Ãnd dãmb n maand a Zeova raabã rũndã-​rũndã?

A Zeova Kaset rãmbã yaa buud toor-​toor neb sẽn gomd goam toɛy-​toɛya, tɩ b minimdã pa yembr ye. La bõe n kɩt tɩ b yaa nin-​buiid sẽn zemsd taaba?

Wẽnnaam daabã yaa bõe?

Wẽnnaam datame tɩ nebã bãng a raabã. A raabã yaa bõe? Ãnd dãmb n sõngd nebã tɩ b maand Wẽnnaam daabã?

LEÇON 1

A Zeova Kaset rãmbã yaa nin-bʋs buudu?

A Zeova Kaset rãmb a wãn la yãmb mi? Bõe la yãmb sɩd mi tõnd zugu?

LEÇON 2

Bõe yĩng tɩ b boond tõnd t’a Zeova Kaset rãmba?

Ad bʋʋm a tãab sẽn kɩt tɩ d pʋd d mens t’a Zeova Kaset rãmba.

LEÇON 3

A Zeova Kaset rãmbã maana wãn n lebg n bãng sɩdã?

Bõe n wilgd t’a Zeova Kaset rãmbã sẽn wʋmd Biiblã goam võor to-to rũndã-rũndã wã zemsame?

LEÇON 4

Bõe yĩng t’a Zeova Kaset rãmbã lebg Biiblã b toore?

Bõe n kɩt tɩ Biibl kãngã yaa toor fasɩ ne Biibl dãmb a taabã?

LEÇON 5

Yãmb sã n wat tõnd tigissã, a yõod yaa bõe?

D tigimda taab n zãmsd Biiblã, la d kengd taab raoodo. D boond-y lame tɩ y wa!

LEÇON 6

Wãn to la d sẽn tigimd ne d tẽed-n-taasã nafd tõndo?

Wẽnnaam Gomdã sagenda kiris-nebã tɩ b tigimd taaba. Bao-y n bãng-y rẽ sẽn tõe n naf yãmb to-to.

LEÇON 7

D tigissã sasa, bõe la d maanda?

Yãmb zoe soka y meng n gese bõe la d maand d tigissã sasa bɩ? D kɩsa sɩd tɩ y sã n kẽng tõnd tigissã, y sũur na n yɩɩ noog wʋsg ne y sẽn na n wʋm bũmb ning sẽn yit Biiblã pʋgẽ wã.

LEÇON 8

Bõe yĩng tɩ d manegd d mens sõma n kẽnd tigissã?

D sẽn ningd fut ninsã tata Wẽnnaam yam bɩ? Ad Biiblã noy kẽer sẽn sõngd tõnd tɩ d bãngd d sẽn segd n manegd d mens to-to.

LEÇON 9

Wãn to la d tõe n segl d mens tigissã yĩnga?

Y sã n deng n segl y menga, y na n tõog n dɩɩ tigissã yõod sõma.

LEÇON 10

Bõe la d sẽn boond tɩ zak pʋgẽ zaabr Biibl zãmsgã?

Bao-y n bãng-y zak pʋgẽ Biibl zãmsgã sẽn tõe n paas yãmb ne a Zeova zoodã to-to, la a sẽn tõe n sõng tɩ y zakã rãmb ne taab nonglmã me paas to-to.

LEÇON 11

Bõe yĩng tɩ d kẽnd tigis-kãsemse?

Yʋʋmd fãa, d tara tigis-kãsenga, ne daar a ye tigsg naoor a yiibu. Wãn to la tigis-kãensã tõe n naf-yã?

LEÇON 12

Wãn to la d maand n moond koɛɛgã dũniyã gill zugu?

D maanda wa a Zezi sẽn maan to-to wã, a sẽn wa n be tẽngã zugã. Bũmb kẽer a sẽn da maand n moond koɛɛgã la bʋse?

LEÇON 13

So-pakd tʋʋmd yaa bõe?

Koe-moondb sãnda moonda lɛɛr 30, 50, bɩ sẽn yɩɩd rẽ kiuug fãa. Bõe n kɩt tɩ b maand woto?

LEÇON 14

Lekoll bʋs la b sigl so-pakdbã yĩnga?

Y sã n dat n lebg misioneere, bõe la y tog n maane? Lekoll bʋg la b sigl b yĩnga?

LEÇON 15

Wãn to la kãsem-dãmbã sõngd tigingã nebã?

Kãsem-dãmbã yaa rap tẽeb sẽn tar pãnga. B lʋɩta taoor n get tigingã neb yelle. Wãn to la b get tigingã neb yelle?

LEÇON 16

Kãsemb-sõngdbã tʋʋmd yaa bõe tigingã pʋgẽ?

Kãsemb-sõngdbã tʋmda tigingã neer yĩnga. Bao-y n bãng-y b tʋʋmdã sẽn nafd sẽn wat b tigissã to-to.

LEÇON 17

Wãn to la tigims sul yel-gɛtbã sõngd tõndo?

Bõe yĩng tɩ tigims sul yel-gɛtbã kaagd tigimsã? Wãn to la b kaagrã tõe n naf yãmba?

LEÇON 18

Wãn to la d sõngd d saam-biisã toog wakate?

Sabaab wakate, d yɩta tao-tao n ges d sẽn na n maaneg n tɩ sõng neb nins sabaabã sẽn paamã. Wãn to la d maand rẽ?

LEÇON 19

Ãnda la “tʋm-tʋmd sẽn tũud sɩd la sẽn tar yamã”?

A Zezi ra yeelame t’a na n yaka tʋm-tʋmd sẽn na n moeneg a zakã wa sẽn zemse. Wãn to la a maand rẽnda?

LEÇON 20

Wãn to la Siglgã taoor lʋɩtb Sullã tʋmd rũndã-rũndã?

Pipi kiris-nebã wakatẽ, sul-bil sẽn yaa tʋm-tʋmdb ne kãsem-dãmb n da lʋɩ b siglgã taoore. La rũndã-rũndã yẽ?

LEÇON 21

Betɛll yaa bõe?

Betɛll yaa zĩig b sẽn tʋmd tʋʋm sẽn tar yõod wʋsgo. Bao-y n bãng-y sẽn tʋmd-b Betɛll dãmbẽ wã sõma n paase.

LEÇON 22

Bõe la b maand Betɛll dãmbẽ wã?

Ned ning fãa sẽn dat tõe n kẽngame tɩ b tall-a t’a gilg n ges tʋʋm nins b sẽn tʋmd Betɛllẽ wã. Modg-y n maan-y woto!

LEÇON 23

D maanda wãn n yiisd d sɛbã ne buud-goam wʋsgo?

D yiisda sɛb ne buud-goam sẽn ta 700. Bõe yĩng tɩ d modgd n maand woto

LEÇON 24

A Zeova Kaset rãmbã paamda ligdã yɛ n tʋmd b tʋʋmã?

D sẽn maand to-to n paamd ligdã wɛɛngẽ, bõe n kɩt tɩ d yaa toor ne tũudum a taabã?

LEÇON 25

Bõe yĩng tɩ d met Rĩung roto, la d maanda wãn n metẽ?

Bõe yĩng tɩ d boond d sẽn tigimd taab zĩig ningã tɩ Rĩung roogo? Bao-y n bãng-y rot kãensã sẽn sõngd d tõnd to-to.

LEÇON 26

Wãn-wãn la d tõe n sõng n zã Rĩungã roogo?

D Rĩungã roog sã n yaa yɩlemde, waoogda a Zeova. Bõe la d maand n zãad d Rĩungã roog sõma?

LEÇON 27

Rĩungã roog sɛb bĩngr zĩigã yõod ne tõnd yaa bõe?

Yãmb dat n maana vaeesg n paam n bãng Biiblã sẽn yetã sõma n paas bɩ? Bɩ y kẽ rĩungã roog sɛbã bĩngr zĩigẽ!

LEÇON 28

Bõe n be tõnd sit wɛɛbã pʋgẽ?

Y tõe n paama kibay wʋsg a Zeova Kaset rãmbã zugu, la y bãng b sẽn tẽed bũmb ninsã me. Y leb n tõe n paama y sogsg leoor Biiblã pʋgẽ.

Y na n maana a Zeova raabã bɩ?

Wẽnnaam a Zeova nonga yãmba. Wãn to la y tõe n wilg daar fãa tɩ y sɩd nonga a Zeova?