Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 87

A Zeezi yaoolem Paka

A Zeezi yaoolem Paka

Zʋɩf-rãmbã ra maanda Pakã yʋʋmd fãa, Nizã kiuugã rasem 14 daare. Ra sõngdame tɩ b tẽegd a Zeova sẽn maan n fãag-b yembd Ezɩpti, n tall-b n kẽng tẽng ning a sẽn da yeel t’a na n kõ-b lame wã. Yʋʋmd 33 wã, a Zeezi ne a tʋm-tʋmdbã maana Pakã Zerizalɛm, yĩngr roog a ye pʋgẽ. B sẽn sa wã, a Zeezi yeelame: ‘Yãmb ned a ye n na n maan zãmb tɩ b yõk maam.’ Tʋm-tʋmdbã sũyã sãamame, tɩ b sok a Zeezi yaa: ‘Yaa ãnda?’ La a yeelame: ‘Yaa mam sẽn na n kõ burã ned ningã.’ A Zeezi kaooga burã n kõ a Zida Iskariot. La tao-tao bala, a Zida yikame n looge.

Rẽ poore, a Zeezi pʋʋsame, n kao burã n kõ tʋm-tʋmdb nins sẽn ketã, la a yeele: ‘Reeg-y burã n wãbe, bala makda mam yĩngã, mam sẽn na n kõ yãmb yĩngã.’ A leb n dɩka divẽ wã n pʋʋse, n kõ a tʋm-tʋmdbã la a yeele: ‘Reeg-y divẽ wã n yũ, bala makda mam zɩɩmã mam sẽn na n daage, tɩ nebã fãa tõe n paam b yel-wẽnã sugrã. Yãmb na n wa lebga rĩm-dãmba, n paam n dɩ naam ne maam saasẽ. Bɩ y maand woto yʋʋmd fãa, n tẽegd mam yelle.’ Hal ne rũndã, yʋʋmd fãa, daar-n-kãng sã n ta, neb nins sẽn tũud a Zeezi wã ket n tigimda taab n tẽegdẽ. B boonda tigs-kãng t’a Zeezi kũumã tẽegre.

 Tʋm-tʋmdbã sẽn dɩ n sa wã, b wẽe no-koɛɛm n na n bãng ned ning sẽn yaa kãseng bãmb sʋka. La a Zeezi yeel-b lame yaa: ‘Ned ning sẽn tagsd tɩ yẽ la bilfu, yẽ n yaa kãseng yãmb sʋka.’

A Zeezi paasame: ‘Yãmb yaa mam zo-rãmba. Mam togsda yãmb bũmb ning fãa mam Ba wã sẽn dat tɩ m togs yãmbã. Ka la bilfu, mam na n looga m Ba wã nengẽ saasẽ. Yãmb na n paa ka nanda, la yãmb sã n nong taaba, nebã na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi. Nong-y taab wa mam sẽn nong yãmbã.’

Sẽn na n baase, a Zeezi pʋʋsame n kos a Ba wã t’a gũ a karen-biisã fãa, la a sõng-b tɩ b tõog n zems taab n tʋme. A Zeezi pʋʋsame t’a Zeova yʋʋrã paam waoogre. Rẽ poore, yẽ ne a tʋm-tʋmdbã yɩɩlame n pẽg a Zeova, la b yi. Ka ne ka, b na n wa yõka a Zeezi.

“Bãg-bila, da zoe-y rabeem ye. Bala, taa y Ba wã yam tɩ b kõt yãmb Rĩungã.”—Luk 12:32, MN