Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Siglgã taoor lʋɩtb Sull koɛɛga

Siglgã taoor lʋɩtb Sull koɛɛga

D saam-biisi,

Tõnd sẽn tũud a Zeova wã, d nonga a Gomdã sẽn yaa Biiblã. D kɩsa sɩd tɩ Biiblã kibayã yaa sɩda, tɩ yaa sebr sẽn tõe n sõng tõnd d vɩɩmã pʋgẽ, n leb n yaa kaset t’a Zeova nonga ãdem-biisã. (Yɩɩn-sõamyã 119:105; Luk 1:3; 1 Zã 4:19) D rata ne d sũur fãa n sõng neb a taabã tɩ b bãng bũmb nins sẽn be Wẽnnaam Gomdã pʋgẽ wã. Rẽ n so tɩ d yiis seb-kãngã gom-zug sẽn yaa “Biiblã kibay kõta yam.” D gom sebrã yell bilfu.

Yaa kambã yĩng la d yiis seb-kãngã. La b tõe n tall-a lame n sõng kãsembã sẽn dat n bãng Biiblã n paasã. Biiblã sẽn yaa sebr ned buud fãa yĩngã, sãmbg kae tɩ y sã n karem seb-kãngã, na n naf-y lame, tɩ y paam sũ-noog hakɩɩka.

Seb-kãngã wilgda yɛl nins sẽn maan ninsaalbã naanegã tɛka. La fãa yita Biiblã pʋgẽ. D maana d sẽn tõe sẽn na yɩl n togs Biiblã kibayã nana-nana, la d modg tɩ tũud taab wa yɛlã sẽn maan to-to wã.

La seb-kãngã pa togsd Biiblã kibay bal ye. Goamã la fot-rãmbã sõngdame tɩ bũmb nins sẽn maanã yaa vẽeneg y yamẽ, tɩ yaa wa y zĩnda be, n mi neb nins yell d sẽn gomdã manesem sẽn yaa a soaba.

Seb-kãngã na n sõng-y lame me tɩ y bãng tɩ Biiblã gomda neb sẽn sak a Zeova yelle, la wẽn-kɩɩsdb me yelle. A leb n wilgda yam ning d sẽn tõe n dɩk b kibayã pʋgẽ. (Rom-dãmbã 15:4; 1 Korẽnt-rãmbã 10:6) Sebrã tara babs 14. Babg fãa sɩngrẽ, b wilgda bũmb nins y sẽn na n bãngã.

 Y sã n tara biiga, y tõe n karma sak a ye ne-a, la y sõs fot-rãmbã zugu. Rẽ poore, yãmb y yiibã fãa tõe n karma vɛrse-rãmbã sẽn gomd kibarã yellã. Sõng-y y biigã t’a bãng tɩ bũmb nins fãa a sẽn zãmsdã yita Biiblã pʋgẽ. Y tõe n maana woto me, n sõng kãsem t’a bãng Biiblã sẽn gomd bũmb ning yelle.

D saagdame tɩ seb-kãngã na n sõnga sũ-tɩrs rãmbã, b yaa kamb tɩ b yaa kãsemba, tɩ b zãms Biiblã la b tũ b sẽn zãmsã wakat fãa. Rẽ na n kɩtame tɩ bãmb me wa naag tõnd tɩ d tũ Wẽnnaam.

Yãmb saam-biisi,

A Zeova Kaset rãmbã Siglgã taoor lʋɩtb Sulli