Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Babg a 8: Biiblã sẽn deng n togsã fãa pidsdame

Babg a 8: Biiblã sẽn deng n togsã fãa pidsdame

Biiblã gomda bũmb nins sẽn maan pĩndã yelle, la pa rẽ bal ye. A gomda bũmb nins sẽn na n wa maan ka la bilfã me yelle. Ninsaal baa a ye pa tõe n togs rẽ ye. Rẽ n kɩt tɩ d miẽ tɩ Biiblã yita Wẽnnaam nengẽ. La Biiblã yetame tɩ bõe n na n maan ka la bilfu?

A gomda Wẽnnaam zab-kãseng yelle. Zab-kãngã pʋgẽ, Wẽnnaam na n kɩtame tɩ wẽnemã fãa la nin-wẽnsã me menem zãnga, la a fãag neb nins sẽn sakd n maand a raabã. A Zezi Kirist sẽn yaa rĩm ning Wẽnnaam sẽn yãkã na n kɩtame tɩ neb nins sẽn sakd n maand Wẽnnaam daabã tõog n vɩɩmd ne laafɩ la sũ-noogo, la a kɩt tɩ b baa a ye ra le bẽ bɩ n ki ye.

Wẽnnaam na n kɩtame tɩ tẽngã lebg arzãna. Yãmb sũurã pa noom sɩda? La tõnd sã n dat n vɩɩmd arzãnã pʋgẽ, bõe la d segd n maane? Sebrã baasgẽ, d na n yãa d sẽn segd n maan bũmb ning n tõog n paam bõn-sõma nins Wẽnnaam sẽn na n kõ neb nins sẽn maand a raabã. Bɩ y karem babg a nii wã tɩ y na bãng bũmb nins sẽn na n maan ka la bilfã sõma.

Zĩ-neere