Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 32

A Barak ne pagb a yiib kibare

A Barak ne pagb a yiib kibare

A Zozuwe lʋɩɩ Israyɛll nebã taoor n sõng-b yʋʋm wʋsgo. A sẽn wa n tar yʋʋm 110, a kiime. A vɩɩmã tõre, Israyɛll nebã tũu a Zeova. La a kũumã poore, b sɩngame n pʋʋsd bõn-naandse, wa Kana nebã sẽn da maandã. B sẽn da pa le tũud a Zeova wã, a basame tɩ Kana naab yʋʋr sẽn boond t’a Yabẽ nams-ba. B kosa a Zeova sõngre. Rẽ n so t’a Zeova yãk rao yʋʋr sẽn boond t’a Barak t’a na n lʋɩ taoor n sõng-ba, tɩ b le sɩng a tũubu.

No-rɛɛs poak a ye b sẽn boond t’a Debora tʋmame tɩ b tɩ bool a Barak. A Zeova yeel-a lame t’a togs a Barak yaa: ‘Yãk rap 10000, tɩ y kẽng Kisõ kʋɩlgã noor n tɩ zab ne a Yabẽ sodaasã. Be, yãmb na n tõoga a Sizera sẽn yaa a Yabẽ sodaasã naabã.’ La a Barak yeela a Debora yaa: ‘Fo sã n pa tũ maam, mam pa na n kẽng ye.’ T’a Debora yeel-a yaa: ‘M na n tũu foo. La bãng tɩ pa foo n na n kʋ a Sizera ye. A Zeova yeelame tɩ yaa pag n na n kʋ-a.’

A Debora tũu a Barak ne a sodaasã n kẽng Taboor tãngã zugu, tɩ b na n segl b mens zabrã yĩnga. Tao-tao bala, a Sizera  tigma a sodaasã la a saar-dãmbã, tɩ b kẽng Kisõ kʋɩlgã noore. A Debora yeela a Barak yaa: ‘Yaa rũndã la a Zeova na n kɩt tɩ f tõog bɛɛbã.’ A Barak ne a sodaas 10000 kẽngame n na n tɩ zab ne a Sizera sodaasã sẽn tar pãng wʋsgã.

A Zeova kɩtame tɩ Kisõ kʋɩlgã pid n puugi, t’a Sizera saar-dãmbã sũd bẽgdẽ wã. A sigame n wudgi. A Barak ne a sodaasã tõoga a Sizera sodaasã, la a Sizera mengã pa ki ye. A zoeeme n tɩ solg pag a ye fu-roogẽ. Pagã yʋʋr la a Zayɛlle. A Zayɛll kõ-a-la bĩisim t’a yũ, la a pil-a ne fu-goabga. A Sizera sẽn da yɛ wã, a gũsame. La a Zayɛll rɩka fu-roog bãng n soos n kõs-a zugã t’a ki.

A Barak ra gẽesda a Sizera. A Zayɛll yii a fu-roogã pʋgẽ, n yeel a Barak yaa: ‘Wa kẽ tɩ m wilg-f rao ning fo sẽn gẽesdã.’ A Barak kẽeme n mik t’a Sizera kiime. A Barak ne a Debora yɩɩlame n pẽg a Zeova, a sẽn sõng Israyɛll nebã tɩ b tõog b bɛɛbã. Yʋʋm 40 sẽn pʋglã, Israyɛll nebã zĩnda ne bãane.

“Pagb nins sẽn moond koe-noogã yaa tãb-bi-kʋʋngo.”​—⁠Yɩɩn-sõamyã 68:12