Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 114: Wẽnemã na n sãame

Kibar 114: Wẽnemã na n sãame

YÃMB nee bõe fotã zugu? Yaa wed-mo-peels sẽn zoete. Ges-y b sẽn yit zĩig ningã. B yii saasẽ n zoet sawatã zug n sigda. La rẽ yĩnga wed-moos sɩd-sɩd bee saasẽ bɩ?

A Zezi sẽn yaa rĩm n be saasẽ

Ayo, yãmb sẽn ne wã pa wiid sɩd-sɩd ye. Bala wed-moos pa tõe n zoe sawatã zug ye. La Biiblã yaool n gomda wed-moos sẽn be saasẽ yelle. Bõe yĩnga?

Pĩnd wẽndẽ wã, b ra nong n zombda wed-moos n kẽnd zaba. Dẽnd Biiblã sã n yetẽ tɩ neb n zao wed-moos saasẽ n sigda, yaa sẽn na n wilg tɩ Wẽnnaam na n zaba ne ninsaalbã sẽn be tẽng zugã. Yãmb mii b sẽn boond zab-kãngã to-to bɩ? B boond-a lame tɩ Armagedõ. Wẽnnaam na n zaba zab-kãngã ne nebã n kɩt tɩ wẽnemã fãa sa tẽngã zugu.

Yaa a Zezi n na n lʋɩ taoor n zab Armagedõ zabrã. Tẽeg-y tɩ yaa a Zezi la a Zeova yãk t’a na n yɩ a goosneemã naaba. Yaa rẽ yĩng la a Zezi sẽn fõgen naam puglã. A sẽn zãad sʋʋgã wilgdame t’a na n kʋʋ Wẽnnaam bɛɛbã fãa. Wẽnnaam sẽn na n kʋ nin-wẽnsã segd n linga tõnd bɩ?

Lebg-y n ges-y kibar 10 zĩigẽ. Bõe la yãmb ne fotã zugu? Yaa sa-kãsengã sẽn kʋ nin-wẽnsã. Yaa ãnd n kɩt tɩ sa-kãsengã ni? Yaa a Zeova. Masã, bɩ y lak kibar 15 wã zĩigẽ. Yaa bõe la yãmb ne be? Yaa a Zeova sẽn kɩt tɩ bugum ni n sãam Sodom ne Gomoorã.

Lak-y kibar 33 wã zĩigẽ me n gese. Ges-y bũmb ning sẽn paam Ezipt nebã wed-moosã la b wed-rʋʋdbã. Yaa ãnd n kɩt tɩ koomã rɩ-ba? Yaa a Zeova. A maana woto n na n fãag a nin-buiidã. Ges-y kibar 36 ne 76 masã. Beenẽ, y na n yãame tɩ Israɛll nebã tʋʋm-wẽnsã yĩnga, a Zeova sɩbg-b lame, baa ne b sẽn yaa a nin-buiidã menga.

Dẽnd a Zeova sẽn na n kɩt t’a saasẽ tãb-biisã wa menes nin-wẽnsã la wẽng buud fãa tẽngã zugã pa segd n ling tõnd ye. La bõe n na n maan rẽ poore? Bɩ y ges sẽn pʋgdã tɩ y na bãnge.

Wilgri 16:16; 19:11-16.Sogsgo

 • Bõe yĩng tɩ Biiblã gomd wed-moos sẽn be saasẽ yelle?
 • B boonda zabr ning Wẽnnaam sẽn na n zab ne nin-wẽnsã tɩ bõe, la bõe yĩng t’a na n zab zab-kãngã?
 • Wala foto wã sẽn wilgdã, ãnd soab n na n lʋɩ zabrã taoore, bõe yĩng t’a fõgen naam pʋgla, la a sẽn zãad sʋʋgã wilgda bõe?
 • D sã n lebg n ges kibar 10, 15 ne 33, bõe yĩng tɩ Wẽnnaam sẽn na n kʋ nin-wẽnsã pa segd n yɩ lingr ne tõndo?
 • Wãn to la kibar 36 la 76 wilgd tɩ Wẽnnaam na n sãama nin-wẽnsã, baa b sã n yet tɩ b yaa wẽn-tũudba?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Wilgr 19:11-16.

  Wãn to la Gʋlsg Sõamyã wilgd vẽeneg tɩ yaa a Zezi Kirist la sẽn zao wed-pɛɛlgã? (Wil. 1:5; 3:14; 19:11; Ezai 11:4)

  Zɩɩmã sẽn mad a Zezi fuugã wilgda bõe? (Wil. 14:18-20; 19:13)

  Wed-rʋʋdb nins sẽn pʋgd a Zezi wã yaa ãnd dãmba? (Wil. 2:26, 27; 12:7; 19:14; Mat. 25:31, 32)