẽ wã ratame tɩ d paam sũ-noog wakat sẽn kõn sa. (Ezai 48:17, 18) A yeelame tɩ ‘ned ning sẽn maand yẽ raabã paada wakat sẽn ka sɛta.’—1 Zã 2:17.

Wẽnnaam datame tɩ d tũ-a.

Biiblã yetame tɩ tõnd naandã ratame n ‘zãms tõnd a soɛyã, tɩ d tũ a so-bugsã.’ (Ezai 2:2, 3) Wẽnnaam ‘tũusa neb a mengã yʋʋrã yĩnga,’ sẽn na yɩl tɩ dũniyã gill nebã bãng a raabã.—Tʋʋma 15:14.

Wẽnnaam datame tɩ d lagem taab n tũ-a.

Tũudum hakɩkã pa welgd nebã ye. A kɩtdame tɩ b nong taab ne pʋ-peelem. (Zã 13:35) Rũndã-rũndã, tũudum bʋg n sõngd neb buud fãa tɩ b maand Wẽnnaam daabã la b nong taaba? Karm-y seb-kãngã tɩ y na n bãngame.