Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 82

A Zeezi wilga a karen-biisã b sẽn tog n pʋʋs to-to

A Zeezi wilga a karen-biisã b sẽn tog n pʋʋs to-to

Fariziẽ-rãmbã ra yaa wilg-m-mens rãmba. B sã n da maan bũmb sẽn yaa sõma, yaa sẽn na yɩl tɩ neb a taabã yã n pẽg-ba. B ra pʋʋsda neb wʋsg sẽn beẽ, n dat tɩ b yã-ba. B ra zãmsda pʋʋs-wogd ne zugu, tɩ b sã n wa be karen-dotẽ bɩ soayã noy, bɩ b pʋʋsdẽ tɩ nebã wʋmdẽ. La bũmb la a Zeezi yeel nebã tɩ ling-ba. A yeelame tɩ: ‘Ra pʋʋs-y wa Fariziẽ-rãmbã sẽn pʋʋsd to-to wã ye. B tagsdame tɩ b sã n gomd wʋsgo, Wẽnnaam na n kelgame, la pa sɩd ye. Pʋʋsgã yaa yãmb ne a Zeova sʋk bala. Ra togsd-y gom-yend bal daar fãa ye. A Zeova ratame tɩ y togs-a bũmb ning sẽn sɩd be yãmb sũurẽ wã.’

 A Zeezi yeel-b lame: ‘Yãmb segd n pʋʋsa woto: Tõnd Ba sẽn be saasẽ, bɩ yãmb yʋʋrã paam waoogre, tɩ yãmb soolmã wa, tɩ yãmb daab maan tẽng zug wa sẽn maand saasẽ wã.’ A Zeezi leb n yeel-b lame tɩ b tõe n pʋʋsame n kos a Zeova t’a kõ-b daarã rɩɩbo, b yel-wẽnã sugri, la bũmb a taaba.

A yeela nebã yaa: ‘Pʋʋsd-y wakat fãa. Kos-y y Ba a Zeova, t’a na n kõ-y-la bõn-sõma. Ned fãa ratame n kõ a biig bõn-sõma. Yãmb biig sã n kos yãmb buri, y na n kõ-a-la kugr sɩda? A sã n kos yãmb zĩifu, y na n kõ-a-la waaf sɩda?’

Dẽ, a Zeezi wilg-b-la a sẽn da rat tɩ b bãngã, n yeele: ‘Yãmb sã n miime tɩ y segd n kõ y kambã bõn-sõma, rẽ yĩnga, yãmb Ba a Zeova pa na n sak n kõ yãmb vʋʋsem sõngã sɩda? Yãmb we n kos-a bala.’ Fo tũuda a Zeezi saglgã bɩ? Fo sã n pʋʋsdẽ, bõe la f kot a Zeova?

“Kos-y tɩ b na n kõ-y lame. Bao-y tɩ y na n yãndame. Kabs-y tɩ b na n paka kʋɩlengã tɩ y kẽ.”​—⁠Matye 7:7