Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 VẼNEGRE

Kiris-neb hakɩkã sẽn pa tũnugd ne pikã n pʋʋsdẽ wã võore

Kiris-neb hakɩkã sẽn pa tũnugd ne pikã n pʋʋsdẽ wã võore

NEB milyõ rãmb pʋʋsda pikã la b waoogd-a. Bãngr-sebr a yembr (The Encyclopædia Britannica) yetame tɩ pikã “yaa bãnd ning sẽn wilgd kiris-neb tũudmã.” La kiris-neb hakɩkã yẽ pa tũnugd ne pik n pʋʋsdẽ ye. Bõe yĩnga?

Bʋʋm kãseng a yembr yaa t’a Zezi Kirist pa ki ra-pɩk zug ye. Gɛrk gom-biig ning b sẽn nong n lebgdẽ tɩ “pikã” yaa storos. A võorã yaa “raoog sẽn yaa selle.” Biibl ning sẽn yaa The Companion Bible yeta woto: “[Storos] zɩ n dat n yeel tɩ raad a yiib sẽn pɩgl taab ye . . . Baa fʋɩ pa be [Kãab Paalgã] gɛrk goamẽ wã meng sẽn kɩtd tɩ b tags raad a yiib [sẽn pɩgl taab] yell ye.”

Verse rãmb a wãn pʋsẽ, Biiblã gʋlsdb ninga gom-bi-zẽng n wilg a Zezi sẽn ki bũmb ning zugã. Yaa gɛrk gom-biig ning sẽn yaa  zilõn wã. (Tʋʋma 5:30NW; Tʋʋma 10:39NW; Tʋʋma 13:29NW; Galat dãmba 3:13; 1 Pɩɛɛr 2:24, NW) Gom-bi-kãngã võor yaa “zeng-raoogo,” “rasaare, raoog bɩ tɩɩg bala.”

Sebr ning gom-zug sẽn yaa Ra-pɩkã la Kirist kaab pikã zugã (La Croix et la crucifixion [alema]) a Hermann Fulda sẽn gʋlsã, wilga bũmb ning sẽn kɩt tɩ b ra nong n kaad neb nins b sẽn kʋʋdã ra-zaalg zugã. A yetame tɩ: “Pa zĩisã fãa b sẽn da yãk n na n kʋ bɛɛgdbã zãma wã taoorã la tɩɩs ra be ye. Rẽnd ra yaa raoog bal la b ra lugund tẽnga. Yaa rẽ zug la b ra lagemd bi-bɛɛgã nus taab n zẽk n loe bɩ n ka, la naoor wʋsg me, b lagemda a naoã taab n loe bɩ n ka.”

La kaset ning sẽn sakd reegr n tɩ yɩɩd kaset a taabã fãa wã yita Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ. Tʋm-tʋmd a Poll yeelame: “Kirist fãaga tõnd ne tõog kãab wẽnga, bãmb sẽn lebg kãab wẽng tõnd yĩngã. Tɩ bõe, a gʋlsame yaa: ‘Kãab wẽng bee ned ninga fãa b sẽn luul tɩɩg zugã.’” (Galat dãmba 3:13) Ka wã, a Poll lebg n dɩka goam nins sẽn be Tõodo 21:22, 23 pʋgẽ wã sẽn gomd tɩɩga, la pa pik yellã. Sẽn mik tɩ kãab-wẽng bee ned b sẽn luul raoog zugã, pa zems tɩ kiris-nebã nags b rot ne bũmb sẽn mamsd Kirista kaab ye.

Kaset baa a yembr kae sẽn wilgd tɩ neb nins sẽn da boond b mens tɩ kiris-nebã tũnuga ne pikã b pʋʋsgã pʋgẽ yʋʋm 300 sẽn pʋgl Kirist kũumã poor ye. La yʋʋm kobs-tã wã poore, Rom Naab a Kõnstãntẽ sẽn da yaa rog-n-mik tũudmã nedã tuubame n lebg kiris-ned ne yʋʋre. Yẽ n kɩt tɩ pikã lebg kiris-neb ne yʋʋrã bõn-makre. Baa a Kõnstãntẽ raabã sẽn da yaa to-to fãa, pikã ra pa tar loees ne a Zezi Kirist ye. Pikã yita rog-n-mik tũudmã pʋgẽ. Bãngr sebr a yembr (New Catholic Encyclopedia) sak n deegame: “Pikã sɩng n bee buud kẽer pʋsẽ, sẽn deng kiris-nebã zãmaana, la buud wʋsg sẽn pa kiris-nebã minund pʋsẽ me.” Mitb a taab tẽedame tɩ pikã yita rog-n-mik tũudmã sẽn pʋʋsd bõn-naands wala wĩntoogã pʋgẽ. Kẽer tẽedame meng t’a yaa tũudum yel-maandɩ sẽn tar loees ne pag ne rao lagengo.

La bõe yĩng tɩ b kẽes pikã sẽn yaa rog-n-mik tũudmã bũmbã kiris-neb tũudmã pʋgẽ? Yaa wa b ra ratame tɩ rog-n-mikã tũudbã tõog n tuub n lebg kiris-neb ne yʋʋr nana-nana. La rog-n-mik tũudmã bũmb buud fãa pʋʋsg yaa bũmb Biiblã sẽn gɩdg vẽenega. (2 Korẽnt dãmba 6:14-18) Gʋlsg Sõamyã leb n gɩdga bõn-naands pʋʋsg buud fãa. (Yikri 20:4, 5; 1 Korẽnt dãmba 10:14) Rẽnd  kiris-neb hakɩkã bee bʋʋm la b sẽn pa tũnugd ne pikã b pʋʋsgã pʋgẽ wã. *

^ sull 4 Sẽn na yɩl n paam vẽnegr pikã zug n paase, bɩ y ges sebr ning sẽn yaa Comment raisonner à partir des Écritures, a Zeova Kaset rãmbã sẽn yiisã, seb-neng 77-81.