Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 28

A Balaam bõangã gomame

A Balaam bõangã gomame

Israyɛll nebã sẽn be weoogẽ wã kolga yʋʋm 40 masã. B zabame n tõog tẽns wʋsgo. Masã, b bee Moaab weoogẽ wã, Zʋrdẽ kʋɩlgã sẽnese. Pa na n kaoos la b kẽ tẽng ning a Zeova sẽn yeel t’a na n kõ-b lame wã ye. Moaab rĩm a Balak ra zoeta Israyɛll nebã na n wa reeg yẽ tẽngã me. Rẽ n so t’a bool a Balaam t’a wa kãab-b wẽnga.

La a Zeova yeela a Balaam yaa: ‘Fo pa tog n tɩ kãab Israyɛll nebã wẽng ye.’ A Balaam sɩd pa kẽng ye. Rĩm a Balak tʋmame tɩ b le tɩ bool a Balaam naoor a yiib-n-soaba, n yeel t’a na n kõ-a-la a sẽn datã fãa. La a kell n zãgsame. Dẽ, Wẽnnaam yeela a Balaam yaa: ‘Yik n kẽnge. La yaa mam sẽn na n yeel foo wã bal la f segd n togse.’

A Balaam yikame n zomb bõang n dɩk Moaab sore. La a yamẽ wã, a ra ratame n tɩ kãab Israyɛll nebã wẽnga, baa a Zeova sẽn yeel-a t’a ra maan woto wã. A Zeova malɛk n puk sorã zug naoor a tãabo. A Balaam ra pa ne-a, la a bõangã ra ne-a lame. Malɛkã sẽn puk pipi wã, bõangã bʋdgame n kẽ pʋʋg pʋgẽ. Yiib-n-soabã, bõangã kong n tɩ rɩdga lalga, t’a Balaam kargã medge. La tãab-n-soabã, bõangã gãanda sorã tẽn-sʋka. Wakat fãa, a Balaam ra pãbda bõangã ne raoogo.

A Balaam sẽn pãb bõangã naoor a tãab-n-soabã, a Zeova kɩtame tɩ bõangã gome, n sok a Balaam yaa: ‘Bõe yĩng tɩ fo pãbd maam woto?’ T’a Balaam leok yaa: ‘Fo yaanda maam. M sã n da tar sʋʋga, m na n kʋ-f lame.’ La bõangã yeel-a lame yaa: ‘Yʋʋm wʋsg la woto fo sẽn zao maam. Rẽ yĩnga, mam zoe n maana foo woto sɩda?’

Dẽ, a Zeova kɩtame t’a Balaam yã malɛkã. Malɛkã yeel-a lame yaa: ‘A Zeova yeela foo tɩ f ra kẽng n tɩ kãab Israyɛll nebã ye.’ La a Balaam leokame: ‘Mam sẽn maanã pa sõma ye. M na n lebg n  kuilame.’ La malɛkã yeel-a lame: ‘Fo tõe n kẽnga Moaabe. La yaa a Zeova sẽn na n yeel foo wã bal la f na n togse.’

A Balaam rɩka yam bɩ? Ayo. A sẽn ta wã, a maka naoor a tãab n na n kãab Israyɛll nebã. La wakat fãa, a Zeova kɩtame t’a ning-b barka. Israyɛll nebã wa n tɩ zaba ne Moaabe, la b kʋ a Balaam. Fo pa tagsd t’a Balaam sã n da kelg a Zeova n são sɩda?

“Gũus-y y mens ne rat wʋsgã. Bala, hal baa naar pʋgẽ, ninsaal vɩɩmã ka tũud ne bũmb nins a sẽn tarã ye.”—Luk 12:15