Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 22

Bõe la b maand Betɛll dãmbẽ wã?

Bõe la b maand Betɛll dãmbẽ wã?

Solomon Islands

Kanada

Afirikdisiid

Betɛllã zak rãmb tʋmda tʋʋm toor-toor sẽn na yɩl tɩ koɛɛgã mooneg kẽng taoor b tẽngẽ wã, bɩ tẽns a taab me pʋsẽ. Neb kẽer lebgda sɛba, tɩ neb a taab yiisdẽ, tɩ sãnda ningd kartõ rãmb pʋsẽ, tɩ kẽer me get sɛbã bĩngr yelle, tɩ sãnda maand CD la video rãmba, tɩ kẽer me tʋmd tʋʋm a taaba.

Betɛll fãa tara sull sẽn get a tʋʋmã yelle. Betɛll fãa pʋgẽ, Siglgã taoor lʋɩtb Sull yãkda kãsem-dãmb a tã bɩ sẽn yɩɩd rẽ, tɩ b get tʋʋm nins b sẽn tʋmd b tẽngẽ wã bɩ tẽns a taab pʋsẽ wã yelle. Nin-kãensã gʋlsda Siglgã taoor lʋɩtb Sullã n wilgd-b tʋʋmdã sẽn kẽngd taoor to-to, tɩ yell sã n beẽ me bɩ b togs-ba. Woto sõngda Siglgã taoor lʋɩtb Sullã, tɩ b bãngd b sẽn na n gom bũmb nins yell sɛbã pʋsẽ, bɩ tigissã la tigis-kãsemsã sasa. Siglgã taoor lʋɩtb Sull yãkda ned t’a kaagd Betɛll dãmbã, n kõt sull ning sẽn get tʋʋmã yellã sagls sẽn sõngd-b tɩ b tʋmd b tʋʋmã neere. (Yelbũna 11:14) Betɛll kaagr sasa, tẽngã saam-biisã tigimda taaba, tɩ kaagdã sõs ne-b n keng b raoodo.

B sõngda tigimsã. B sã n na n lugl tiginga, sull ning sẽn get Betɛllã yellã n kõt sore. Bãmb me n get b babgẽ so-pakdbã, misioneer dãmbã la tigims sul yel-gɛtbã yelle. Leb n yaa bãmb n get tigis-kãsemsã siglg la Rĩungã rot meeb yelle, la b getẽ me tɩ tigimsã paamd sɛb la bũmb nins fãa sẽn yaa tɩlae wã. Tʋʋm nins fãa b sẽn tʋmd Betɛllẽ wã sõngdame tɩ koɛɛgã mooneg yɩ wa sẽn segdã.—1 Korẽnt dãmba 14:33, 40.

  • Wãn to la Betɛll dãmbã yel-gɛtbã sõngd Siglgã taoor lʋɩtb Sulli?

  • Bõe tʋʋmd la b tʋmd Betɛll dãmbẽ wã?