Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A YOOBE

Ned sã n ki, a tɩ vɩɩ zĩig a to bɩ?

Ned sã n ki, a tɩ vɩɩ zĩig a to bɩ?

1-3. Ned sã n ki, sogs-bʋs la nebã sokd b mense? Bõe la tũudum kẽer yeta?

BIIBLÃ yetame tɩ wakat n wat tɩ “kũum kõn leb n zĩnd ye.” (Vẽnegre 21:4) Sak a 5 wã pʋgẽ, d yãame t’a Zeezi maoongã maasem yĩnga, d tõe n paama vɩɩm sẽn kõn sa. La ninsaalbã ket n kiidame. (Koɛɛg soaba 9:5) Rẽ n so tɩ d sokd d meng bũmb ning sẽn maand ned kũum poore.

2 Ned d sẽn nong sã n maan kaalem, sok-kãngã n wat d yamẽ. Tõe tɩ d sokda d meng yaa: ‘A sẽn ki wã, a bee yɛɛnẽ? A nee tõnd bɩ? A tõe n sõnga tõnd bɩ? Rẽ yĩnga, d na n le yã-a lame bɩ?’

3 Tũudum toɛy-toɛyã sẽn leokd sogs-kãensã to-to wã pa yembr ye. Kẽer yetame tɩ ned sã n maan neere, a kũumã poore a rebda saasẽ, la a sã n maana wẽnga, a na n kẽe bugmẽ. Sãnda yetame tɩ ned sã n ki, a lebgda kɩɩma, n tɩ vɩ ne a zakã neb nins sẽn zoe n maan kaalmã. Tɩ kẽer me yetẽ tɩ ned kũum poore, b na n kaoo a bʋʋdo, t’a le rog n yaa ned wall rũnga.

4. Bõe la tũudum toɛy-toɛyã yet kũumã wɛɛngẽ?

4 Tũudum toɛy-toɛyã sẽn yetã yaa toor-toore, la b fãa la bal goamã yekda taaba. B sẽn yetã wilgdame tɩ ned sã n ki, bũmb n be a yĩngẽ wã n ket n vɩ. Rẽ yĩnga yaa sɩd bɩ?

 NED SÃ N KI, A TƖ VƖƖ ZĨIG A TO BƖ?

5, 6. Ned kũum poore, bõe n maande?

5 A Zeova mii bũmb ning sẽn maand ned kũum poore. A yeta tõnd tɩ ned sã n ki, a pa tɩ vɩ zĩig a to ye. Sẽn ki pa le vɩ ye. Dẽnd ned sã n ki, a pa le tõe n tagse, a pa le tar pʋ-tẽer ye. * A pa le tõe n yã bũmbu, bɩ n wʋm bũmb ye.

6 Rĩm a Salomo yeelame tɩ ‘sẽn ki-bã ka leb n mi bũmb’ ye. Sẽn ki-bã pa tõe n nong ned bɩ n kisg-a ye. Sẽn paase, “bãmb ka leb n tar pʋɩɩr ne bũmb nins fãa sẽn maand dũniyã zugã ye.” (Karm-y Koɛɛg soab 9:5, 6.) Yɩɩn-sõamyã 146:4 yetame tɩ ned sã n ki, a ‘saagrã tũud-a lame n menem.’

A ZEEZI SẼN YEEL KŨUMÃ WƐƐNGẼ

A Zeova naana ninsaalbã n dat tɩ b vɩɩmd wakat sẽn kõn sa, tẽngã zugu

7. Bõe la a Zeezi yeel kũumã wɛɛngẽ?

7 A Zeezi zoa a Lazaar sẽn wa n ki wã, a yeela a karen-biisã yaa: “Tõnd zoa a Lazaar gũsame.” A Zeezi ra pa rat n yeel t’a Lazaar gõeeme n vʋʋsdẽ ye. A meng wilgame t’a “Lazaar kiime.” (Zã 11:11-14) A Zeezi maka kũumã ne gõeem. A pa yeel t’a Lazaar kẽnga saasẽ, bɩ a bʋʋga a zakã neb nins sẽn ki wã ye. A pa yeel me t’a Lazaar kẽnga bug-tẽng n tɩ namsdẽ, bɩ tɩ b le rog-a-la zĩig a to, t’a yaa ninsaal wall rũng ye. A sẽn ki wã, ra yaa wa ned sẽn gõe tamm. A Zeezi sẽn na n vʋʋg a Zayiruus bi-puglã me, a maka kũumã ne gõeem. A yeelame: “Biigã ka ki ye, a gõeeme.” (Luk 8:52, 53) B sẽn kʋ a Etɩɛnnã me, Biiblã yeelame t’a “gũsame.”—Tʋʋmã 7:60.

8. Bõe n kɩt tɩ d miẽ tɩ Wẽnnaam da pa rat tɩ ninsaalbã kiidẽ?

 8 Wẽnnaam naana a Ãdem ne a Hawa n dat tɩ b ki bɩ? Ayo! A naan-b lame n da rat tɩ b vɩɩmd ne laafɩ wakat sẽn kõn sa. A Zeova naana ninsaalbã, n ning vɩɩm sẽn ka sɛtã tʋlsem b sũyẽ wã. (Koɛɛg soaba 3:11) Roagd kae n dat t’a kamb kʋʋle, tɩ b pa sokd kũum ye. A Zeova me pa rat tɩ tõnd kʋʋle, a pa rat tɩ d ki ye. La Wẽnnaam sã n naanã tõnd n dat tɩ d vɩɩmd wakat sẽn kõn sa, bõe yĩng tɩ d kiidẽ?

 BÕE YĨNG TƖ NINSAALBÃ KIIDẼ?

9. Bõe yĩng t’a Ãdem ne a Hawa ra tog n sak noor ning a Zeova sẽn kõ-bã?

9 Edɛn zẽedã zĩigẽ, a Zeova ra yeela a Ãdem yaa: “Fo tõe n dɩɩ tɩɩs nins fãa sẽn be zẽedã zĩig pʋgẽ wã biisi. Yaa tɩɩg ning sẽn kɩtd tɩ ned bãng wẽnga, ne sõmb n bakã biis bal la fo ka tog n dɩ. Bala, daar ninga fo sẽn na n dɩ tɩ-kãngã bilã, fo na n kiime.” (Sɩngre 2:9, 16, 17) Noorã ra yaa vẽenega, t’a sakr pa toog ye. Sẽn paase, a Zeova n tar sor n na n wilg a Ãdem ne a Hawa sẽn yaa sõma la wẽnga. B sã n da sake, ra na n wilgame tɩ b sak n deegame tɩ yẽ la b Zu-soaba. Rẽ ra na n wilgame me tɩ b sũy nooma wʋsgo, bõn-sõma nins fãa a sẽn maan n kõ-bã yĩnga.

10, 11. a) A Sʋɩtãan maana wãn n belg a Ãdem ne a Hawa? b) Bõe yĩng t’a Ãdem ne a Hawa ra pa tõe n paam bʋʋm?

10 Bʋko, a Ãdem ne a Hawa yãka yam n kɩɩs a Zeova. Daar a ye, a Sʋɩtãan soka a Hawa yaa: “Sɩd-sɩdã, rẽ yĩnga, Wẽnnaam yeela yãmb tɩ y ra rɩ tɩɩsã fãa sẽn be zẽedã zĩigẽ wã biis sɩda?” A Hawa leokame: “Wẽnnaam yeelame tɩ tõnd tõe n dɩɩ tɩɩsã sẽn be zẽedã zĩig pʋgẽ wã biisi. La sã n yaa ne tɩɩg ning sẽn be-a zẽedã zĩig tẽn-sʋkã, Wẽnnaam yeelame yaa: ‘Ra yãk-y-yã a biisã n dɩ, la y ra tol n sɩɩs-a me ye. Sã n ka rẽ, yãmb sã n sɩɩs-a, yãmb na n kiime.’ ”—Sɩngre 3:1-3.

11 A Sʋɩtãan yeela a Hawa yaa: “Yãmb ka na n tol n ki ye! La yaa tɩ Wẽnnaam miime, tɩ yãmb sã n dɩ tɩɩgã bil daare, yãmb yamã na n wekame tɩ yãmb lebg wa Wẽnnaam n mi sõama ne wẽng n bake.” (Sɩngre 3:4-6) A Sʋɩtãan ra ratame t’a Hawa tags t’a tõe n bãng n yãka sẽn yaa sõma ne wẽng a toore. A leb n yaga ziri,  b kɩɩsgã sẽn na n baas to-to wã wɛɛngẽ. A yeela a Hawa t’a pa na n ki ye. Rẽ n so t’a Hawa yãk tɩɩgã bil n dɩ, la a kõ a sɩdã me. A Ãdem ne a Hawa ra miime t’a Zeova yeel-b lame tɩ b ra rɩ tɩɩgã bil ye. B sẽn yãk yam n dɩ wã, b kɩɩsa noor sẽn yaa vẽenega, t’a sakr me pa toog ye. Woto wã, b paooga b saasẽ Ba wã. Bũmb ra kae b sẽn tõe n tik n paam bʋʋm ye.

12. Bõe yĩng t’a Ãdem ne a Hawa sẽn kɩɩs a Zeova wã sãamd sũuri?

12 D yaab a Ãdem ne a Hawa sẽn kɩɩs b Naandã woto wã sãama a sũur wʋsgo. Tags-y n ges-y wa yãmb sẽn na n maan y sẽn tõe fãa n wub y bi-ribl ne y bi-pugla, tɩ b wa yik n kɩɩs yãmba, n pa maan yãmb sẽn datã ye. Y sũur kõn sãam sɩda?

A Ãdem yii tẽng tomẽ, a leba tẽng tomẽ

13. A Zeova sẽn yeel t’a Ãdem “na n leb n leba tẽng tomẽ” wã võor yaa bõe?

13 A Ãdem ne a Hawa sẽn kɩɩsã, b konga vɩɩm sẽn kõn sa wã. A Zeova yeela a Ãdem yaa: “Fo yaa tẽng tom, la fo na n leb n leba tẽng tomẽ.” (Karm-y Sɩngr 3:19.) Woto rat n yeelame t’a Ãdem na n lebga tẽng tom yɛsa, wa b sẽn wa n nan pa naan-a wã. (Sɩngre 2:7) Sɩd me, a Ãdem sẽn kɩɩsã a kiime, n pa le vɩ ye.

14. Bõe yĩng tɩ d yaa kiidba?

14 A Ãdem ne a Hawa sã n da sak Wẽnnaam, b ra na n ket n vɩɩ rũndã-rũndã. La b sẽn  kɩɩsã, b lebga yel-wẽn-maandba, la b wa n kiime. Yel-wẽndã yaa wa bã-wẽng d yaab a Ãdem ne a Hawa sẽn long d fãa. Tõnd fãa rogda ne yel-wẽndã, rẽ n so tɩ d yaa kiidba. (Rom-dãmbã 5:12) Pa woto la Wẽnnaam rat ye. A pa tol n dat tɩ ninsaal ki ye. Biiblã pʋd n boonda kũumã tɩ “bɛ.”—1 Korẽnt-rãmbã 15:26.

D SÃ N BÃNG SƖDÃ, D PAAMDA D MENSE

15. Bõe yĩng tɩ d sã n mi Biiblã sẽn yet bũmb ning kũumã wɛɛngẽ wã bɩ d paamd d mense?

15 D sã n bãng Biiblã sẽn yet kũumã wɛɛngẽ, d paamda d mens ne ziri wã nebã sẽn yelgdã. Biiblã wilgdame tɩ sẽn ki-bã pa namsde, b pa be sũ-sãoong pʋgẽ me. D pa tõe n gom ne-ba, bãmb me pa tõe n gom ne-do. D pa tõe n sõng-ba, bãmb me pa tõe n sõng-do. B pa tõe n maan tõnd wẽng ye. Dẽnd d pa tar bʋʋm n na n zoe-b ye. La tũudum wʋsg yetame tɩ sẽn ki-bã tɩ vɩɩ zĩig a to, la tɩ d sã n kõ tũudmã taoor dãmb ligdi, b tõe n maana yɛl kẽer n sõng sẽn ki-bã. La d sã n mi Biiblã sẽn yet bũmb ning kũumã wɛɛngẽ, d pa na n tẽ gom-kãensã sẽn yaa ziri wã ye.

16. Sẽn ki-bã wɛɛngẽ, bõe la tũudum wʋsg zãmsd nebã?

16 A Sʋɩtãan tũnugda ne ziri tũudmã n dat n belg-d tɩ d tẽ tɩ sẽn ki-bã ket n vɩɩme. Wala makre, tũudum kẽer yetame tɩ ned sã n ki, a tara sɩɩg sẽn tɩ vɩ zĩig a to. Yãmb tũudmã pʋgẽ b zãmsda yãmb woto bɩ, bɩ yaa Biiblã sẽn yet bũmb ningã la b zãmsd yãmba? A Sʋɩtãan belgda nebã n dat tɩ b tẽ goam sẽn yaa ziri, n zãag ne a Zeova.

17. Bõe yĩng tɩ b sẽn yet tɩ nebã na n kẽnga bugum yirã sãamd a Zeova yʋʋre?

17 Tũudum wʋsg sẽn zãmsd nebã bũmb ninsã pa  zems ye. Wala makre, kẽer yetame tɩ nin-wẽnsã na n kẽnga bugum yir n tɩ nams wakat sẽn kõn sa. Woto yaa ziri, n sãamd a Zeova yʋʋre. A pa na n bas tɩ neb nams woto a bada. (Karm-y 1 Zã 4:8.) Yãmb tagsg yaa wãna, ned sã n ning a biig nug bugmẽ n na n sɩbg-a? Pa nin-wẽng sɩda? Yãmb na rat n kolg-a? Yaa woto bal la a Sʋɩtãan data. A ratame tɩ d tags t’a Zeova yaa wẽnem soaba.

18. Bõe yĩng tɩ d pa segd n zoe sẽn ki-bã?

18 Tũudum kẽer yetame tɩ ned sã n ki, a lebgda kɩɩma, la tɩ d segd n zoe-a lame, bala a tõe n lebga d bɛ, wall d zoa. Neb wʋsg tẽeda rẽ. B zoeta sẽn ki-bã, n tũud-b wa Wẽnnaam la b bas a Zeova. Tẽeg-y tɩ sẽn ki-bã pa le mi bũmb ye. Dẽnd d pa segd n zoe-b ye. A Zeova yaa tõnd Naanda. Yẽ n yaa Wẽnnaam sɩd-sɩdã. Yẽ a ye bal la d segd n waooge.—Vẽnegre 4:11.

19. D sã n bãng Biiblã sẽn yet bũmb ning kũumã wɛɛngẽ, wãn to la nafd tõndo?

19 D sã n bãng Biiblã sẽn yet bũmb ning kũumã wɛɛngẽ, d paamda d mens ne ziri wã tũudum kẽer sẽn yelgdã. Leb n na n sõng-d lame tɩ d bãng tɩ nebã na n wa vɩɩmda wakat sẽn kõn sa, arzãnã pʋgẽ tẽngã zug wa a Zeova sẽn pʋlmã.

20. Sok-bʋg la d na n leok sak ning sẽn pʋgdã pʋgẽ?

20 Hal sẽn kaoose, wẽn-sakd a ye yʋʋr sẽn boond t’a Zoob ra sokame yaa: “Ned sã n ki, a tõe n le vʋʋgame bɩ?” (Zoob 14:14, Wẽnnaam Sebre, 1983) Rẽ yĩnga, ned sẽn ki tõe n vʋʋgame bɩ? Wẽnnaam wilga a leoorã Biiblã pʋgẽ, tɩ kõt belsgo. Sak ning sẽn pʋgdã wilgda rẽ.

^ sull 5 Neb kẽer tẽedame tɩ ned kũum poore, sɩɩg wall bũmb n be a yĩngẽ wã n ket n vɩ. Ges-y Vẽnegr 16 ne 17 wã.