Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 43

Yel-wẽnd Rĩm a Davɩɩd sẽn maane

Yel-wẽnd Rĩm a Davɩɩd sẽn maane

A Sayull sẽn ki wã, a Davɩɩd n lebg rĩma. A ra tara yʋʋm 30. Yʋʋm a wãn poore, a maana yel-wẽnde. Daar a ye yʋngo, a ra bee a roogã zug n tool n ne pʋg-neere. A Davɩɩd sokame tɩ b togs-a tɩ pagã yʋʋr la a Batseba, la t’a sɩdã yaa sodaaga, t’a yʋʋr yaa a Uuri. A kɩtame tɩ b tall pagã n wa na-yirã. A Davɩɩd yoo ne pagã, t’a rɩk pʋga. A baoome n na n solg a sẽn maanã. A yeela a sodaasã naab tɩ zabrã sasa, bɩ b ning a Uuri taoore, la tɩ ned baa a ye ra sõng-a ye. B sɩd maana woto tɩ b kʋ a Uuri. Rẽ poore, a Davɩɩd rɩka a Batseba n maan a paga.

La a Zeova yãa fãa. A maana bõe? A tʋma no-rɛɛs a Natã t’a tɩ yeel a Davɩɩd yaa: ‘Rakãagr a ye n da tar piis wʋsgo. La naong soab me n da tar pe-bil a ye a sẽn nong wʋsgo, tɩ rakãagrã wa yõk naong soabã pe-bilã.’ A Davɩɩd sũurã yikame t’a yeele: ‘B tog n kʋʋ rakãagrã.’ La a Natã yeel-a lame yaa: ‘Yaa foo la rakãagrã.’ Dẽ, a Davɩɩd sũurã sãama wʋsgo, t’a yeel a Natã yaa: ‘Mam beega a Zeova.’ A Davɩɩd sẽn maan yel-wẽndã, waa ne zu-loees wʋsg a zakã pʋgẽ. A Zeova sɩbg-a lame, la a pa kʋ-a ye, bala a Davɩɩd ra togsda sɩda, la a yaa sik-m-meng soaba.

A Davɩɩd wa n dat n mee wẽnd-doog n kõ a Zeova. La a Zeova yeelame tɩ yaa a biig a Salomo n na n me. A Davɩɩd tigsa teed buud toor-toor b sẽn na n tall n me. A yeelame yaa: ‘Wẽnd-doogã d sẽn na n me wã segd n yɩɩ neer hal wʋsgo.  A Salomo nan yaa biiga. Mam na n maana bũmb toor-toor n sõng-a.’ A Davɩɩd yãka a mengã ligd wʋsg n bĩng tʋʋmdã yĩnga. A baoo neb sẽn mi tʋʋmd sõma, n bao sãnem ne wanzuri, la a kɩt tɩ b tall sɛɛdr raad n yi Tɩɩr ne Sɩdõ n wa. A Davɩɩd sẽn wa n kolg kũumã, a kõo a Salomo sebr sẽn wilgd a sẽn na n me wẽnd-doogã to-to. A yeelame: ‘A Zeova n kɩt tɩ m gʋls woto fãa fo yĩnga. A na n sõnga foo. Ra yɛɛs ye. Tall raoodo, n tʋm tʋʋmdã.’

“Sẽn solgd-a a kongr ka na n paam tõogr ye. La ned sã n vẽneg n togs a kongr n bas-a, a paamda nimbãan-zoeere.”​—⁠Yel-bũnã 28:13