Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Kibar 108: Damas sorã zugu

Kibar 108: Damas sorã zugu

YÃMB mii ned ning sẽn gãe tẽngã bɩ? Yaa a Solle. Yaa yẽ n da gũud rap nins sẽn lob a Etɩɛn kugã futu. Yãmb nee vẽenemã sẽn yãgdã bɩ? Yaa bõe n maane?

A Etɩɛn kũumã poore, a Soll namsa a Zezi karen-biisã wʋsgo. A ra kẽeda zak-zak n yõgd karen-biisã n tʋgd n kẽesd bãens roogẽ. Karen-biisã wʋsg zoeeme n kẽng tẽns a taaba, la b kell n moona koe-noogã beenẽ. La a Soll me ra ket n gilgda tẽnsã n gẽesd-ba. Daar a yembre, a yikame n debd Damase, la bũmb n tek n maan sorã zugu.

Vẽenem n yi saasẽ zĩig pʋgẽ n gũbg a Soll t’a lʋɩ tẽnga. Yãmb pa ne fotã zug sɩda? Rẽ poore, koɛɛg n yeel yaa: ‘Soll, Soll! Bõe yĩng tɩ fo namsd maam?’ Rap nins sẽn da tũud a Sollã nee vẽenemã la b wʋmd koɛɛgã, la b ka wʋmd goamã võor ye.

Vẽenem sẽn kɩt t’a Soll lebg zoanga

A Soll sokame yaa: ‘Yãmb yaa ãnda, Zusoaba?’

Tɩ koɛɛgã leok yaa: ‘Maam la a Zezi, fo sẽn namsd a soabã.’ A Zezi yeela woto, bala a Soll sã n namsd a karen-biisã yaa wa yẽ mengã la a namsda.

A Soll sokame yaa: ‘Zusoaba, bõe la m segd n maane?’

T’a Zezi yeel-a yaa: ‘Yik n kẽng Damase. Fo sã n ta be, ned n na n wilg foo f sẽn segd n maan bũmb ninga.’ A Soll yikame n wok a ninã, la a pa ne bũmb ye. A lebga zoanga. Dẽnd rap nins sẽn da pʋgd-a wã gãda a nugã n na n tall-a n kẽng Damase.

A Zezi yeela a karen-biig a Ananias sẽn be Damasã woto: ‘Yik n kẽng sor ning sẽn boond tɩ tɩrgã n ta a Zida zakẽ wã n sok rao ning b sẽn boond t’a Sollã yelle. Mam yãka yẽ t’a na n yɩ m tʋm-tʋmda.’

A Ananias sɩd sakame n kẽnge. A sẽn ta wã, a sɩd yãa a Solle. A sẽn yã-a wã, a tik-a-la ne a nusã n yeel yaa: ‘Zusoabã tʋma maam tɩ m wa kɩt tɩ f ninã puk la f pid ne vʋʋsem sõngo.’ Wakat kãng bala, bũmb sẽn wõnd nod-pagd n yi a Soll ninẽ wã n lʋɩ, t’a ninã puki, t’a tõe n le yã.

Wẽnnaam kõo a Soll tõog t’a na n moon tẽns wʋsg neba. Yaa yẽ la b sẽn wa n boond tɩ tʋm-tʋmd a Pollã. D na n goma a yell taoore. La nananda, bɩ d ges Wẽnnaam sẽn tʋm a Pɩɛɛr t’a tɩ maan bũmb ninga.

Tʋʋma 8:1-4; 9:1-20; 22:6-16; 26:8-20.Sogsgo

 • Bõe la a Soll maan a Etɩɛn kũumã poore?
 • A Soll sẽn da wa n debd Damasã, yel-solem-bʋg n maane?
 • A Zezi yeela a Soll t’a maan bõe?
 • A Zezi yeela a Ananias t’a maan bõe, la maana wãn t’a Soll ninã puki?
 • B wa n boonda a Soll tɩ bõe, la tʋʋm-bʋg la b kõ-a?

Sogsg a taaba

 • Karm-y Tʋʋm 8:1-4.

  Wãn to la b sẽn nams Zerizalɛm kiris-nebã kɩt tɩ koɛɛgã ta zĩis wʋsgo, la wãn to la yel-kãng buud maand rũndã-rũndã me? (Tʋʋ. 8:4; Ezai 54:17)

 • Karm-y Tʋʋm 9:1-20.

  Tʋʋm a tãab bʋs la a Zezi kõ a Solle? (Tʋʋ. 9:15; 13:5; 26:1; 27:24; Rom 11:13)

 • Karm-y Tʋʋm 22:6-16.

  Wãn to la d tõe n yɩ wa a Ananiase, la bõe yĩng tɩ rẽ tar yõodo? (Tʋʋ. 22:12; 1 Tɩm. 3:7; 1 Pɩɛ. 1:14-16; 2:12)

 • Karm-y Tʋʋm 26:8-20.

  Wãn to la a Soll kibarã kengd neb nins pagb bɩ b sɩdb sẽn pa a Zeova Kaset rãmbã raoodo? (Tʋʋ. 26:11; 1 Tɩm. 1:14-16; 2 Tɩm. 4:2; 1 Pɩɛ. 3:1-3)