Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 71

A Zeova kogla a Zeezi

A Zeova kogla a Zeezi

Israyɛll tẽngã yaanga, tẽng a ye n da be be t’a nebã tẽed tɩ ãdsã tõe n sõng-b lame. Yʋng a ye, tẽn-kãng rap n yã ãdg sẽn puk saasẽ, n pɩnd wʋsgo. Ãdgã ra kẽndame, la b tũ-a lame. Ãdgã tall-b lame n kẽng Zerizalɛm. B sẽn ta, b soka nebã yaa: ‘Biig ning sẽn na n lebg zʋɩf-rãmbã rĩmã bee yɛ? Tõnd waame n na n yĩgimd a taoor n waoog-a.’

Zerizalɛm rĩm a Erood sẽn wʋm tɩ b gomd rĩm-paalg yellã, a yɛɛsame. A soka maan-kʋʋdb kãsem-dãmbã yaa: ‘B sẽn gomd rĩm ning yellã, yaa yɛ la a na n doge?’ B leok-a lame yaa: ‘No-rɛɛsdbã ra yeelame tɩ na n yɩɩ Betlehɛm.’ Dẽ, a Erood boola rap nins sẽn yi yaangã n yeel-b yaa: ‘Kẽng-y Betlehɛm n tɩ gẽes biigã, la y wa togs maam a sẽn beẽ. Ma-me rat n tɩ yĩgimd n waoog-a lame.’ Mik a ra yagda ziri.

Rapã le yãa ãdgã sẽn sɩng kẽnde, tɩ b pʋg-a n ta Betlehɛm. Ãdgã tɩ yalsa roog a ye zugu. Rapã kẽe roogã pʋgẽ n yã a Zeezi ne a ma a Maari. B yĩgimdame n waoog biigã, la b kõ-a sãnem, wisdu, la miir sẽn tar yũ-noogo. Rẽ yĩnga, yaa a Zeova n tʋm rapã a Zeezi nengẽ sɩda? Ayo.

Yʋn-kãnga, a Zeova yeela a Zozɛf zãmsd pʋgẽ yaa: ‘A Erood rat n kʋ a Zeezi. Yik n dɩk f pagã ne f biigã n zoe n kẽng Ezɩpt. Pa be, hal tɩ m wa yeel-f tɩ f lebg n wa.’ Tao-tao bala, a Zozɛf tall-b lame n loog Ezɩpt.

A Zeova ra yeela rap nins sẽn yi yaangã tɩ b ra leb a Erood nengẽ ye. A Erood sẽn wa n bãng tɩ rapã pa na n le wa wã, a sũurã yika wʋsgo. A sẽn pa mi a Zeezi sẽn beẽ wã yĩnga, a kɩtame tɩ b kʋ Betlehɛm kom-dibli nins yʋʋm sẽn zems a Zeezi yʋʋmã. La a Zeezi yẽ ra põsame, n be hal Ezɩpt.

 A Erood sẽn wa n ki wã, a Zeova yeela a Zozɛf yaa: ‘Masã, fo tõe n lebg n kuilame.’ A Zozɛf ne a Maari la a Zeezi leba Israyɛlle. B tɩ zĩnda Nazarɛt tẽngẽ wã.

“Gomd ning sẽn yit mam noorẽ wã, ka na n lebg n wa mam nengẽ n . . . ka maan bũmb ning yĩng mam sẽn tʋm-a t’a maanã ye.”​—⁠Ezayi 55:⁠11