Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A YOPOE

Sẽn ki-bã na n wa vʋʋgame!

Sẽn ki-bã na n wa vʋʋgame!

1-3. Bõe n so tõnd fãa tɩ yaa wa d bee bãens roogẽ? Bõe la a Zeova na n maan n fãag-do?

MAMS-Y wa b sẽn na n dõd yãmb tɩ y tʋma tʋʋm-beedo, n kao y bʋʋd n kẽes-y bãens roogo, n yeel tɩ y na n paa be y yõor tɛka. Wõnda yãmb vɩɩmã sãama zãnga, tɩ sẽn maand le kae ye. La yãmb sẽn wa n tagsdẽ tɩ tɩɩm le kae wã, y wʋmame tɩ ned n tõe n yiis yãmb bãensã roogẽ, la t’a soabã pʋd n yeelame t’a na n sõng-y lame. Y sũur kõn yɩ noog sɩda?

2 Kũumã n so tõnd fãa, tɩ yaa wa d bee bãens roogẽ. Baa d sẽn maan a soab fãa, d pa tõe n põs ye. La a Zeova tõe n fãaga tõnd ne kũumã. A pʋlmame tɩ yaoolem bɛ a sẽn na n “sãam yaa kũumã.”—1 Korẽnt-rãmbã 15:26.

3 Yãmb sã n wa pa le yɛɛsdẽ tɩ y na n wa kiime, y sũur kõn yɩ noog sɩda? La a Zeova pa na n sãam kũumã bal ye. A na n vʋʋga sẽn ki-bã menga. Tags-y n ges-y rẽ sẽn na n naf yãmb to-to. A Zeova pʋlmame tɩ “sẽn ki-bã” na n yikame. (Ezayi 26:19) Biiblã boonda rẽ tɩ kũum vʋʋgre.

NED D SẼN NONG SÃ N MAAN KAALEM

4. a) D roagd bɩ d zo-nongr sã n maan kaalem, bõe n tõe n bels-do? b) Ãnd dãmb n da yaa a Zeezi zo-rãmba?

4 D roagd bɩ d zo-nongr sã n maan kaalem,  d toogã la d sũ-sãangã pa tõe n bãng n bilg ye. Bũmb kae d sẽn tõe n maan n vʋʋg-a ye. La Biiblã goamã kõta belsg meng-menga. (Karm-y 2 Korẽnt-rãmb 1:3, 4.) Ad kibar sẽn wilgd t’a Zeova ne a Zeezi rata ne b sũy fãa n vʋʋg neb nins sẽn ki wã. A Zeezi sẽn wa n be tẽngã zugã, a ra mii n tɩ gesa a Lazaar ne a Mart la a Maari. B tãabã fãa ra yaa a zo-rãmba. Biiblã yetame: “A Zeezi yaool n dag n nonga a Mart ne a ma-bi-poakã, la a Lazaare.” La a Lazaar wa n maana kaalem.Zã 11:3-5.

5, 6. a) A Zeezi sẽn yã a Lazaar zakã neb la a zo-rãmbã sũ-sãangã, bõe la a maan-yã? b) D sẽn bãng a Zeezi manesem sẽn yaa to-to ned kũum sasa wã, bõe yĩng tɩ rẽ belsd tõndo?

5 A Zeezi kẽngame n na n tɩ bels a Mart ne a Maari. A Mart sẽn wʋm t’a Zeezi watame wã, a yikame n tɩ seg-a tẽngã noore. A sẽn yã a Zeezi wã, a sũurã yɩɩ noogo. Baasgo, a yeela a Zeezi yaa: “Yãmb sã n dag n beẽ ka, mam tão wã dag n ka na n ki ye.” A Mart tagsame t’a Zeezi waame tɩ sãam n sɛɛme. A Zeezi wa n yãa a Maari me sẽn yãbda. B sũyã sẽn sãamã namsa a Zeezi hal tɩ yẽ me yãbe. (Zã 11:21, 33, 35) A mii toog ning sẽn be ne-do, ned d sẽn nong sã n maan kaalem.

6 D sẽn mi t’a Zeezi mii tõnd toogã, sɩd belsd-d lame. A Zeezi kell n yaa wa a Ba wã kɛpɩ. (Zã 14:9) A Zeova tara tõog n na n sãam kũumã wakat sẽn kõn sa, la yaa woto la a na n maan ka la bilfu.

“LAZAARE, WA YI KA!”

7, 8. Bõe yĩng t’a Mart ra pa rat tɩ b lak yaoogã noore? Bõe la a Zeezi maan-yã?

7 A Zeezi sẽn ta yaoogẽ wã, a mikame tɩ b paga  yaoogã noor ne kug-bedre, t’a yeel tɩ b lak kugrã. La a Mart ra pa rat n sak ye. Bala b sẽn mum a Lazaarã zoe n taa rasem a naase. (Zã 11:39) A ra pa mi bũmb ning a Zeezi sẽn dat n maanã ye.

Mams-y a Lazaar zakã rãmb ne a zo-rãmbã sũ-noogã, a sẽn wa n vʋʋgã.—Zã 11:38-44

8 A Zeezi zẽka a koɛɛg n yeele: “Lazaare, wa yi ka!” A Mart ne a Maari sẽn yã bũmb ning wakat kãngã ling-b-la wʋsgo. Bala, “sẽn dag n ki-a wã yiime, la a nao wã ne a nusã vila ne pɛɛla.” (Zã 11:43, 44) A Lazaar vʋʋgame! A le paama a zakã rãmb la a zo-rãmba. B ra tõe n mobg-a lame, la b gom ne-a. A Zeezi sẽn vʋʋg a Lazaarã yɩɩ yel-solemd tɛkẽ!

“BI-PUGLA, MAM YETA FOOM TƖ F YIKI”

9, 10. a) Ãnd n kõ a Zeezi tõog t’a vʋʋg neb sẽn da ki? b) Bõe yĩng tɩ kibay nins sẽn gomd neb sẽn vʋʋgã yell nafd tõndo?

9 Rẽ yĩnga, a Zeezi vʋʋga nebã ne a meng pãng bɩ? Ayo. Nand t’a vʋʋg a Lazaare, a pʋʋsa a Zeova, t’a kõ-a tõogo. (Karm-y Zã 11:41, 42.) Pa a Lazaar bal la a Zeezi vʋʋg ye. Biiblã wilgame tɩ bi-pugl sẽn da tar yʋʋm 12 la a vʋʋg-yã. A ba wã yʋʋr la a Zayiruus. Bi-puglã yĩns ra zabda wʋsgo, hal t’a ba wã ra pa mi a sẽn maand ye. Ra yaa a bi-yende. A tɩ kosa a Zeezi t’a wa sãoog a bi-puglã. A sẽn wa n gomd ne a Zeezi wã, rap n wa n yeel-a yaa: “Yãmb bi-puglã kiime, bõe tɩ y na n kell n nams karen-saamba?” La a Zeezi yeela a Zayiruus yaa: “Da maan dabeem ye. Tẽ bala, la biigã na n põsame.” A tũu a Zayiruus n kuil a yirã. B sẽn ta wã, a Zeezi yãa nebã sẽn yãbda, t’a yeel-b yaa: “Ra yãb-y tɩ biigã ka ki ye, a gõeeme.” Tõe tɩ biigã ba ne a ma  ra sokda b mens a Zeezi gomdã sẽn dat n yɛɛlga. A Zeezi kosa nebã tɩ b yi, la a peeg biigã ba ne a ma n kẽ roog ning pʋgẽ b sẽn gãneg-a wã. A Zeezi gãda biigã nugu, n yeele: “Mam bi-pugla, mam yeta foom tɩ f yiki.” Zĩig pʋgẽ bala, biigã yikame n sɩng kẽna. A roagdbã sũ-noogã buudu! A Zeezi vʋʋga b bi-puglã. (Mark 5:22-24, 35-42) Baraar tɛka, b sã n da get b bi-puglã, b tẽegda bũmb ning a Zeova sẽn kɩt t’a Zeezi maan n kõ-bã. *

10 Neb nins a Zeezi sẽn vʋʋgã le baas n kiime. La d sã n karemd kiba-kãensã, na n naf-d lame, bala na n kɩtame tɩ d tẽ manegre. A Zeova ratame n vʋʋg sẽn ki-bã, la a na n sɩd vʋʋg-b lame.

NEB NINS SẼN VƲƲGÃ KIBAY SẼN ZÃMSD TÕND BŨMB NINGA

Tʋm-tʋmd a Pɩyɛɛr vʋʋga a Dorkaas.—Tʋʋmã 9:36-42

A Eli vʋʋga pʋg-kõor bi-ribla.—1 Rĩm-dãmbã 17:17-24

11. Koɛɛg soab 9:5 sẽn yetã kɩtame tɩ d mi bõe a Lazaar zugu?

11 Biiblã yeta vẽeneg tɩ “sẽn ki-bã ka leb n mi bũmb” ye. Sɩd me, a Lazaar ra ka mi bũmb ye. (Koɛɛg soaba 9:5) Wa a Zeezi sẽn yeelã, ra yaa wa a gõeeme. (Zã 11:11) A Lazaar sẽn da be yaoogẽ wã, a ra “ka leb n mi bũmb” ye.

12. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Lazaar vʋʋgame?

12 A Zeezi sẽn vʋʋg a Lazaarã, neb wʋsg n maan kaseto. Baa a Zeezi bɛɛbã meng ra miime tɩ yaa yẽ n maan yel-solemdã. A Lazaar ra le vɩɩme, tɩ yaa  kaset t’a sɩd vʋʋgame. (Zã 11:47) Sẽn paase, neb wʋsg tɩ ges-a lame. Rẽ kɩtame tɩ b sak n tẽ tɩ yaa Wẽnnaam n tʋm a Zeezi. Woto ra pa noom a Zeezi bɛɛbã ye. Rẽ n so tɩ b sɩɩg taab noor n na n kʋ yẽ ne a Lazaar fãa.Zã 11:53; 12:9-11.

13. Bõe yĩng tɩ d tõe n kɩs sɩd t’a Zeova na n vʋʋga sẽn ki-bã?

13 A Zeezi yeelame tɩ “neb nins fãa sẽn be yaadẽ” wã na n vʋʋgame. (Zã 5:28) Woto rat n yeelame tɩ neb nins fãa sẽn ki t’a Zeova tẽr b yellã na n vʋʋgame. La sẽn na yɩl t’a Zeova vʋʋg neda, yaa tɩlɛ t’a tẽr a soabã yalẽ wã ne a bũmba fãa. A sɩd tõe n maana rẽ bɩ? Ãdsã sõor yaa milyaar ka tɛka, la Biiblã yetame t’a Zeova mii ãdg fãa yʋʋre. (Karm-y Yɩɩn-sõamyã 147:4, 5.) A sã n tẽra ãdg fãa yʋʋre, dẽnd pa toog ne-a t’a tẽeg neb nins a sẽn dat n vʋʋgã yalẽ wã la b bũmba fãa ye. Sẽn yɩɩda, a Zeova n yaa bũmb fãa Naanda. Dẽnd d miime t’a tõe n kɩtame tɩ ned sẽn ki le vɩɩmde.

14, 15. A Zoob sẽn yeelã sõngda tõnd tɩ d bãng bõe kũum vʋʋgrã wɛɛngẽ?

14 Wẽn-sakd a Zoob ra tẽeda kũum vʋʋgrã. A sokame yaa: “Ned sã n ki, a tõe n le vʋʋgame bɩ?” Rẽ poore, a yeela a Zeova yaa: “Yãmb sã n bool maam, mam na n sakame. La y na n nonga maam tɩ m yaa y nug-tʋʋmde.” Hakɩɩka, a Zoob ra miime t’a Zeova gũuda wakat ning a sẽn yãk n na n vʋʋg sẽn ki-bã.Zoob 14:13-15, Wẽnnaam Sebre, 1983.

15 Yãmb sẽn bãng tɩ sẽn ki-bã na n wa vʋʋgame wã, y tagsg yaa wãna? Tõe tɩ y sokda y meng yaa: ‘La mam zakã neb ne m zo-rãmb nins sẽn maan  kaalmã yẽ, bãmb me na n vʋʋgame bɩ?’ D sẽn mi t’a Zeova sɩd rat n vʋʋga sẽn ki-bã, belsd-d lame. A na n vʋʋg-b lame tɩ b vɩɩmd yɛ? Ãnd dãmb n na n vʋʋge? D ges Biiblã sẽn yete.

B NA N WƲMA A KOƐƐGÃ N YI

16. B sẽn na n vʋʋg-b rãmb tɩ b zĩnd tẽngã zugã vɩɩm na n yɩɩ wãn-wãna?

16 Pĩnd wẽndẽ wã, neb nins b sẽn vʋʋgã leb n vɩɩmda tẽngã zug ne b zakã rãmb la ne b zo-rãmba. Kũum vʋʋgrã sẽn watã me na n yɩɩ tẽngã zugu. La na n yɩɩ sõma n yɩɩd pĩndã. Bõe yĩnga? Bala neb nins b sẽn na n vʋʋgã tõe n wa paam n zĩnda tẽngã zug wakat sẽn kõn sa, n pa tol n le ki ye. Wakat kãnga, vɩɩmã na n yɩɩ noog n yɩɩd rũndã-rũndã wã. Zabã, tʋʋm-wẽnsã la bãasã pa na n le zĩnd ye.

17. Ãnd dãmb n na n vʋʋge?

17 Ãnd dãmb n na n vʋʋge? A Zeezi yeelame tɩ ‘neb nins fãa sẽn be yaadẽ na n wʋma yẽ koɛɛga. . . n yi.’ (Zã 5:28, 29) Vẽnegr 20:13 me yetame: “Ko-kãsengã lebsa kũum nins sẽn da be be wã, tɩ kũumã ne kɩɩm-kulg lebs kũum nins sẽn da be be wã.” Neb milyaar dãmb n na n vʋʋge. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame “tɩ nin-sõamyã la nin-wẽns [“neb sẽn pa tɩrs,” MN] na n vʋʋgame n bas kũum.” (Karm-y Tʋʋm 24:15.) Woto rat n yeelame tɩ bõe?

Arzãnã pʋgẽ, sẽn ki-bã na n vʋʋgame n le zĩnd ne b nebã

18. Ãnd dãmb la“ nin-sõamyã” wã sẽn na n vʋʋgã?

18 Neb nins sẽn sak a Zeova nand t’a Zeezi wa tẽngã zugã naaga “ nin-sõamyã” wã. Wala makre a Nowe, a Abrahaam, a Saara, a Moyiizi, a Rut la a Ɛstɛɛr na n vʋʋgame n zĩnd tẽngã zugu. Y sã n  karem Ebre-rãmb sak 11 wã, b sõdga pagb la rap kẽer beenẽ. La rũndã-rũndã neb nins sẽn tũ a Zeova n yaool n maan kaalmã yẽ? Bãmb me naaga nin-tɩrsã. Dẽnd bãmb me na n vʋʋgame.

19. Ãnd dãmb la b sẽn bool tɩ ‘nin-wẽnsã’? A Zeova na n vʋʋg-b lame tɩ b paam n maan bõe?

19 Neb nins b sẽn bool tɩ ‘nin-wẽnsã’ yaa neb  milyaar dãmb sẽn ki n pa paam n bãng a Zeova. La a Zeova pa na n yĩm b yell ye. A na n vʋʋg-b lame tɩ b paam n bãng-a la b maan a raabã.

20. Bõe yĩng tɩ pa sẽn ki-bã fãa n na n vʋʋge?

20 Woto rat n yeelame tɩ neb nins fãa sẽn ki wã na n vʋʋgame bɩ? Ayo. A Zeezi yeelame tɩ neb kẽer n pa na n vʋʋge. (Luk 12:5) A Zeova n mi ned sã n na n vʋʋgame bɩ a pa na n vʋʋge. Yẽ la Bʋ-kaood kãsengã, la a kõ a Zeezi me tõog t’a na n “kao nin-vɩɩse, la kũum bʋʋdo.” (Tʋʋmã 10:42) A Zeova ne a Zeezi sã n ges tɩ ned yaa nin-wẽng n pa rat n tek yam, a sã n ki, b pa na n vʋʋg-a ye.—Ges-y Vẽnegr 18 wã.

NEB N NA N VƲƲG N TƖ VƖƖMD SAASẼ

21, 22. a) Sẽn na n kẽng-b saasẽ wã vʋʋgda ne yĩng-bʋg buudu? b) Ãnd la Wẽnnaam vʋʋg pipi t’a lebg malɛk n kẽng saasẽ?

21 Biiblã yetame tɩ neb n na n vʋʋg n tɩ zĩnd saasẽ. Wẽnnaam sã n vʋʋg ned t’a na n tɩ vɩɩmd saasẽ, a soabã pa le tar yĩn-nems wa ninsaal ye. A lebga malɛka.

22 A Zeezi n yɩ pipi n paam tɩ Wẽnnaam vʋʋg-a t’a lebg malɛka. (Zã 3:13) A Zeezi kũumã rasem a tãab poore, a Zeova vʋʋg-a lame. (Yɩɩn-sõamyã 16:10; Tʋʋmã 13:34, 35) Wẽnnaam pa vʋʋg a Zeezi t’a tar yĩn-nems wa ninsaal ye. Tʋm-tʋmd a Poll wilgame tɩ Kiris kii ne ninsaal yĩnga, la a sẽn wa n na n vʋʋgã t’a yaa sɩɩga, rat n yeel tɩ malɛka. (1 Korẽnt-rãmbã 15:44) A Zeezi vʋʋgame, n yaa malɛk sẽn tar pãng wʋsgo. (1 Korẽnt-rãmb 15:3-6)  La Biiblã wilgdame tɩ pa yẽ a ye bal n da na n vʋʋg n lebg malɛk ye.

23, 24. Ãnd dãmb la a Zeezi sẽn bool tɩ “wubr pa zemb bũmbã,” la b sõorã yaa wãna?

23 A Zeezi kũumã sẽn wa n kolgdẽ, a yeela a karen-biisã yaa: “Mam dabdame n na n tɩ segl zĩig yãmb yĩnga.” (Zã 14:2) Woto rat n yeelame tɩ kiris-neb kẽer n na n vʋʋg n tɩ zĩnd saasẽ ne yẽ. Yaa neb a wãna? A Zeezi wilgame tɩ b sõorã pa waoog ye. A bool-b lame tɩ “wubr pa zemb bũmbu.” (Luk 12:32, Sebr Sõngo) Wẽnnaam vẽnega tʋm-tʋmd a Zã t’a bãng b sõorã takɩ. A yãa a Zeezi sẽn “yas Sɩyõ tãngã zugu, [saasẽ] tɩ neb tus koabg la tus pis-naas la a naas” be ne-a.Vẽnegre 14:1.

24 Wakat bʋg la kiris-neb 144000 na n vʋʋge? Biiblã wilgame tɩ yaa Kirisã sã n wa sɩng a naamã rɩɩb saasẽ. (1 Korẽnt-rãmbã 15:23) Rũndã-rũndã, Kirisã rɩta a naamã. Neb 144000 wʋsg zoe n vʋʋgame n be saasẽ. Sẽn ket-b tẽngã zugã sã n maan kaalem, b vʋʋgda zĩig pʋgẽ n kẽng saasẽ. La neb nins sẽn na n vʋʋg n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ tẽngã zugã sõor n yɩɩda.

25. Sak ning sẽn pʋgdã na n sõng-d lame tɩ d bãng bõe?

25 Ka la bilfu, a Zeova na n kɩtame tɩ kũum pa le zĩndi, tɩ ãdem-biisã paam b mens ne kũumã. (Karm-y Ezayi 25:8.) La sẽn na n vʋʋg-b n kẽng saasẽ wã na n tɩ maana bõe? Biiblã wilgame tɩ b na n tɩ naaga a Zeezi n dɩ naam Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ. Sak ning sẽn pʋgdã na n sõng-d lame tɩ d bãng bũmb wʋsg Rĩungã wɛɛngẽ.

^ sull 9 Kibay a taab n be Biiblã pʋgẽ, n gomd neb b sẽn vʋʋg yelle. Yaa kamb la kãsemba, pagb la rapa. Kẽer yaa Israyɛll neb tɩ sãnda yaa bu-zẽms neba. Karm-y 1 Rĩm-dãmbã 17:17-24; 2 Rĩm-dãmbã 4:32-37; 13:20, 21; Matye 28:5-7; Mark 5:22-24, 35-42; Luk 7:11-17; Tʋʋmã 9:36-42; 20:7-12.