Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 27

Rĩungã roog sɛb bĩngr zĩigã yõod ne tõnd yaa bõe?

Rĩungã roog sɛb bĩngr zĩigã yõod ne tõnd yaa bõe?

Israyɛll

Repiblik Kɛk

Benẽ

ill Kayima

Yãmb mi n dat n maana vaeesg n paas y bãngrã Biiblã zug bɩ? B goma ned yell Biiblã pʋgẽ, wall yaa zĩig bɩ bũmb a to tɩ y rat n bãng sõma bɩ? Zu-loɛɛg la y tara, n dat n bãng Wẽnnaam Gomdã sẽn tõe n sõng-y tɩ y welg-a to-to bɩ? Sã n yaa rẽ, bɩ y bãng tɩ Rĩungã roog sɛb bĩngr zĩigã tõe n sõng-y lame.

Bũmb nins sẽn tõe n sõng-y tɩ y maan vaeesgã bee be. Tõe tɩ y pa tar sɛb nins fãa a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã ye. Sɛb wʋsg n yaool n be Rĩungã roog sɛb bĩngr zĩigẽ. Wakat ning me, Biibl dãmb toor-toore, sebr sẽn bilgd gom-biis võore, la sɛb a taab n be be. Nand tɩ tigissã sɩnge, la b saabã poore, ned fãa tõe n maana vaeesg beenẽ. Ordinatɛɛr sã n be be, b tõe n ninga Watchtower Library a pʋgẽ, tɩ f sã n pak-a bɩ f tõe n yã tõnd sɛb buud toor-toor n karme, n tõe n gẽes vɛrse bɩ gom-biig võore, la f tõe n bãng b sẽn wɛgs goam kẽer to-to.

Sõngda Wẽnnaam tʋʋmdã lekoll karen-biisi. Tigingã sɛb bĩngr zĩigã tõe n sõng-y lame tɩ y segend y sõssã sõma. Yaa Kiris-nebã vɩɩm la b tʋʋma tigsgã yel-gɛt n get sɛba bĩngr zĩig yelle. Yẽ n get tɩ b ningd sɛb nins sẽn yi paalmã, la tɩ b bĩngrã yɩ sõma. Lekollã yel-gɛt wall sẽn zãmsd-a yãmb Biiblã tõe n wilg-y-la y sẽn tõe n maan vaeesgã to-to. La d pa tog n dɩk sebr beenẽ n zã n loog ye. Sẽn paase, d tog n gesa sɛbã yell sõma la d ra gʋls b pʋsẽ ye.

Biiblã yetame tɩ d sã n dat n ‘yã Wẽnnaam bãngrã sẽn yaa to-to,’ d segd n sakame n bao-a ‘wa ned sẽn baood arzɛgse.’ (Yelbũna 2:1-5) Rĩungã roog sɛb bĩngr zĩigã tõe n sõng-y lame tɩ y sɩng rẽ maanego.

  • Bõe n be Rĩungã roog sɛb bĩngr zĩigẽ, n tõe n sõng-y tɩ y maan vaeesgo?

  • Ãnd n tõe n sõng-y tɩ y bãng n maan vaeesg sɛbã bĩngr zĩigẽ?