Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 Gom-zugã/​Sebrã yiisdb koɛɛga

Gom-zugã zĩiga/Sebrã yiisdb koɛɛga

Gom-zugã zĩiga/Sebrã yiisdb koɛɛga
 
 

B yiis-a-la 2014, sigri

Seb-​kãngã pa koosd ye. B yiis-a lame n na n sõng Biiblã zãmsg sẽn maand dũniyã gill zugã. La yaa ligd nebã sẽn kõt ne yamleoogã n teend tʋʋmdã. Vɛrse rãmbã fãa yita Wẽnnaam Sebrã pʋgẽ, la d rems-b lame tɩ zems ne moorã gʋlsgã noyã. Vɛrse sã n pʋgl ne MN, wilgdame tɩ yita Les Saintes Écritures — Traduction du monde nouveau pʋgẽ.