Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 53

A Zehozada talla raoodo

A Zehozada talla raoodo

A Zezabɛll ra tara bi-pugl t’a yʋʋr la a Atali. Yẽ me ra yaa nin-wẽng wa a ma wã. A lebga Zida rĩmã paga. A sɩdã sẽn ki wã, a biigã n lebg rĩma. La a biigã sẽn wa n ki wã, a Atali mengã n lebg Zida rĩm-poaka. A baoome n na n kʋ neb nins fãa sẽn da tõe n deeg yẽ naamã, baa a yagensã menga. Nebã fãa ra zoet-a lame.

Maan-kʋʋdb kãsem a Zehozada ne a pag a Zoseba ra miime t’a Atali sẽn maandã pa sõma ye. B solga a Atali yageng a ye sẽn da yaa bi-pɛɛlga, baa ne a Atali sẽn da tõe n kʋ-bã. Biigã yʋʋr la a Zoaas. B wub-a-la wẽnd-doogẽ wã.

A Zoaas sẽn wa n tar yʋʋm a yopoe, a Zehozada tigma tẽngã taoor-dãmbã ne Levi rãmbã, n yeel-b yaa: ‘Yals-y wẽnd-doogã kʋɩlens noore, la y ra bas tɩ ned kẽ ye.’ Rẽ poore, a Zehozada fõgna a Zoaas naam pugla, t’a lebg Zida rĩma. Zida nebã zẽka b koees n yeel yaa: ‘Wẽnd na kaoos rĩmã!’

Rĩm-poak a Atali wʋma nebã sẽn kaasdã, n yik n kẽng wẽnd-doogẽ wã. A sẽn yã rĩmã, a kelmame n yeele: ‘B zãmba maam!’ Tẽngã taoor-dãmb veo-a lame n yiisi, n kʋ-a. La a sẽn da kɩt tɩ tẽngã neb wʋsg bas a Zeova wã yẽ?

A Zehozada kɩtame tɩ nebã maan kaool ne a Zeova, n yeel tɩ b na n tũu yẽ a ye bala. A Zehozada kɩtame tɩ b sãam a Baal wẽnd-doogã ne bõn-naandsã fãa. A yãka maan-kʋʋdbã ne Levi rãmbã tɩ b na n tʋmd wẽnd-doogẽ wã, sẽn na  yɩl tɩ nebã le paam n wat be n pʋʋsd a Zeova. A yãka neb tɩ b na n yals wẽnd-doogã kʋɩlens noore, tɩ ned sẽn pa nong a Zeova ra kẽ ye. Rẽ poore, a Zehozada ne tẽngã taoor-dãmb talla a Zoaas n kẽng na-yirã, n kɩt t’a zĩnd naamã geer zugu. Zida nebã kɩdma sũ-noogo. Masã, b tõe n tũu a Zeova, bala a Atali ne a Baal pʋʋsdbã pa le be n na n gɩdg-b ye. Fo pa ne t’a Zehozada sẽn tall raoodã, sõnga neb wʋsg sɩda?

“Ra zoe-y neb nins sẽn kʋʋd yĩngã n yaool n ka tõe n kʋ sɩɩgã ye. Zoe-y soab ning sẽn tõe n kɩt tɩ yĩngã ne sɩɩgã sãam bug-tẽngã.”​—⁠Matye 10:⁠28