Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 25

A Zeova yeelame tɩ b maan fu-roogo

A Zeova yeelame tɩ b maan fu-roogo

A Moyiiz sẽn wa n be Sinayi tãngã zugã, a Zeova yeel-a lame t’a maan fu-roog tɩ Israyɛll nebã wat be n pʋʋsd yẽ. B boonda fu-roogã tɩ sɛk-roogo. Yaa fu-roog b sẽn tõe n sik n le tɩ tilg zĩig a to, b kẽnda sasa.

A Zeova yeela a Moyiiz yaa: ‘Yeel Israyɛll nebã tɩ b wa ne kũun tɩ b maan sɛk-roogã.’ Nebã waa ne sãnem, wanzuri, zũudu, la onigs kuga. B leb n waa ne lamd gĩs-bãanega, rũms gãndo, gĩs sẽn maan ne bʋʋs kõbdo, la bũmb a taaba. B ra wata ne kũun wʋsgo, hal t’a Moyiiz yeel-b tɩ b bas woto tɩ sekame.

Rap la pagb wʋsg sẽn mi tʋʋm sõma sõngame n maan sɛk-roogã. A Zeova kõ-b-la yam tʋʋmdã yĩnga. Kẽer ra wĩida lamdo, la b wʋgd futu, tɩ sãnda peesd kug la raado, bɩ n yẽnegd sãnemã n maand bũmb toor-toore.

Nebã maana sɛk-roogã wa a Zeova sẽn yeelã bal kɛpɩ. B maana rido-neere, n na n welg sɛk-roogã zĩis a yiibu. Yaa zĩ-sõngã ne zĩ-sõng n yɩɩdã. Zĩ-sõng n yɩɩdã pʋgẽ, b kẽesa kãabg-koglgã. B maan-a-la ne sãnem la ne akasiya raado. Zĩ-sõngã pʋgẽ, b ninga fɩtl-doagendg b sẽn maan ne sãnem, taable, ne tẽn-kugri, tɩ b na n yõogd wisd a zugu. Sɛk-roogã zak pʋgẽ, b ninga yʋʋr sẽn yaa bedre, b sẽn maan ne zũudu, la tẽn-kugri, tɩ b na n yõogd maand be. Kãabg-koglgã ra na n tẽegda Israyɛll nebã tɩ b yeela a Zeova tɩ b na n sak-a lame.

 A Zeova yãka a Aarõ ne a kom-dibli wã tɩ b na n yɩ maan-kʋʋdba, n tʋmd sɛk-roogẽ wã. Bãmb n da tog n ges sɛk-roogã yelle, la b maand maandã n kõt a Zeova. Yaa a Aarõ sẽn yaa maan-kʋʋdb kãsmã bal n da tar sor n na n kẽ zĩ-sõng n yɩɩdã pʋgẽ. Yʋʋmdã pʋgẽ, a ra kẽeda be vugr bala, n maan maoong yẽ mengã yel-wẽn yĩnga, a zakã rãmb la Israyɛll nebã fãa yel-wẽn yĩnga.

Israyɛll nebã sẽn yi Ezɩptã yʋʋmd poore, b maana sɛk-roogã n sa. Masã, b tara zĩig b sẽn tõe n kẽng n tɩ pʋʋs a Zeova.

A Zeova kɩtame tɩ sawadg puk sɛk-roogã zugu, sẽn na yɩl n wilg t’a sũur nooma ne roogã. Sawadgã sã n yas roogã zugu, nebã ra pa yikd ye. La sawadgã sã n zẽke, b bãngdame tɩ b tog n yikame n sɩng kẽna. B ra sikda sɛk-roogã, n tũ sawadgã.

“Mam wʋma koe-kãseng sẽn yi geerẽ wã n yeele: ‘Ad Wẽnnaam yirã bee ninsaalb sʋka. Wẽnnaam na n zĩnda ne nebã. Bãmb na n yɩɩ Wẽnnaam nebã, la Wẽnnaam mengã na n paa ne bãmba.’”—Vẽnegre 21:3