Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 41

A Davɩɩd ne a Sayulli

A Davɩɩd ne a Sayulli

A Davɩɩd sẽn kʋ a Goliatã poore, rĩm a Sayull kɩtame t’a lebg a sodaasã naaba. A Davɩɩd ra tõogda zab wʋsgo, hal t’a yʋʋrã yi. A sã n da yi zabr n watẽ fãa, pagbã yitame n saoodẽ la b yɩɩndẽ n yetẽ tɩ: ‘A Sayull kʋʋ neb tusri, t’a Davɩɩd kʋ tus piiga.’ A Sayull sẽn wʋm rẽ, a maana sũ-kiiri, n baood n na n kʋ a Davɩɩde.

A Davɩɩd ra mii kʋnd wẽeb sõma. Daar a ye, a ra wẽeda kʋndã t’a Sayull kelgdẽ. A Sayull wa n dɩka a kãndã n tão a Davɩɩde, t’a Davɩɩd kuugi, tɩ kãndã tɩ sel lalgã. A Sayull maka naoor wʋsg n na n kʋ a Davɩɩde. La a Davɩɩd wa n zoeeme n tɩ solg weoogẽ.

A Sayull ne sodaas 3000 n kẽng n na n tɩ gẽes a Davɩɩde. A Sayull tɩ kẽe tãng bokẽ, mik a Davɩɩd ne a nebã ra solga be. A Davɩɩd nebã walmame n yeel-a yaa: ‘Yik n kʋ-a.’ A Davɩɩd  soosame n tɩ wõrg a Sayull fuugã noor t’a pa bãng ye. Rẽ poore, a Davɩɩd sũurã sãamame, bala a sẽn maanã paooga rĩm ning a Zeova sẽn da yãkã. A pa sak t’a nebã kʋ a Sayull ye. A Sayull sẽn yi wã, a Davɩɩd tool n bool-a lame n yeel-a t’a sẽn da wa n be bokẽ wã, a ra tõe n kʋ-a lame. Rẽ yĩnga a Sayull na n toeema yam, n pa le bao n na n kʋ a Davɩɩd bɩ? Ayo.

A Sayull ra ket n baooda a Davɩɩd n na n kʋ. Daar a ye yʋngo, a Davɩɩd ne a kẽem biig a Abisayi soosame n kẽ a Sayull sodaasã zĩigẽ. Baa a Abnɛɛr da gõeeme. Yaool n yaa yẽ n da segd n ges tɩ bũmb ra paam a Sayull ye. A Abisayi yeela a Davɩɩd yaa: ‘Bas tɩ m kʋ a Sayull!’ La a Davɩɩd leokame: ‘A Zeova mengã n na n sɩbg-a. D rɩk a kãndã ne a lɩngã n looge.’

A Davɩɩd tɩ rʋʋ tãng sẽn pẽ a Sayull dãmb sẽn beẽ wã. A kelmame n yeele: ‘Abnɛɛre, yaa bõe tɩ fo pa kogl f rĩmã? A Sayull lɩngã ne a kãndã bɛɛ?’ A Sayull sẽn wʋm koɛɛgã, a bãngame tɩ yaa a Davɩɩde, t’a yeele: ‘Fo ra tõe n kʋʋ maam la f pa kʋ-m ye. Mam miime tɩ foo n na n wa lebg Israyɛll rĩma.’ A Sayull lebg n kuila na-yirã. La pa a zakã nebã fãa n da kis a Davɩɩd ye.

“Sã n tõe, t’a yellã sã n bee ne yãmba, bɩ y kɩt tɩ laafɩ zĩnd yãmb ne nebã fãa sʋka. M zo-nongdse, da rok-y y sũy y toor ye.”​—⁠Rom-dãmbã 12:⁠18, 19