Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 11

Bõe yĩng tɩ d kẽnd tigis-kãsemse?

Bõe yĩng tɩ d kẽnd tigis-kãsemse?

Megsik

Alemayn

Boswaana

Nikaragua

Itali

Ges-y fot-rãmbã. Bõe yĩng tɩ nebã nens be laado? B bee d tigis-kãseng zĩigẽ. Pĩnd wẽndẽ wã, Wẽnnaam da yeela a nin-buiidã tɩ b tigimd taab naoor a tãab yʋʋmd fãa. Tõnd me tara tigis-kãsems d sẽn gũud wakat fãa ne yãgbo. (Tõodo 16:16) Yʋʋmd pʋgẽ, d maanda rasem a tãab tigis-kãsenga, n paas daar a ye tigis-kãseng naoor a yiibu. Tigis-kãensã yõod yaa bõe?

Paasda tõnd zems-n-taarã pãnga. A Zeova pẽgr “neb tiging pʋgẽ” ra nooma Israyɛll nebã. Tõnd me sã n tigim taab n pẽgd a Zeova, noom-d-la wʋsgo. (Yɩɩl Sõamyã 26:12; 111:1) Tigis-kãensã sasa, d paamd n yãta tigims a taab saam-biisi, la tẽns a taab saam-biis menga. Ned fãa zãada rɩɩb n wa, tɩ vʋʋsgã sasa bɩ d rɩt tigis-kãsengã zĩigẽ la d sõsd ne taab hal tɩ be yamleoogo. (Tʋʋma 2:42) Tigis-kãsemsẽ wã, d sɩd neeme tɩ d yaa saam-biis sẽn be dũniyã gill zugu, la sẽn nong taaba.—1 Pɩɛɛr 2:17.

Sõngda tõnd tɩ d wɩngd ne a Zeova tũubu. Israyɛll nebã sã n da tigim taaba, b ra paamdame tɩ b bilgd-b Gʋlsg Sõamyã tɩ b ‘wʋmd a võore.’ (Nehemi 8:8, 12) Tõnd me sũy yaa noog d sẽn paamd zãmsg sẽn yit Biiblã pʋgẽ d tigis-kãsemsã sasa wã. Tigis-kãseng fãa gom-zug yita Biiblã pʋgẽ. D kelgda sõss ne bool-n-sogse, la d get mak-n-wilg toor-toor sẽn sõngd tõnd tɩ d bãng d sẽn tõe n maan Wẽnnaam daabã to-to. D sã n kelgd neb kibay sẽn wilgd tɩ b ket n tũuda a Zeova sõma baa ne vɩɩmã sẽn yaa toogã, kengda d raoodo. Tigis-kãsengã sasa, d geta teyatr sẽn tik Biiblã zugu, sẽn kɩtd tɩ Biiblã kibay yaa vẽeneg d yamẽ, la kõt-d saglse. Tigis a tãabã fãa sasa, neb nins sẽn segl b mens lisgã yĩngã reegda lisgu.

  • Bõe yĩng tɩ d nong d tigis-kãsemsã?

  • Yãmb sã n wa d daar a ye tigsg bɩ d tigis-kãsengẽ, a yõodã na n yɩɩ bõe ne-yã?