Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 20

Yel-beed a yoobã sẽn pʋgdã

Yel-beed a yoobã sẽn pʋgdã

Wẽnnaam tʋma a Moyiiz ne a Aarõ tɩ b tɩ yeel a Farawõ yaa: ‘Fo sã n pa bas mam nebã tɩ b looge, m na n kɩtame tɩ nag-zõos wa kẽ Ezɩpti.’ Nag-zõos wʋsg n sɩd kẽ Ezɩpt nebã fãa rotẽ, rakã-rãmbã la naong rãmbã rotẽ. Tẽngã fãa ra pida ne nag-zõose. La b pa kẽ Gosɛn tẽngã, Israyɛll nebã sẽn da beẽ wã ye. Yel-beed a taabã me sẽn maan rẽ poorã namsa Ezɩpt nebã bala. A Farawõ yeela a Moyiiz yaa: ‘Kos a Zeova t’a kɩt tɩ nag-zõosã sa, tɩ m na n basa Israyɛll nebã tɩ b looge.’ A Zeova sẽn kɩt tɩ nag-zõosã sa wã, a Farawõ le toeema yam. Dabʋr la a Farawõ na n sak n bas Israyɛll nebã tɩ b looge?

A Zeova yeelame: ‘A Farawõ sã n pa bas mam nebã tɩ b looge, m na n kɩtame tɩ Ezɩpt nebã rũmsã lʋɩ bãag n ki.’ Vẽkembeoogã, rũmsã sɩngame n kiidẽ. La Israyɛll nebã rũmsã ra pa kiid ye. La baa ne rẽ, a Farawõ pa sak n kelg a Zeova ye.

Rẽ, a Zeova yeela a Moyiiz t’a kẽng a Farawõ nengẽ, n tɩ yãk tompɛglem n lob yĩngri. Tompɛglmã lebga wubsg n sigd Ezɩpt nebã zugu. Wubsgã kɩtame tɩ Ezɩpt nebã la b rũmsã yĩns lebg noada. La a Farawõ kell n zãgsame t’a kõn bas Israyɛll nebã tɩ b loog ye.

 

A Zeova tʋma a Moyiiz t’a tɩ yeel a Farawõ yaa: ‘Fo zãgsame tɩ f pa na n bas mam nebã tɩ b looge? Beoogo, sapɩlem n na n ni tẽngã zugu.’  Vẽkembeoogã, a Zeova kɩtame tɩ sapɩlem ne bugum ni, tɩ saagã tãsdẽ. Ezɩpt nebã zɩ n yã rẽ ye. Tɩɩsã ne moodã fãa sãamame. La sapɩlmã pa ta Gosɛn tẽngã ye. A Farawõ yeela a Moyiiz yaa: ‘Kos a Zeova t’a kɩt tɩ sapɩlmã sa, tɩ m na n bas-y lame tɩ y looge.’ La sapɩlmã ne saagã sẽn sa wã bala, a Farawõ le toeema yam.

Rẽ, a Moyiiz yeelame: ‘Masã, yaa sʋy n na n wa wãb tɩɩsã la koodã sapɩlmã sẽn pa sãamã.’ Sʋy ka tɛk n sɩd wa n wãb tɩɩsã la bũmb nins fãa sẽn da ket pʋtẽ wã. A Farawõ yeelame: ‘Kos a Zeova t’a kɩt tɩ sʋyã looge.’ La baa a Zeova sẽn kɩt tɩ sʋyã loogã, a Farawõ pa kelg-a ye.

A Zeova yeela a Moyiiz yaa: ‘Tẽeg f nugã n tees saasã.’ A Moyiiz tẽega a nugã, la zĩigã lebga lik bida. Likã kaoosa rasem a tãabo, tɩ Ezɩpt nebã pa le ne baa fʋɩ. La Israyɛll nebã yẽ ra tara vẽenem.

A Farawõ yeela a Moyiiz yaa: ‘Foo ne f nebã tõe n loogame. La ra tall-y y rũmsã n loog ye.’ La a Moyiiz yeel-a lame yaa: ‘Tõnd tog n talla d rũmsã n looge, n paam n tɩ maan maoong n kõ tõnd Wẽnnaamã.’ A Farawõ sũurã yika wʋsgo, t’a tãs a Moyiiz n yeel-a yaa: ‘Loog n yi mam taoore. M sã n le yã-fo, m na n kʋ-f lame.’

“Yãmb na n leb n yãnda welgr ning sẽn be nin-tɩrg ne nin-wẽng sʋka, la welgr ning sẽn be sẽn sakd-b Wẽnnaam ne sẽn ka sakd-b Wẽnnaamã sʋka. ”​—⁠Malasɩ 3:⁠18