Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar a 2: Zĩ-neere

Kibar a 2: Zĩ-neere

GES-Y tẽngã sẽn lebg to-to masã! Bũmba fãa ka neer sɩda? Ges-y moodã, tɩɩsã la rũmsã. Yãmb nee wobdã la bõn-yẽesã bɩ?

Rũms sẽn be Edɛn zĩ-neerẽ wã

Zĩ-kãngã maana wãn n lebg neer woto? D ges Wẽnnaam sẽn maneg tẽngã to-to.

Wẽnnaam deng n kɩtame tɩ mood yi n pid tẽngã. A leb n maana tɩɩs buud toor-toore. Tɩɩsã ne moodã kɩtame tɩ tẽngã lebg neere. A kɩtame tɩ tɩɩs wʋsg womd biisi, tɩ f sã n dɩtẽ bɩ yaa noogo.

Rẽ poore, Wẽnnaam naana zĩmã n kɩt tɩ bãmb be koomẽ wã, la a naan liuuli wã me tɩ b yɩgda. A naana rũm-bõones la rũm-bɛda. A naana baase, yũusi, la wed-moose. Sõdg-y rũms nins yãmb sẽn mi wã tɩ d gese. Wẽnnaam sẽn maan bõn-kãensa fãa n kõ tõndã ka sõma sɩda?

Wẽnnaam yãka zĩig a ye n maneg tɩ yaa sõma hal wʋsgo. A boola zĩ-kãng tɩ Edɛn. Bũmba fãa ra yaa neere. Wẽnnaam da ratame tɩ tẽngã gill fãa lebg neer wa zĩ-kãngã sẽn yaa to-to wã.

La Wẽnnaam gesame tɩ bũmba fãa yaa neere, la bũmb n paooge. Yãmb we n ges fotã yɛsa. Yaa bõe n be tẽngã zug n yaool n ka be ka? Bɩ d naag taab n ges bũmb ning Wẽnnaam sẽn na n naan n paase.

Sɩngre 1:11-25; 2:8, 9.Sogsgo

 • Wãn to la Wẽnnaam maneg tẽngã tõnd yĩnga?
 • Sõdg-y rũms buud toor-toor Wẽnnaam sẽn naane. (Ges-y foto wã.)
 • Bõe n kɩt tɩ zĩig ning b sẽn boond tɩ Edɛnnã ra yaa neere?
 • Wẽnnaam da ratame tɩ tẽngã fãa lebg wãn-wãna?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Sɩngr 1:11-25.

  Bõe la Wẽnnaam naan rasem a tãab-n-soabã? (Sɩng. 1:12)

  Rasem a naas-n-soabã, bõe la a maan-yã? (Sɩng. 1:16)

  Bõe la Wẽnnaam naan rasem a nu la a yoob soabã? (Sɩng. 1:20, 21, 25)

 • Karm-y Sɩngr 2:8, 9.

  Tɩɩs a yiib bʋs la Wẽnnaam da ning Edɛn tɩ yaa toor ne b taabã? Bõe la b ra makda?