Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 46

A Zeova wilgame tɩ yẽ la Wẽnnaam sɩd-sɩdã

A Zeova wilgame tɩ yẽ la Wẽnnaam sɩd-sɩdã

Israyɛll buud piigã rĩm-dãmbã wʋsg yɩɩ nin-wẽnse. Wala makre, a Akaab. A pagã ra pʋʋsda a Baal. Pagã yʋʋr la a Zezabɛll. A ra yaa nin-wẽnga. Yẽ ne a Akaab kʋʋ a Zeova no-rɛɛsdba, la b kɩt tɩ neb wʋsg ra pʋʋsd a Baale. A Zeova maana wãna? A tʋma no-rɛɛs a Eli t’a tɩ taas a Akaab koɛɛga.

A Eli yeela a Akaab t’a sẽn yaa nin-wẽngã, saagã pa na n le ni Israyɛll ye. Maana sẽn yɩɩd yʋʋm a tãabo, tɩ nebã sã n bʋde, pa yit ye. Rẽ kɩtame tɩ lebg kom. A Zeova le wa n tʋma a Eli a Akaab nengẽ. A Akaab yeelame: ‘Fo yaa nin-wẽnga. Woto fãa yaa fo yelle.’ La a Eli leokame: ‘Ka maam n kɩt tɩ saagã pa niid ye. Yaa fo sẽn pʋʋsd a Baalã yĩnga. D na n maana bũmbu, n bãng ãnd la Wẽnnaam sɩd-sɩdã. Tigim nebã ne a Baal no-rɛɛsdbã Karmell tãngã zugu.’

Nebã sɩd tigmame. A Eli yeelame: ‘Yãk-y y sẽn na n tũ Wẽnnaam ninga. Sã n yaa a Zeova la Wẽnnaam sɩd-sɩdã, bɩ y tũ-a. Sã n yaa a Baal me, bɩ y tũ-a. Ad d sẽn na n maane. A Baal no-rɛɛsdb 450 wã maan maoongo, n bool b wẽnnaamã, tɩ ma-me maan maoongo, n bool a Zeova. Wẽnnaam ning sẽn na n kɩt tɩ bugum wa rɩ maoongã, yẽ n yaa Wẽnnaam sɩd-sɩdã.’ Nebã sakame.

A Baal no-rɛɛsdbã maana b maoongã, n bool a Baal daarã tõr n yetẽ yaa: ‘Baal, leok tõndo.’ La a pa leok ye. A Eli yaal-b lame, n yeele: ‘Kelm-y ne y pãngã fãa, tɩ tõe t’a gõeeme tɩ b segd n nek-a.’ Zaabrã taame t’a Baal no-rɛɛsdbã ket n boondẽ. La a Baal kell n pa leok ye.

A Eli maana a maoongã tẽn-kugr zugu, n yãk koom n waale, la a pʋʋs n yeele: ‘Zeova, kɩt tɩ nebã bãng tɩ foo n yaa Wẽnnaam sɩd-sɩdã.’ Zĩig pʋgẽ, a Zeova kɩtame tɩ bugum yi yĩngr n wa rɩ maoongã. Nebã kelmame n yeel yaa: ‘A Zeova n yaa Wẽnnaam sɩd-sɩdã.’ A Eli yeel-b lame yaa: ‘Ra  bas-y-yã a Baal no-rɛɛsdbã tɩ b põs ye.’ Baraare, b kʋʋ a Baal no-rɛɛsdb 450 wã.

A Eli wa n yãa sawad-bil mogrã zugu, n yeel a Akaab yaa: ‘Sa-kãseng n wate. Kẽ f saarã n kuili.’ Saagã kʋɩɩme n wa sɩng niibu, tɩ sebgã fugda. Masã, saagã le sɩnga niib Israyɛlle. A Akaab saarã ra zoeta tao-tao. La a Zeova kõo a Eli pãnga, t’a tõog n zoe n yõsg saarã. La rẽ yĩnga, a Eli zu-loeesã saa woto bɩ? D na n wa yãa rẽ.

“Tɩ nebã bãng tɩ fo yʋʋr sẽn yaa a Zeova wã, foo f yembr bal n ka to dũniyã tɛk fãa.”​—⁠Yɩɩn-sõamyã 83:⁠18, MN