Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Babg a 5 wã sɩngr-goama

Babg a 5 wã sɩngr-goama

Israyɛll nebã sẽn pasg mog-miuugã, kiis a yiib poore b taa Sinayi tãngẽ wã. Beenẽ, a Zeova maana kaool ne-ba, tɩ b lebg neb yẽ sẽn yãk tɩ b yaa toore. A kogl-b lame, la a kõ-b bũmb nins fãa b sẽn da ratã. A kõ-b-la rɩɩb b sẽn boond tɩ mande, n kõ-b fut sẽn pa sãamde, la a wilg-b zĩis b sẽn tõe n tilg b fu-rotã tɩ bũmb pa maan-b ye. Yãmb sã n yaa roagda, sõng-y y biigã t’a bãng bũmb ning sẽn kɩt t’a Zeova kõ Israyɛll nebã tõogã, sɛk-roogã, la maan-kʋʋdbã. Wilg-y-yã-a tɩ d segd n maana wa d sẽn yeele, tɩ d segd n yɩɩ sik-m-mens rãmba, la d sak a Zeova wakat fãa.

BAB-KÃNGÃ PƲGẼ

SAK 23

B yeela a Zeova tɩ b na n maana a raabã

Israyɛll nebã sẽn wa n tilg b fu-rotã Sinayi tãngã sɛɛgã, b yeela Wẽnnaam tɩ b na n maana a raabã.

SAK 24

B pa maan wa b sẽn yeelã ye

A Moyiiz sẽn wa n dʋ tãngã n na n deeg tõod piigã, nebã maana yel-wẽn-kãsenga.

SAK 25

A Zeova yeelame tɩ b maan fu-roogo

Kãabg-koglgã ra bee sɛk-roogã pʋgẽ.

SAK 26

Rap piig la a yiib n tɩ ges tẽngã

A Zozuwe ne a Kalɛɛb ra pa wõnd rap 10 me sẽn tɩ ges Kana tẽngã ye.

SAK 27

B kɩɩsa a Zeova

Bũmb sẽn tar yõod wʋsg a Zeova wɛɛngẽ la a Koore, a Datã, a Abiram n paas rap 250 ra pa mi.

SAK 28

A Balaam bõangã gomame

Bõangã yãa malɛk t’a Balaam yaool n da pa ne-a ye.