Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 81

A Zeezi zãmsa neb tãng zugu

A Zeezi zãmsa neb tãng zugu

A Zeezi sẽn yãk a tʋm-tʋmdb 12 poore, a siga tãngã sɛɛga, la neb wʋsg n da tigim be. Yaa neb sẽn yi Galɩle, Zide, Tɩɩr, Sɩdõ, Siiri la tẽns sẽn be Zʋrdẽ kʋɩlgã poore. B waa ne bãad-rãmba, la neb nins zĩn-dãmbã sẽn da namsdã, t’a Zeezi sãoog-b fãa. Rẽ poore, a zĩnda tãngã kɩrenga, n na n zãms nebã. A wilga ned sẽn segd n maane, a sã n dat n lebg Wẽnnaam zoa. D segd n nonga a Zeova, la d sak n deeg tɩ d rata a sõngre. Tõnd sã n pa nong neb a taabã, d pa tõe n yeel tɩ d nonga Wẽnnaam ye. D tog n maana nebã fãa neere, baa neb nins sẽn pa nong tõndã.

A Zeezi yeelame: ‘D sã n nong d zo-rãmbã bala, pa sek ye. D tog n nonga neb nins sẽn pa nong tõndã me, la d kõt nebã sugr ne d sũur fãa. Ned sũur sã n yik ne tõndo, d kẽng tao-tao n tɩ kos-a sugri. D maan neb a taabã bũmb ning d sẽn dat tɩ b maan n kõ tõndã.’

 A Zeezi kõo nebã sagls a taab sẽn yaa sõma. A yeelame: ‘Yãmb sã n yaa a Zeova zoa, tara yõod n yɩɩd y sẽn na n tar ligd wʋsgo. Bala wagdr tõe n wa zuu yãmb ligdã, la ned pa tõe n zu zood ning y sẽn tar ne a Zeova wã ye. Da sãam-y y sũuri, n sokdẽ tɩ y na n dɩɩ bõe, y na n yũu bõe, bɩ y na n yeelga bõe ye. Yãmb sã n sãam y sũur rẽ yĩnga, pa na n kɩt tɩ y vɩɩmd n kaoos ye. Ges-y liuuli wã. Wẽnnaam kɩtdame tɩ b paamd rɩɩb daar fãa. Da yĩm-y t’a Zeova mii bũmb nins yãmb sẽn datã ye.’

Nebã zɩ n paam tɩ ned zãms-b wa a Zeezi ye. Tũudmã taoor dãmb ra pa zãms-b bõn-kãensã ye. Bõe n kɩt t’a Zeezi ra yaa karen-saamb-kãsenga? Bala bũmb nins fãa a sẽn da zãmsd nebã ra yita a Zeova nengẽ.

“Rɩk-y mam yubl-balgr n pidi, la y sak mam zãmsgã. Bala mam yaa nin-bʋgsgo, la m yaa sũ-mar soaba, la yãmb na paam vʋʋsgo.”—Matye 11:29