Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 VẼNEGRE

Seoll la hadɛs yaa bõe?

Seoll la hadɛs yaa bõe?

B GƲLSA Biiblã hebre la gɛrk buudã goam pʋgẽ sɩngrẽ wã. Seoll yaa hebre, hadɛs yaa gɛrk. B võorã yaa yembre. B pukda sẽn yɩɩd naoor 70 Biiblã pʋgẽ. Gom-bi-kãensã b yiibã tara loees ne kũum. Moorã Biibl dãmb lebgd-b lame tɩ “yaoogo,” “kɩɩm-kulgu,” bɩ “bʋg-tẽnga.” Buud-goam wʋsg pʋsẽ, gom-biis kae sẽn lebgd hebre la gɛrk gom-biisã võor tɩ zems kɛpɩ ye. Gom-bi-kãngã võor meng-mengã yaa bõe? Bɩ d ges a võorã Biiblã zĩis toɛy-toɛy pʋsẽ.

Koɛɛg Soaba 9:10 yetame: “Tʋʋmd ne tagsgo la yam ne bãngre ka be kɩɩm-kulg fo sẽn dabd zĩig ninga ye.” Woto rat n yeelame tɩ sẽn ki-bã tara yir n kuusẽ bɩ? Ayo. Biiblã wilgdame tɩ sẽn ki-bã lebda zĩig ning b sẽn yiẽ wã. Koɛɛg Soab 3:19, 20 yetame tɩ ninsaalbã ne rũmsã “rabda zĩ-yende. Fãa maana ne tẽng tom, la fãa leb n lebgda tẽng tom.” Biiblã wilgda vẽeneg tɩ sẽn ki-bã pa kẽngd tẽn-zãrgẽ ye, la tɩ b lebgda tẽng tom.—Sɩngre 3:19.

Rẽnd “kɩɩm-kulg” makda bõe? Wẽnnaam Gomdã wilgdame tɩ “kɩɩm-kulg” yaa makr zĩiga. Wala makre, Ezai 5:14 wilgdame tɩ “velem n tar” kɩɩm-kulgu, la a paas t’a tara ‘noore.’ A Zonas sẽn da wa n be zĩnfã pʋgẽ wã, a yeelame t’a ra bee ‘kɩɩm-kulgu.’ (Zonas 2:3) A Zonas ra pa rat n yeel t’a toga sor n kẽng tẽn-zẽng ye. A rat n yeelame tɩ zĩnfã pʋg ra tõe n yɩɩ a yaoogo. Rẽnd kɩɩm-kulgã pa zĩig takɩ ye. A makda zĩig ning ãdem-biis wʋsg sẽn ki wã sẽn beẽ wã.

Biiblã sẽn yet bũmb ning kũum vʋʋgrã zugã sõngda tõnd tɩ d paam vẽnegr “kɩɩm-kulgã” zug n paase. Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ, “kɩɩm-kulg” tɩ loee ne kũum buud ning sẽn na n paam vʋʋgrã. * (Zoob 14:13; Tʋʋma  2:31; Wilgri 20:13) Wẽnnaam Gomdã leb n wilgdame tɩ pa neb nins sẽn maan a Zeova raabã bal n be kɩɩm-kulg ye, neb sẽn pa maan a raabã me n be be. (Yɩɩl Sõamyã 55:16) Woto yĩnga, Biiblã yetame tɩ “kũum fãa na n vʋʋgame, nin-wẽnsa [sẽn pa-b tɩrsã, NW] ne nin-tɩrsa fãa.”—Tʋʋma 24:15.

^ sull 4 La b yeelame tɩ b sẽn pa na n vʋʋg kũ-rãmb ninsã pa be kɩɩm-kulg ye, la b bee “bug-tẽnga.” (Matɩe 5:30; 10:28; 23:33) Wala kɩɩm-kulgu, bug-tẽngã pa zĩig sɩd-sɩd ye.