Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A WƐ

Dũniyã saab kolgame bɩ?

Dũniyã saab kolgame bɩ?

1. Ãnd n tõe n sõng tõnd tɩ d bãng sẽn wat beoogo?

YÃMB zoe n kelga kibay radio wã bɩ televiziõ wã pʋgẽ, n sok y meng dũniyã sẽn na n baas to-to bɩ? Yel-beedã la nen-kɛglmã sẽn yaa wʋsgã kɩtame tɩ kẽer yetẽ tɩ dũniyã saab tog n kolgame. Yaa sɩd bɩ? Rẽ yĩnga, bũmb n be d sẽn tõe n maan n bãng sẽn wat beoogã bɩ? N-ye. Yaa sɩd tɩ ninsaal pa tõe n bãng ye. La Wẽnnaam a Zeova yẽ tõeeme. Biiblã pʋgẽ, a wilga vɩɩmã sẽn na n wa yɩ to-to, la tẽngã me sẽn na n lebg to-to.—Ezayi 46:10; Zak 4:14.

2, 3. Bõe la a Zeezi karen-biisã ra rat n bãnge, la bõe la a yeel-ba?

2 Biiblã sã n gomd dũni saab yelle, pa tẽn-gãongã sãoong ye. Yaa nin-wẽnsã sãoongo. A Zeezi mooname tɩ Wẽnnaam Rĩungã na n wa sooga tẽngã. (Luk 4:43) A karen-biisã sẽn da rat n bãng Wẽnnaam Rĩungã sẽn na n wa wakat ningã, b yeela a Zeezi yaa: “Togs-y tõnd wakat ning bõn-kãens fãa sẽn na n zĩndã, la bãnd ning sẽn na n wilg tɩ yãmb watame la tɩ dũni na n sɛɛme wã.” (Matye 24:3) A Zeezi pa togs-b sẽn na n yɩ wakat ningã takɩ ye. La a togs-b-la bũmb nins sẽn na n maan nand tɩ dũniyã saab ta. (Matye 24:36) Bõn-kãens pidsda rũndã-rũndã.

3 Sag-kãngã pʋgẽ, d na n yãa bũmb toor-toor sẽn maand rũndã-rũndã, tɩ wilgd vẽeneg tɩ dũniyã saab ta n saame. La d na n deng n goma zabr sẽn zĩnd  saasẽ yelle, tɩ sõng-d tɩ d wʋm yɛlã sẽn tar kengrã võore.

ZABR N ZĨND SAASẼ

4, 5. a) A Zeezi sẽn deeg naamã poore, bõe n maane? b) Vẽnegr 12:12 wilgame tɩ b sẽn dig a Sʋɩtãan t’a sig tẽngã zugã waa ne bõe?

4 Sak a 8 wã pʋgẽ, d bãngame tɩ yaa yʋʋmd 1914 la a Zeezi lebg Rĩm saasẽ. (Dãniyɛll 7:13, 14) Vẽnegr sebrã togsda bũmb ning sẽn maan rẽ poore. B yeta be yaa: “Zab-kãseng zĩnda arzãna [“saasẽ,” MN]. Malegs naab a Misɛll [a Zeezi] ne a malegsã zaba ne wag-bɛɛgã [a Sʋtãana]. Wag-bɛɛgã me ne a malegsã zabame.” * A Sʋɩtãan ne malɛg-wẽnsã konga zabrã, tɩ b rig-ba. Tags-y n ges-y malɛg-sakdbã sũ-noogã! La ninsaalbã sẽn be tẽngã zugã yẽ? Biiblã yeelame tɩ ãdem-biisã na n paama toogo. Bõe yĩnga? Bala Sʋɩtãanã sũurã puuda wʋsgo, “a sẽn bãng t’a wakatã sẽn ketã ka waoogã yĩnga.”Vẽnegre 12:7, 9, 12.

5 A Sʋɩtãan maanda a sẽn tõe n na n kɩt tɩ ninsaalbã namse. A wakatã sẽn ket bilfã yĩnga, a sũurã yikame, bala Wẽnnaam pa na n le bas t’a nams ninsaalbã ye. Masã, bɩ d ges bũmb nins a Zeezi sẽn yeel tɩ na n maana yaoolem wakatã.—Ges-y Vẽnegr 23.

YAOOLEM WAKATÃ

6, 7. Bõe n wilgd t’a Zeezi sẽn yeel zabã la komã wɛɛngẽ wã pidsda rũndã-rũndã?

6 Zabã. A Zeezi yeelame: “Soolem na n yika zabr  ne soolem a to, tɩ rĩung yik ne rĩung a to.” (Matye 24:7) Tõnd wakatã, zabã sẽn kʋ nebã sõor yaa wʋsgo. A buud zɩ n zĩnd ye. Siglg a yembr sẽn maand vaeesg wilgame tɩ yʋʋmd 1914 tɛka, yaa sẽn yɩɩd neb milyõ 100 la zabã kʋ-yã. Yʋʋmd 1900 ne yʋʋmd 2000 wã sʋkã, zabã sẽn kʋ neb ninsã taa sẽn ki-b zab pʋsẽ nand tɩ yʋʋmd 1900 wã ta wã naoor a tãabo. Tags-y n ges-y neb milyõ-rãmb sẽn yã naong la toog ninga, zabã sẽn kʋ b neb yĩnga!

7 Komã. A Zeezi yeelame tɩ ‘kom na n zĩndame.’ (Matye 24:7) Nebã sẽn kood n paamdẽ wã yɩɩda pĩndã wʋsgo. La baa ne rẽ, neb wʋsg pa paamd n dɩtẽ tɩ sekdẽ ye. Bõe yĩnga? Bala b pa tar ligd n na n da rɩɩbo, bɩ n da zĩis n ko ye. Sẽn yɩɩd neb milyaar n pa paamd ligd n na n ges b mens yell daar fãa ye. Siglg ning sẽn get laafɩ wã yell dũniyã gill zugã yeelame tɩ yʋʋmd fãa, kamb milyõ-rãmb n kiidi, b sẽn pa rɩt sõma wã yĩnga.

8, 9. Bõe n wilgd t’a Zeezi sẽn yeel tɩ tẽn-digimdg la bã-longds n na n zĩndã pidsdame?

 8 Tẽn-digimdgu. A Zeezi ra pĩnd n togsame tɩ “tẽn-digimdg kãsems na n zĩndame.” (Luk 21:11) Bãngdbã wilgame tɩ masã, tẽn-digimdg kãsems n na n maand yʋʋmd fãa. Yʋʋmd 1900 wã tɛka, tẽn-digimdgã kʋʋ sẽn yɩɩd neb milyõ a yiibu. Bãngdbã yiisa masĩn-dãmb sẽn sõngd tɩ tẽngã sã n wa rat n digimd bɩ b bãnge. Baasgo, ket n kʋʋda neb wʋsgo.

9 Bãasã. A Zeezi reng n togsame tɩ ‘bã-longds na n zĩndame.’ Sɩd me, bã-kɛgemsã piuugda tao-tao n kʋʋd neb wʋsgo. (Luk 21:11) Baa ne logtoɛɛmbã bãngrã sẽn paas tɩ b mi b sẽn na n tɩp bãas wʋsg to-to wã, bãas n be n ket n pa tar tɩɩm ye. Sẽn paase, logtoɛɛmbã wilgame tɩ yʋʋmd fãa, kõs-kʋdgã ne pali wã la kolera wã kʋʋda neb milyõ-rãmba. Rẽ sẽn yãk a toogo, bã-paals sẽn ta bãmb 30 n puki, tɩ kẽer pa tar tɩɩm ye.

 NEBÃ YEL-MANESEM YAOOLEM WAKATÃ

10. Bõe n wilgd tɩ 2 Tɩmote 3:1-5 goamã sɩd pidsdame?

10 B yeela 2 Tɩmote 3:1-5 pʋgẽ tɩ “yaoolem wakate, tood na n zĩndame.” Tʋm-tʋmd a Poll wilga nebã yel-manesem sẽn na n yɩ to-to yaoolem wakatã. A yeelame tɩ nebã na n yɩɩ

  • beed-rãmba

  • ligd-noangdba

  • ba-rãmb la ma-rãmb kɩɩsdba

  • zɩ-beoog rãmba

  • neb sẽn ka mi nimbãan-zoeere

  • neb sẽn ka tar yõk-m-menga

  • nen-kɛglem rãmba

  • neb sẽn nong dũniyã sũ-noog n yɩɩd Wẽnnaam

  • neb sẽn maand wa b sakda Wẽnnaam, la b yaool n kɩɩsd-a

11. Yɩɩn-sõamyã 92:8 wilgdame tɩ bõe n na n paam nin-wẽnsã?

11 Yãmb sẽn beẽ wã, nebã yaa woto bɩ? Dũniyã gill zugu, neb wʋsg tara zʋg-wẽns a woto. La ka la bilfu, Wẽnnaam na n maana bũmbu. A pʋlmame tɩ  “nin-wẽnsã sã n wa n tobd wa moodo, tɩ tʋʋm-wẽns maandbã yidgdẽ, yaa tɩ b na n sãama wakat fãa yĩnga.”—Yɩɩn-sõamyã 92:8.

BÕN-SÕMA ME N NA N ZĨNDI

12, 13. Yaoolem wakatã, bõe la a Zeova sõng tõnd tɩ d bãnge?

12 Biiblã reng n togsame tɩ yaoolem wakatã na n yɩɩ tood la namsgo, la a wilgame me tɩ bõn-sõma n na n zĩndi.

“Wẽnnaam soolmã koe-no-kãngã na n moona dũni gill fãa.”—Matye 24:14

13 Neb n na n wʋm Biiblã goam võore. No-rɛɛs a Dãniyɛll goma yaoolem wakatã yelle, n yeele: “Neb wʋsg na n karma sebrã n paam bãngr n paase.” (Dãniyɛll 12:4) Wẽnnaam sõngda a nin-buiidã tɩ b wʋmd Biiblã goam võor sõma n yɩɩd pĩnda. Sẽn yɩɩd fãa, yaa yʋʋmd 1914 tɛk la a Zeova maand rẽ. Wala makre, a sõng-d lame tɩ d bãng bũmb wʋsg a yʋʋrã wɛɛngẽ, a sẽn dat tɩ tẽngã yɩ to-to, a Zeezi sẽn ki tɩ yɩ maoongã võore, bũmb ning sẽn maand ned kũum poore, la d bãng tɩ sẽn ki-bã na n wa vʋʋgame. D bãngame me tɩ yaa Wẽnnaam Rĩungã bal n tõe n welg ninsaalbã zu-loeese. D leb n bãnga d sẽn tõe n maan n paam sũ-noogo, la d sẽn tõe n maan n ta Wẽnnaam yam. La Wẽnnaam nin-buiidã sẽn bãng woto wã, bõe la b maanda? Biiblã togsa rẽ hal daar zãra.—Ges-y Vẽnegr 20 ne 24 wã.

14. Rĩungã koɛɛgã mooneg taa zĩ-bʋse, la ãnd dãmb n moond-a?

14 B na n moona koɛɛgã dũniyã gilli. A Zeezi sẽn gom yaoolem wakatã yellã, a yeelame yaa: “Wẽnnaam soolmã koe-no-kãngã na n moona dũni gill fãa.” (Matye 24:3, 14) Sɩd me, b moonda koɛɛgã sẽn yɩɩd tẽns 230 pʋsẽ, ne buud-goam sẽn yɩɩd 700.  Dũniyã gill zugu, a Zeova Kaset rãmb sẽn yit “soolem dãmbã fãa,” la “buud toay-toayã fãa” sõngda neba, n wilgd-b Rĩungã sẽn yaa bũmb ninga, la a sẽn na n wa maan n kõ ãdem-biisã. (Vẽnegre 7:9) B pa reegd ligd ye. Baa neb wʋsg sẽn kis-b la b namsd-bã, bũmb ka tõe n gɩdg koɛɛgã mooneg ye. A Zeezi meng ra togsa rẽ.Luk 21:17.

BÕE LA YÃMB NA N MAANE?

15. a) Yãmb kɩsa sɩd tɩ d bee yaoolem wakatã bɩ? Bõe yĩnga? b) Bõe n na n paam neb nins sẽn pa sakd a Zeova wã? La neb nins sẽn sakd-a wã yẽ?

15 Yãmb kɩsa sɩd tɩ d bee yaoolem wakatã bɩ? Bũmb wʋsg Biiblã sẽn da togs tɩ na n maana yaoolem wakatã pidsdame. Ka la bilfu, a Zeova na n kɩtame tɩ b bas koɛɛgã moonego. Rẽ poore, dũniyã “sɛɛb” na yaool n ta. (Matye 24:14) Dũniyã saab yaa bõe? Yaa Harmagedõ, wakat ning a Zeova sẽn na n kɩt tɩ wẽnem buud fãa sa wã. A na n kɩtame t’a Zeezi ne malɛgsã sãam ned ning fãa sẽn pa rat n sak yẽ ne a Biigã. (2 Tesalonik-rãmbã 1:6-9) Rẽ poore, a Sʋɩtãan ne a zĩn-dãmbã pa na n le tõog n belg nebã ye. Neb nins fãa sẽn na n sak Wẽnnaam la b wilg tɩ b be a naamã poorẽ wã na n paam n yãa a pʋlemsã fãa pidsgu.—Vẽnegre 20:1-3; 21:3-5.

16. Saabã sẽn kolgã, y tog n maana bõe?

16 Ka la bilfu, a Sʋɩtãan dũniyã na n menemame. Tara yõod tɩ d ned kam fãa sok a meng yaa: ‘Bõe la m tog n maane?’ A Zeova ratame tɩ y zãms Biiblã n bãng bũmb wʋsgo. Dẽnd y tog n modg n zãmsa Biiblã ne y sũur fãa. (Zã 17:3) A Zeova Kaset rãmbã tara tigiss semen fãa, sẽn sõngd nebã tɩ b wʋmd Biiblã goam  võore. Modg-y n kẽnd-y tigissã n pa vaandẽ ye. (Karm-y Ebre-rãmb 10:24, 25.) Y sã n yã tɩ bũmb kẽer la y segd n toeem y vɩɩmã pʋgẽ, bɩ y modg n toeeme. Rẽ, yãmb ne a Zeova zoodã pãng na n paasame.—Zak 4:8.

17. Bõe yĩng tɩ dũniyã saab na n ling neb wʋsgo?

17 Tʋm-tʋmd a Poll wilgame tɩ nin-wẽnsã sãoong na n waa wakat ning neb wʋsg sẽn pa tẽede, n ling-b “wa wagdr sẽn wat yʋngo.” (1 Tesalonik-rãmbã 5:2) A Zeezi pĩnd n togsame tɩ neb wʋsg na n bãngame tɩ d vɩɩ yaoolem wakatã, la b na n maana b toog kae. A yeelame: “Bũmb ning sẽn zĩnd a Nowe wakatã n na n zĩnd Ninsaal Bi-riblã waoong wakat me. Bala, rasem nins sẽn deng sãoong sa-kãsengã, nebã dag n dɩtame la b yũuda, n kẽed kãadem la b yiisd b kamb kãadem, hal tɩ ta daar ning a Nowe sẽn kẽ koom koglgã pʋgẽ wã. Bãmb dag n ka tẽed yell hal tɩ sãoong sa-kãsengã wa n kãag bãmb fãa. Na n yɩɩ a woto me ne Ninsaal Bi-riblã waoong wakate.”Matye 24:37-39.

18. A Zeezi sagla tõnd tɩ d maan bõe?

18 A Zeezi sagl-d lame tɩ d gũus tɩ “rɩ-n-tɩk wall rã-tɩgre, la vɩɩmã yɛl yɩɩr” da wa tiis-d ye. A yeelame tɩ saabã na n linga nebã wa “zĩm-gãmbre,” la tɩ na n linga “neb nins fãa sẽn be tẽn-gãongã fãa zugã.” Rẽ poore a paasame: “Dẽ yĩnga bɩ y gũ la y pʋʋs daar fãa n paam pãng n põs bõn-kãens fãa sẽn na n wa wã, la y yals Ninsaal Biiga taoore.” (Luk 21:34-36, Wẽnnaam Sebre, 1983) Bõe yĩng tɩ d segd n tũ a Zeezi sẽn yeelã? Bala ka la bilfu, b na n sãama a Sʋɩtãan dũniyã. Yaa neb nins sẽn maand sẽn tat a Zeova ne a Zeezi yamã bal n na n põse, n paam n zĩnd dũni-paalgã pʋgẽ wakat sẽn kõn sa.Zã 3:16; 2 Pɩyɛɛr 3:13.

^ sull 4 Misɛllã yaa a Zeezi Kiris yʋʋr a to. Y sã n dat n bãng n paas bɩ y ges Vẽnegr 22 wã.