Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 VẼNEGRE

Soaalã kũum tẽegr yaa bũmb sẽn waoogd Wẽnnaam

Soaalã kũum tẽegr yaa bũmb sẽn waoogd Wẽnnaam

B KÕO kiris-nebã noor tɩ b maan a Zezi Kirist kũumã Tẽegre, b sẽn boond me tɩ ‘Soaala rɩɩbã.’ (1 Korẽnt dãmba 11:20, Sebr Sõngo) Bõe n kɩt t’a võorã tagem wʋsgo? Wakat bʋgo, la wãn to la b segd n maan-a?

A Zezi Kirist lugla tẽeg-kãng Zʋɩf rãmbã Pak yʋngo, yʋʋmd 33 wã. Pakã ra yaa kibs b sẽn da maand vugr bal yʋʋmd fãa, Zʋɩf rãmbã kiuug ning b sẽn boond tɩ Nizã wã rasem 14 daare. Sẽn na yɩl n mag wakat kãngã, Zʋɩf rãmbã ra gũuda raar ninga wĩntooga sẽn kaoosd sẽn zems lɛɛr 12, tɩ yʋngã me kaoosd lɛɛr 12 wã. Rũndã-rũndã a zemsa ne tʋʋlg kiuugã rasem 21 wã. Ki-paalg ning b sẽn na n yã sẽn deng tʋʋlg kiuug rasem 21 bɩ a poorã wilgda Nizã kiuugã pipi daare. B ra maanda Pakã rasem 14 poore, wĩndgã kõom poore.

A Zezi maana Pakã ne a tʋm-tʋmdbã, n yiis a Zida Iskariot, n yaool n lugl Soaalã kũum Tẽegre. Rɩ-kãng n ledg Zʋɩf rãmbã Pakã, la yaa rẽ n so tɩ b segd n tẽeg-a vugr bal yʋʋmd fãa.

A Matɩe Evãnzillã wilga woto: “A Zezi rɩka buri n ning barka n kao n kõ b karen-biisã n yeele: ‘Bɩ y reeg n dɩ, yõwã yaa mam yĩnga.’ Bãmb yaool n dɩka bõn-yũudla, la bãmb sẽn ning barka, bãmb kõo bãmba n yeele: ‘Bɩ yãmb  fãa yũ. Tɩ bõe, yõwã yaa mam zɩɩm sẽn yaa kãab paalg zɩɩm sẽn daag neb wʋsg yel-wẽna sugr yĩnga.’”—Matɩe 26:26-28.

Neb kẽer tẽedame t’a Zezi toeema burã tɩ sɩd lebg a nemd la a toeem divẽ wã tɩ lebg a zɩɩm. La bũmb ba a yembr da pa yãk a Zezi yĩngẽ wã, a sẽn da wa n kõt-b burã sasa ye. A Zezi tʋm-tʋmdbã sɩd ra rɩta a yĩngã la b ra yũud a zɩɩmã bɩ? Ayo, bala woto ra na n yɩɩ ninsaal nemd wãbr la Wẽnnaam noorã kɩɩsgo. (Sɩngre 9:3, 4; Maankʋʋre 17:10) Sã n yaa ne Luk 22:20 (Kãab-paalgã Koe-noogo) a Zezi yeelame: “Bõn-yũudl kãngã yaa kãab paalga, mam zɩɩmã sẽn daag yãmb yĩngã maasem yĩnga.” Yaa bõn-yũudl kãngã n sɩd lebg ‘kãab paalgã’ bɩ? Ra pa tõe n yɩ woto ye, bala kãabg bɩ kaool yaa zems taaba, la pa bũmb b sẽn tõe n yã ne nif bɩ n sɩɩs ye.

Woto yĩnga, burã ne divẽ wã fãa ra yaa bõn-makds bala. Burã makda Kirist yĩngã sẽn zems zãngã. A Zezi kell n dɩka Pakã rɩɩb bur sẽn kellã a yembre. Yaa bur sẽn pa ning rabɩlle. (Yikri 12:8) Biiblã rɩkda rabɩll n makd yel-wẽn bɩ sãoongo. Woto yĩnga, burã makda a Zezi yĩngã sẽn zems zãng a sẽn dɩk n maan maoongã. Ra yaa yĩng sẽn pa tar yel-wẽnde.—Matɩe 16:11, 12; 1 Korẽnt dãmba 5:6, 7; 1 Pɩɛɛr 2:22; 1 Zã 2:1, 2.

Divẽ miuugã makda a Zezi zɩɩmã. Zɩ-kãng kɩtdame tɩ kaool paalgã lebg yel-sɩd sẽn tar yõodo. A Zezi yeelame tɩ b raaga a zɩɩmã “yel-wẽna sugr yĩnga.” Woto, ãdem-biisã tõe n yɩɩ yɩlem Wẽnnaam nifẽ n tõe n kẽ kaool paalgã pʋgẽ ne a Zeova. (Hebre dãmba 9:14; 10:16, 17) Kaool kãng maasem yĩnga, kiris-neb 144000 sẽn yaa sakdb n tõe n kẽng saasẽ. Beenẽ b na n yɩɩ rĩm dãmb la maan-kʋʋdb ãdem-biisã fãa bark yĩnga.—Sɩngre 22:18; Zeremi 31:31-33; 1 Pɩɛɛr 2:9; Wilgri 5:9, 10; 14:1-3.

Ãnda rãmb n segd n wãb burã la b yũ divẽ wã? Wa sẽn zemse, yaa neb nins bal sẽn be kaool paalgã pʋgẽ wã, sẽn dat n yeel tɩ yaa neb nins sẽn tar saagr n na n kẽng saasẽ wã n segd n wãb burã la b yũ divẽ wã. Wẽnnaam vʋʋsem sõngã kɩtdame tɩ nin-kãensã bãng vẽeneg tɩ b tũus-b lame tɩ b na n yɩ rĩm dãmb saasẽ. (Rom dãmba 8:16) A Zezi leb n maana kaool ne bãmba, Rĩung yĩnga.—Luk 22:29.

 Yaa wãn to yẽ ne neb nins sẽn tar saagr n na n vɩɩmd wakat sẽn kõn sa tẽng zug Arzãnã pʋgẽ wã? B sakda a Zezi sẽn da kõ noorã n kẽngd Soaalã kũum Tẽegrẽ. La b wata be n kelgd ne waoogre, la b pa wãbd burã, b pa yũud divẽ wã me. Vugr yʋʋmd fãa, Nizã rasem 14, wĩndg kõom poore, a Zeova Kaset rãmbã maanda Soaalã kũum Tẽegre. Baa ne sẽn yaa neb tus a wãn bal n ket sẽn yet tɩ b tara saasẽ vɩɩmã saagrã, tẽeg-kãngã tara yõod wʋsg ne kiris-nebã fãa. Yaa sasa nebã fãa sẽn tõe n tags Wẽnnaam a Zeova la a Zezi Kirist nonglmã sẽn ka mak-n-taagã zugu.—Zã 3:16.