Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 116: Vɩɩm sẽn pa satã

Kibar 116: Vɩɩm sẽn pa satã

YÃMB mii bi-pugl kɩdgã ne a zo-rãmbã sẽn karemd sebr ningã bɩ? Yaa sebr ning yãmb sẽn zãadã buudu. Leb n yaa kibar ning yãmb sẽn karemdã la bãmb me karemda.

Biribl sẽn karemd sebr

Yãmb mii kibarã sẽn wilgd bũmb ning bɩ? Pipi, tɩ d sã n dat n vɩɩmd wakat sẽn pa sate, d segd n bãnga a Zeova ne a biig a Zezi. Biiblã yetame yaa: ‘Vɩɩm sẽn pa satã la woto: Yaa y sẽn na n bao n bãng sɩd Wẽnnaam sẽn ka to wã, la a biig a Zezi Kirist a sẽn tʋm tẽng zugã.’

Bõe la d tõe n maan n bãng Wẽnnaam a Zeova la a biig a Zezi? Bũmb a yembr d sẽn tõe n maan yaa d sẽn na n karem Biiblã kibay sebrã fãa. A gomda a Zeova ne a Zezi yell wʋsgo, n wilgd b sẽn zoe n maan bũmb ninsã, la b sẽn na n maan bũmb ning ka la bilfã me. La d pa segd n karem seb-kãngã bal ye.

Biiblã

Yãmb nee sebr ning sẽn dɩgã bɩ? Yaa Biiblã. Kɩt-y tɩ ned rɩk Biibl n karem kibay nins sẽn be sebr ning yãmb sẽn zãadã pʋgẽ wã tɩ y kelge. Biiblã wilgda tõnd sẽn segd n maan bũmb nins fãa n tõog n ta a Zeova yam la d paam vɩɩm sẽn pa satã. Rẽ n kɩt tɩ d segd n karemd Biiblã wakat fãa.

La d pa segd n bãng Wẽnnaam a Zeova ne a Zezi Kirist bal ye. Bõe yĩnga? Bala tõnd tõeeme n mi-b sõmã n yaool n ka paam vɩɩm sẽn pa satã ye. D segd n maana bũmb n paase. Yãmb mii d sẽn segd n maan bũmb ning n paasã bɩ?

D segd n tũu tõnd sẽn zãmsd bũmb ninsã fãa. Yãmb ket n tẽra a Zida Iskariot yell bɩ? A ra bee a Zezi tʋm-tʋmdb 12 wã sʋka. A Zida ra mii a Zeova ne a Zezi sõma. La a maana bõe? A lebga nin-wẽnga, n zãmb a Zezi n kõ a bɛɛbã n deeg wanzuri ligd pis-tã. Dẽnd a Zida ka na n paam vɩɩm sẽn pa satã ye.

La a Gehazi yẽ? Tõnd zoe n goma a yell kibar 69 wã pʋgẽ. A da rata fut la ligd a sẽn pa so ye. Rẽ kɩtame t’a yag ziri n paam rẽ. La a Zeova sɩbg-a lame. Tõnd me sã n pa sak a Zeova noyã, a na n sɩbga tõndo.

La nin-sõma wʋsg me n maan a Zeova raabã b vɩɩmã tõre. D segd n yɩɩ wa bãmba. Wala makre, biig a Sãmwɛll yɩɩ mak-sõngo. Kibar 55 wã pʋgẽ, d yãame t’a sẽn wa n sɩng n na n tʋmd a Zeova roogẽ wã t’a tara yʋʋm a naas bɩ a nu bala. Wilgdame tɩ baa tõnd sã n yaa bilfu, d tõe n maana a Zeova raabã.

La tõnd sẽn dat n dɩk ned ning togs-n-taar n yɩɩdã yaa a Zezi Kirist. Kibar 87 wã pʋgẽ, d yãame tɩ baa a sẽn da yaa biigã, a ra bee wẽnd-doogẽ wã n gomd a saasẽ ba wã yell ne nebã. Tõnd me segd n maana wa yẽ. D maan d sẽn tõe fãa n gom Wẽnnaam a Zeova ne a biig a Zezi Kirist yell tɩ neb wʋsg wʋme. Tõnd sã n maan woto fãa, d na n wa paam n vɩɩmdã tẽng zug arzãnã pʋgẽ wakat sẽn pa sate.

Zã 17:3; Yɩɩl Sõamyã 145:1-21.Sogsgo

 • Tõnd sã n dat n wa vɩɩmd wakat sẽn pa sate, d segd n bãnga ãnd ne ãnda?
 • Wala bi-pugl kɩdgã ne a zo-rãmbã sẽn zĩ n maand bũmb ningã, bõe la tõnd me segd n maan n tõog n bãng a Zeova ne a Zezi?
 • Seb-bʋg me la yãmb ne fotã zugu, la bõe yĩng tɩ d segd n nong n karemd-a?
 • D sã n bãng a Zeova ne a Zezi, bõe la d segd n maan n paas sẽn na yɩl n paam vɩɩm sẽn pa satã?
 • Kibar 69 wã zãmsda tõnd bõe?
 • Kibar 55 wã pʋgẽ, mak-sõng bʋg la bi-kɩdg a Sãmwɛll kõt tõndo?
 • Wãn to la d tõe n tũ a Zezi Kirist mak-sõngã, la d sã n maan woto bõe la d na n wa tõog n maane?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Zã 17:3.

  Wãn to la Biiblã wilgd tɩ bao n bãng a Zeova ne a Zezi pa rat n yeel tɩ bao bãngr n pids f zug bala? (Mat. 7:21; Zak 2:18-20; 1 Zã 2:17)

 • Karm-y Yɩɩl Sõamyã 145:1-21.

  Bõe ne bõe n kɩt tɩ d segd n pẽg a Zeova? (Yɩɩl 145:8-11; Wil. 4:11)

  Wãn to la a Zeova maand nebã fãa neere, la bõe yĩng tɩ rẽ segd n kɩt tɩ d nong-a n paase? (Yɩɩl 145:9; Mat. 5:43-45)

  Tõnd sã n nong a Zeova ne d sũur fãa, na n kɩtame tɩ d maan bõe? (Yɩɩl 119:171, 172, 175; 145:11, 12, 21)