Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 4

A sũurã yikame t’a lebg nin-kʋʋda

A sũurã yikame t’a lebg nin-kʋʋda

Wẽnnaam sẽn dig a Ãdem ne a Awa Edɛn zẽedã zĩigẽ wã poore, b paama kamb wʋsgo. B pipi biigã yʋʋr la a Kayẽ. A ra yaa ka-koaada. Sẽn pʋgd-a wã yʋʋr la a Abɛll. Yẽ ra yaa pe-kɩɩma.

Daar a ye, a Kayẽ ne a Abɛll maana maoong n kõ a Zeova. Fo mii maoong sẽn yaa bũmb ning bɩ? Yaa kũun b sẽn kõt Wẽnnaam. A Zeova sũurã yɩɩ noog ne a Abɛll maoongã, la a sũurã pa yɩɩ noog ne a Kayẽ rẽndã ye. A Kayẽ sũurã yika wʋsgo. A Zeova yeela a Kayẽ t’a sũurã sẽn yikã, tõe n kɩtame t’a maan bũmb sẽn pa sõma. La a pa kelg ye.

A Kayẽ wa n yeela a Abɛll yaa: ‘Wa tɩ d kẽng weoogẽ wã.’ B sẽn ta wã, a yõka a yaoã n pãb-a n kʋ. A Zeova  maana bõe? A sɩbga a Kayẽ, n dig-a t’a zãag ne a zakã rãmba. A ra pa na n le paam n wa yir ye.

Bõe la woto zãmsd tõndo? Neb a taabã sã n maan bũmb sẽn pa noom tõndo, d sũurã tõe n yikame. D sã n wa ne tɩ d sũurã rat n yikame, bɩ ned sã n yeel tõnd tɩ d gũus tɩ d sũurã yikdame, d tog n sika d sũurã tao-tao.

A Abɛll sẽn da nong a Zeova la a maand sẽn yaa sõma wã, a Zeova pa na n yĩm a yell ye. A sã n wa kɩt tɩ tẽngã lebg arzãna, a na n vʋʋg-a lame.

“Deng n kẽng n tɩ maneg f yellã ne f ba-biigã, n yaool n wa kõ f kũunã.”—Matye 5:24