Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK 65

A Ɛstɛɛr fãaga a buudã neba

A Ɛstɛɛr fãaga a buudã neba

A Ɛstɛɛr ra yaa zʋɩf-poak sẽn be Suuz. Yaa Pɛrs rãmbã tẽng a ye. Yẽ ne a buudã neb naaga neb nins a Nebukadnezaar sẽn da tall Zerizalɛm n wa Babilondã. Yaa a Ɛstɛɛr baaba kẽem biig n deeg-a n wubi. A yʋʋr la a Mardose, n yaa Pɛrs rĩm a Asuerus tʋm-tʋmda.

Rĩm a Asuerus ra rata pag a to. A tʋm-tʋmdbã talla tẽngã pʋg-sad-neebã fãa n wa na-yirã. A Ɛstɛɛr ra bee b sʋka. Yaa yẽ la rĩmã yãk t’a na n yɩ na-paga. A Mardose yeela a Ɛstɛɛr t’a ra maan tɩ ned bãng t’a yaa zʋɩf ye.

Rao a ye n da be be n yaa wuk-m-meng soaba, t’a yʋʋr la a Haman. A ra yaa nanambsã fãa taoor soaba. A ra ratame tɩ nebã fãa yĩgimded n waoogd yẽ. La a Mardose zãgsame, t’a Haman sũurã yik hal t’a baood n na n kʋ-a. A Haman wa n bãngame t’a Mardose yaa zʋɩfe, t’a rat n kʋ zʋɩf-rãmbã fãa sẽn be Pɛrs soolmã pʋgẽ wã. A yeela rĩmã yaa: ‘Zʋɩf-rãmbã yaa nin-wẽnse. Fo segd n kʋ-b lame.’ A Asuerus yeel-a lame t’a maan a sẽn date, la a kõ-a sor t’a tõe n yiis noore. A Haman sɩd yiisa noore, n yeel nebã tɩ Adaar kiuug rasem 13, bɩ b kʋ zʋɩf-rãmbã fãa. La a Zeova ra neeme.

A Ɛstɛɛr ra pa mi tɩ b yiisa noor ye. Rẽ n so t’a Mardose tool-a sebr sẽn gomd noorã yelle, n yeel-a yaa: ‘Kẽng n tɩ gom ne rĩmã.’ La a Ɛstɛɛr yeelame: ‘Ned sã n kẽng rĩmã nengẽ t’a pa bool-a, b kʋʋda a soabã. Rasem 30 la woto rĩmã sẽn pa bool maam. La m na n kẽngame. A sã n dɩk a naam dasaarã n tees maam, m pa na n ki ye. La a sã n pa teese, b na n kʋʋ maam.’

A Ɛstɛɛr kẽnga rĩmã zakẽ. Rĩmã sẽn yã-a wã, a rɩka a rasaarã n tees-a. A kolgame, la rĩmã sok-a lame yaa:  ‘Bõe la fo rata, Ɛstɛɛre?’ T’a leok yaa: ‘M dat n boola foo ne a Haman tɩ y wa kibsa.’ Kibsã sasa, a Ɛstɛɛr yeel-b lame tɩ b le wa beoogo, t’a na n le maana kibsa. Vẽkembeoog kibsã sasa, rĩmã le sok-a lame: ‘Bõe la fo rata, Ɛstɛɛre?’ T’a yeel yaa: ‘Ned n dat n kʋ maam ne m buudã neba. M kotame tɩ f fãag tõndo.’ La rĩmã sok-a lame: ‘Ãnd soab n dat n kʋ foo?’ T’a leoke: ‘Yaa nin-wẽng a Haman.’ Rĩmã sũurã yika wʋsgo, t’a kɩt tɩ b wa yõk a Haman n tɩ kʋ.

Ned ra pa tõe n toeem noor ning a Haman sẽn yiisã ye. Baa rĩmã menga. Rẽ n so tɩ rĩmã kɩt t’a Mardose lebg nanambsã fãa taoor soaba, la a kõ-a sor t’a tõe n yiis noor a to. A Mardose sɩd yiisa noore, n yeel zʋɩf-rãmbã tɩ b tõe n zaba ne b bɛɛbã. Adaar kiuug rasem 13, zʋɩf-rãmbã zabame n tõog b bɛɛbã. Rẽ tɛka, yʋʋmd fãa, b maanda kibs n tẽegd rẽ yelle.

“B na n kẽnga ne yãmb Gʋvɛrneer dãmb ne rĩm-dãmb taoor mam yĩnga, tɩ tõe n yɩ kaset bãmb ne bu-zẽmsã yĩnga.”​—⁠Matye 10:⁠18