Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 115: Tẽngã na n lebga arzãna

Kibar 115: Tẽngã na n lebga arzãna

GES-Y tãensã! Ges-y tɩ-bɛdã sẽn ning puudu. Zĩigã pa neer sɩda? Ges-y yĩisrã sẽn lelemd biigã nugã, la bõn-yẽesã ne wed-moosã. Rẽ yĩnga yãmb pa rat n vɩɩmd zĩ-kãngã buud pʋgẽ sɩda?

Arzãnã na n yɩɩ woto buudu. Wẽnnaam datame tɩ tõnd vɩɩmd arzãna pʋgẽ wakat fãa. A pa rat tɩ tõnd le nams wa nebã sẽn namsd to-to rũndã-rũndã wã ye. Biiblã yeela woto: ‘Wẽnnaam na n zĩnda ne bãmba. Kũum ka na n le zĩnd ye, la sũ-sãoong bɩ yãbr walla toog kõn le zĩnd yɛs ye. Dẽenem bũmb fãa loogame.’ Yaa woto la Wẽnnaam pʋlem neb nins sẽn na n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ wã.

Yaa a Zezi n na n maan woto fãa. Yãmb mii sẽn na n yɩ wakat ning bɩ? Yaa a sã n wa kɩt tɩ wẽnemã fãa sa la a kɩt tɩ nin-wẽnsã me menem poore. Tẽeg-y t’a Zezi sẽn wa n be tẽngã zugã, a sãoogã bãas buud toor-toore, la a vʋʋg kũum menga. A Zezi maana woto n na n wilg a sẽn na n wa maan bũmb ning tẽngã gill zugu, a sã n wa lebg Wẽnnaam rĩungã rĩma.

Yãmb we n tags n ges vɩɩmã sẽn na n yɩ noog to-to arzãnã pʋgẽ! A Zezi ne neb nins a sẽn yãkã na n dɩɩ naam saasẽ. B na n gesa nebã fãa yelle, la b kɩt tɩ b paam sũ-noogo. Masã, bɩ d ges d sẽn segd n maan bũmb ning n ta Wẽnnaam yam, n wa paam n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ wakat fãa yĩnga.

Wilgri 21:3, 4; 5:9, 10; 14:1-3.

Zĩ-neere


Sogsgo

 • Bõe yĩng tɩ Biiblã gomd wed-moos sẽn be saasẽ yelle?
 • B boonda zabr ning Wẽnnaam sẽn na n zab ne nin-wẽnsã tɩ bõe, la bõe yĩng t’a na n zab zab-kãngã?
 • Wala foto wã sẽn wilgdã, ãnd soab n na n lʋɩ zabrã taoore, bõe yĩng t’a fõgen naam pʋgla, la a sẽn zãad sʋʋgã wilgda bõe?
 • D sã n lebg n ges kibar 10, 15 ne 33, bõe yĩng tɩ Wẽnnaam sẽn na n kʋ nin-wẽnsã pa segd n yɩ lingr ne tõndo?
 • Wãn to la kibar 36 la 76 wilgd tɩ Wẽnnaam na n sãama nin-wẽnsã, baa b sã n yet tɩ b yaa wẽn-tũudba?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Wilgr 19:11-16.

  Wãn to la Gʋlsg Sõamyã wilgd vẽeneg tɩ yaa a Zezi Kirist la sẽn zao wed-pɛɛlgã? (Wil. 1:5; 3:14; 19:11; Ezai 11:4)

 • Zɩɩmã sẽn mad a Zezi fuugã wilgda bõe? (Wil. 14:18-20; 19:13)

  Wed-rʋʋdb nins sẽn pʋgd a Zezi wã yaa ãnd dãmba? (Wil. 2:26, 27; 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)