Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 12

Wãn to la d maand n moond koɛɛgã dũniyã gill zugu?

Wãn to la d maand n moond koɛɛgã dũniyã gill zugu?

Ɛspayn

Belarus

Hõng Kõng

Peeru

A Zezi kũumã sẽn wa n kolgã, a yeela woto: “Wẽnnaam soolem koe-no-kãngã na n moona dũniyã tɛk fãa tɩ yɩ kaset buud fãa yĩnga. Dẽ, dũniyã sɛɛb na yaool n ta.” (Matɩe 24:14) La ra na n maana wãn tɩ koɛɛgã ta dũniyã tɛk fãa? Yaa d sẽn na n tũ mak-sõng ning a Zezi sẽn kõ a sẽn wa n be tẽngã zugã.—Luk 8:1.

D bʋʋgda nebã b zagsẽ n sõsd ne-ba. A Zezi tʋma a karen-biisã tɩ b moon zak-zaka, n wilg-b b sẽn tog n maan to-to. (Matɩe 10:11-13; Tʋʋma 5:42; 20:20) B ra yãka zĩis n kõ koe-moondb kãensã, tɩ b segd n moon be. (Matɩe 10:5, 6) Rũndã-rũndã me, tõnd sigla d koe-moonegã sõma tɩ tiging fãa tar zĩig n moondẽ. Woto kɩtame tɩ d tũud noor ning a Zezi sẽn kõ, n yeel tɩ d “moon nebã sʋka, n kɩs kasetã.”—Tʋʋma 10:42.

D modgd n kẽnda zĩig ning fãa d sẽn tõe n yã nebã. A Zezi meng kõo mak-sõngo, n da moond neb wʋsg sẽn nong n beẽ, wala mogrã noor bɩ bulg noore. (Mark 4:1; Zã 4:5-15) Zĩig ning fãa d sẽn tõe, tõnd me sõsda ne nebã Biiblã zugu. Tõe n yaa soayã noy, koosmã zĩisẽ, raasẽ la gaar dãmbẽ. D mi n tũnugda ne telefõnnã me. D sã n paam segbo, d taasda koɛɛgã d yagse, d tʋmd-n-taase, d karen-bi-taas la d roagdba. D sẽn modgd n maand woto wã sõngame tɩ neb milyõ rãmb sẽn be dũniyã gill zug wʋm “fãagr koɛɛgã.”—Yɩɩl Sõamyã 96:2.

Ãnd soab la yãmb dat n taas Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã, n sõng-a t’a bãng rẽ sẽn tõe n toeem a vɩɩmã to-to? Yãmb sẽn paam n wʋm koe-noogã, bɩ y sõng neb a taab me tɩ b wʋme!

  • Koe-no-bʋg la b segd n moon dũniyã gill zugu?

  • Wãn to la a Zeova Kaset rãmbã rɩkd a Zezi togs-n-taar koɛɛgã mooneg wɛɛngẽ?