Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 VẼNEGRE

D segd n maana tig bɩ?

D segd n maana tig bɩ?

TŨUDMÃ la dũniyã pʋgẽ tigã sẽn maand zĩis wʋsgã pa tik Biiblã zug ye. Sã n yaa woto, wãn to la tig-kãensã sɩng-yã? Y sã n paam sɛb roog b sẽn boond tɩ bibliotɛk pʋgẽ n kẽ, n karem n bãng sɛbã sẽn yet bũmb ning tig nins b sẽn nong n maand yãmb babgẽ wã wɛɛngẽ, na n ling-y lame. D ges makr a wãna.

Pakã. Sɩngrẽ wã Pakã ra yaa Zʋɩf rãmbã kibs sẽn da tẽegd Israɛll nebã yiib Ezipt tẽngã, la sẽn wa n beẽ-beẽ, ziri tũudmã rog-n-migs wʋsg la b kẽes a pʋgẽ. Masã, nebã tẽedame tɩ Pakã tẽegda a Zezi vʋʋgrã. Tẽns sãnda pʋsẽ, gɛl la sooms meng la b naag ne-a.

Yʋʋm-paalg kibs rãmbã. Wakat ning b sẽn maand yʋʋm-paalgã kibs rãmbã la a yel-maandɩ wã pa yembr zĩisã fãa ye. Bãngr sebr a yembr (The World Book Encyclopedia) goma kibs-kãngã sɩngrã zug woto: “Rom naab a Zill Sezaar n yãk yʋʋm-vẽkr kiuug pipi daarã t’a yɩ yʋʋm-paalgã daare, yʋʋmd 46 sẽn deng a Zezi rogmã pʋgẽ. Rom dãmbã rɩka ra-kãng n kõ a Zanus, sẽn yaa wẽnnaam ning sẽn get rig-noyã, kʋɩlens la sɩngr buud fãa yellã. B pʋda yʋʋm-vẽkr kiuugã ne farend tɩ janvier, tɩ zems ne a Janus. B bilgame t’a tara nens a yiibu: A neng a yembr geta taoor t’a to get poorẽ.” Woto, yʋʋm-paalgã kibs yita rog-n-mik yɛlã pʋsẽ.

Tig a taaba. D pa tõe n gom tig nins fãa b sẽn maand dũniyã gill zugã yell n sa ye. La bũmb sẽn be, tig nins sẽn pẽgd ninsaalb bɩ b siglsã pa tat a Zeova yam ye. (Zeremi 17:5-7; Tʋʋma 10:25, 26) Ning-y y yamẽ me tɩ yaa tũudmã tig sẽn sɩng to-to wã n wilgd b sã n tata Wẽnnaam yam bɩ b pa tat a yam. (Ezai 52:11; Wilgri 18:4) Biiblã noy nins yell b sẽn gom seb-kãngã sak 16 pʋgẽ wã na n sõnga yãmb tɩ y bãng Wẽnnaam sẽn get kẽes-m-meng dũniyã tig pʋsẽ wã to-to.