Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 SAK A 1

Wẽnnaam naana saasã la tẽngã

Wẽnnaam naana saasã la tẽngã

Wẽnnaam a Zeova n yaa tõnd Naanda. Yẽ n naan bũmb nins fãa tõnd sẽn ne la d sẽn pa ne wã. Nand t’a naan bũmb nins tõnd ninã sẽn ne wã, a reng n naana malɛgs wʋsgo. Fo mii malɛgsã sẽn yaa to-to bɩ? B yaa wa a Zeova. Wa tõnd sẽn pa tõe n yãnd a Zeova wã, d pa tõe n yãnd malɛgsã me ye. Pipi malɛkã a Zeova sẽn naanã sõng-a lame t’a maan ãdsã, kiuugã, wĩntoogã la bũmb a taabã fãa. Wala makre, b naana tẽngã tɩ yaa neere, tõnd yĩnga.

A Zeova manega tẽngã tɩ ninsaalbã la rũmsã tõe n zĩnd be. A kɩtame tɩ wĩntoogã vẽenem tat tẽngã zugu. A maana tãmsã, ko-kãsemsã la kʋɩlsã.

Bõe la a Zeova maan rẽ poore? A yeelame: ‘M na n maana mood ne tɩɩs sẽn womd biisi.’ Moodã, tɩɩsã ne fɩlɛɛr-dãmbã sɩd yiime. Rẽ poore, a Zeova maana rũmsã fãa. Kẽer yɩgdame tɩ sãnda vũnumdẽ, tɩ kẽer me be koomã pʋgẽ. A maana kẽer tɩ b yaa kɩdse, wala makre yõensã, tɩ kẽer me yaa bɛda, wala makre wobdã. Rũmsã fãa sʋka, bʋg la fo nonga?

A Zeova yeela malɛk ning a sẽn naan pipi wã yaa: ‘D maan ninsaala.’ Ninsaalbã yaa toor ne rũmsã. B tõe n maana bũmb wʋsgo. B tõe n laame, n gome, la b pʋʋse. Bãmb n da na n ges  tẽngã la rũmsã yelle. Fo mii rao ning a Zeova sẽn naan pipi wã yʋʋr bɩ? Tõnd na n yãa rẽ taoore.

“Sɩngr wẽndẽ, Wẽnnaam naana yĩngr la tẽngã.”—Sɩngre 1:1